Výstavba bytů Dvorská dotaz 2

vložil Pavel Podrabský » 17. 3. 2021, 22:03

Dobrý den. Reaguji na dotaz paní Tihonové a odpověď z města, ohledně stavebních prací na OC Sever. Z odpovědí města vlastně plyne, že město nic a on to investor. To ale není pravda. Město schvaluje stavební povolení, záměr a další věci. Může dávat připomínky, podmínky za jakých stavba proběhne atd. Tak jak to funguje jinde v ČR. Pokud to tak v Blansku není je to smutné a je to škoda. Dalo Teď město investorovi nějaké podmínky? Hlavně je to k zamyšlení proč tomu tak je.


Pavla Komárková, 29. 3. 2021, 08:59

Vážený pane Podrabský,

dotaz paní Tihonové se týkal přestavby jako takové, respektive konkrétní podoby OC Sever a jejího vnitřního uspořádání, včetně smluv se soukromými subjekty, které zde budou po dokončení v nájmu. Toto město, které není investorem ani majitelem nemovitosti, opravdu neřeší. Spojili jsme se ale s investorem, kterým je společnost OC Sever s.r.o., a paní Tihonové jsme tlumočili jeho vyjádření.

Město Blansko stavební povolení nevydává, žádné z rozhodnutí stavebního úřadu ani neschvaluje. Není možné spojovat činnost města a činnost, která je svěřena stavebnímu úřadu. Podle stávajícího právního systému totiž nespadá do pravomoci žádné obce na území celé České republiky vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Odbor stavební úřad MěÚ Blansko vydává rozhodnutí podle stavebního zákona v rámci takzvané přenesené působnosti, na vůli obecních samospráv je zcela nezávislé. Tj. ani jiná města určitě stavební povolení neschvalují. Neznamená to ale, že se město Blansko k záměrům investora přestavby OC Sever nijak nevyjadřovalo.

Město se stavebníkem uzavřelo Smlouvu a vzájemné spolupráci ve věci výstavby parkovacích míst – v ní jsme požadovali například navýšení počtu parkovacích míst nad rámec stanovený předpisy. S vlastníkem byla také uzavřena Dohoda o právu provedení stavby, v ní byly ovšem stanoveny standardní podmínky – například ty, které se týkají užívání veřejného prostranství – tj. že zhotovitel bude v rámci přestavby udržovat veřejnou zeleň, že bude odstraňovat případně vzniklé škody, že během stavby zajistí bezpečnost atp.

Město bylo ve společném řízení na přestavbu obchodního domu Sever ovšem pouze účastníkem řízení. Řízení se účastnilo jako vlastník velmi malé části pozemků, na nichž bude stát budova nově budovaného parkovacího domu, jako vlastník pozemků, na nichž vedou inženýrské sítě a bude tam umístěno parkoviště a chodníky a také jako vlastník pozemků sousedících se stavbou. Pozemky, na nichž stojí budova určená k přestavbě, jsou ve výhradním vlastnictví investora. Výjimku tvoří malá část parcely o velikosti cca 30 m², na níž má stát část nového parkovacího domu. Ta je zatím v majetku města, k podpisu je ale už připravena směnná smlouva, na jejímž základě dojde k výměně pozemků o této výměře mezi městem a investorem.

Stále platí, že přestavba budovy OC Sever se týká nemovitosti, jejímž majitelem město není, proto podobu rekonstrukce (velikost a skladba komerčních prostor, rozložení bytových jednotek atp.) město nijak neposuzovalo. Přestavba musí splnit podmínky dané stavebním zákonem, to je ale opět plně v kompetenci stavebního úřadu.

Právě stavební úřad také stanovil podmínky pro umístění a provádění stavby, učinil tak v rámci společného povolení, kde je stanoveno celkem 49 podmínek. Toto řízení je neveřejné, všichni účastníci řízení ale mají podrobné informace. Protože se jeden z účastníků řízení odvolal, stavební úřad nyní postupuje celý spisový materiál odvolacímu orgánu. 

Věřím, že tato podrobná odpověď již Vaše obavy rozptýlila. Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h