Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 8. 3. 2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 2770 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko bytovému družstvu BD Dvorská 82, družstvo, IČ: 26215888, se sídlem Blansko, Dvorská 1867/82, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem pozemku spojené hradí kupující a kupní cena bude zvýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitostí (pozemek pod bytovým domem).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov o výměře cca 100 m2 (části, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci) za účelem rozšíření pozemku p. č.364/23 v k. ú. Klepačov pro výstavbu RD a vybudování jeho zázemí, manželům Musilovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku tržní v době prodeje s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, znalečné a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitosti. Prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (pás podél budov – Autodílny Procházka, na ul. 9. května v Blansku, a to obdélník, jak je vyznačen v zákresu v mapě) za účelem užívání jako součást Autodílny Procházka, za účelem případného zastřešení či zastavění budovami – rozšířením stávajících budov panu Procházkovi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku tržní v době odprodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci záměru výstavby, veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující a kupní cena bude povýšena o částku daně z převodu nemovitostí. Odprodej bude realizován tak, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci, včetně požadavku na další, s tím související stavby, uvedené v komentáři INV. V případě, že odprodej nebude realizován do 5 let ode dne přijetí usnesení zastupitelstva, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován (při ul. 9.května, Blansko).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 406 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 56 m2 panu Sehnalovi, bytem Blansko – Lažánky, za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude zvýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (u RD č. p. 148 v Lažánkách).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 18 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska za část pozemku parc. č. 523/79 orná půda o výměře cca 93 m2 (taková část, která bude dotčena stavbou cyklostezky) v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví fyzické osoby. Směna bude realizována bez finančního dorovnání, náklady se směnou nese město.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 7 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 829-10262/2010 ze dne 12.01.2011 označenou jako pozemek parc. č. 1213/2 ostatní plocha) za část pozemku parc. č. 1291 zahrada o výměře 9 m2 v k. ú. Těchov (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 829-10262/2010 ze dne 12.01.2011 označenou jako pozemek parc. č. 1291/2 zahrada o výměře 9 m2) ve vlastnictví pana Nohela, Brno, a to bez finančního dorovnání s tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí hradí oba účastníci rovným dílem (zahrádkářská lokalita Češkovice, za hotelem Vyhlídka a Panorama).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 1324/2 dle PK v k. ú. Blansko (takové části, která zůstane po oddělení pásu pozemku ve vzdálenosti 12m od severní hranice pozemku parc. č. 1324/4 v k. ú. Blansko o výměře, odhadnuté z mapy cca 120 m2) za část pozemku parc. č. 1326 dle PK v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby (pás pozemku potřebný pro vybudování technické infrastruktury, jak je zakreslen orientačně ve snímku z mapy), za účelem připojení k pozemku parc. č. 1326 dle PK v k. ú. Blansko pro výstavbu rodinného domku s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude hrazen ve výši 1.500 Kč/m2 a náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny oběma účastníky rovným dílem (pozemky při ul. Josefa Lady, v blízkosti bytových domů čp. 2167 a čp. 2168 v Blansku).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem staveb – technické infrastruktury, a to stavby SO 01 vozidlové komunikace za 1.000 Kč, stavby SO 02 pěší komunikace za 1.000 Kč, stavby SO 03 dešťové kanalizace za 1.000 Kč, stavby SO 07 veřejného osvětlení za 1.000 Kč, všechno v lokalitě ul. Pod Sanatorkou, od vlastníka těchto staveb.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s převodem – směnou části obecního pozemku parc. č. 746/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jak je vyznačena v projektové dokumentaci, která je přílohou materiálu odboru INV k této věci, za pozemek parc. č. 746/67 a části pozemků parc. č. 746/23, parc. č. 746/65, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví HOPA Group, s. r. o., pozemky a části jak jsou vyznačeny v projektové dokumentaci, to vše bez finančního dorovnání (pozemky při ul. 9. května, Blansko).

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem staveb – technické infrastruktury, tj. s výkupem zejména komunikace, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení včetně veřejné zeleně, tj. veřejných ploch na pozemku parc. č. 746/23 a na částech pozemků parc. č. 746/24, parc. č. 746/25, parc. č. 746/55, parc. č. 746/67, parc. č. 755/99, parc. č. 746/65, vše v k. ú. Blansko, jak jsou vyznačeny v projektové dokumentaci, která je přílohou materiálu odboru INV k této věci, vyjma stavby opěrné zdi, od vlastníka těchto staveb, vše za cenu 1.000 Kč.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí se změnou svého usnesení č. 4 z 19 zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 07.09.2010 tak, že bude celé nově znít:

„Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 746/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude zastavěna částí pětipodlažního bytového domu, který se bude nacházet se na části tohoto pozemku a na části pozemku parc. č. 746/65 v k. ú. Blansko dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „ X“, přičemž k odprodeji dojde po kolaudaci stavby bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy, komunikace, chodníky, apod.) za cenu 3.000 Kč/m2 společnosti HOPA Group, s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ: 29213967 (pozemky při ul. 9. května)“.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje pro zveřejnění záměru budoucího odprodeje části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude zastavěna bytovým domem (bytovými domy), jako nejnižší možnou nabídku kupní ceny za odprodej uvedené části pozemku částku 2.000 Kč/m2 (lokalita Sever III., Blansko).

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 5 přijatého zastupitelstvem města dne 16.09.2008 tak, že usnesení nově zní:

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem částí pozemku parc. č. 438 (dle PK) o výměře 33 m2,částí pozemku parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře 26 m2, částí pozemku parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře 120 m2, částí pozemku parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře 135 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny dle znaleckého posudku číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008 a dodatku znaleckého posudku číslo D1-3870-12/08 ze dne 09.07.2008 a dále souhlasí s výkupem částí pozemku parc. č. 437 (dle PK) o výměře 29 m2 a částí pozemku parc. č. 461/2 (dle PK) o výměře 2724 m2, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu odpovídající ceně pozemku parc. č. 461/1 (dle PK) stanovené znaleckým posudkem číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008. Části pozemků, které budou předmětem výkupu Městem Blansko, jsou přesně specifikovány geometrickým plánem č. 3848-871/2010 ze dne 10.12.2010 potvrzeným katastrálním úřadem dne 25.02.2011.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí svýkupem id. 1/8 pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko od vlastníka pana Milana Langra, bytem Blansko, za cenu 2.400 Kč(lokalita Zborovce).

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí svýkupem pozemků parc. č. st.1260/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, parc. č. 740/58 ost. plocha, parc. č. 740/59 ost. plocha, parc. č.1740/60 ost. plocha, parc. č. 740/61 ost. plocha, parc. č. 740/62 ost. plocha a parc. č. 740/63 ost. plocha, vše v k. ú. Blansko, za cenu 24.000 Kč, od vlastníků těchto pozemků (lokalita při ul. Údolní).

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku č. 523/29 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 130 m2 (pouze takové části, která bude dotčena stavbou cyklostezky), od vlastníka pozemku, za dohodnutou cenu 240 Kč/m2.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s převodem investorství stavby „Optimalizace autobusového nádraží Blansko včetně dalších dopravních funkcí“ a to v rozsahu jejich stavebních celků SC 01 Optimalizace autobusového nádraží, SC 02 Záchytné parkoviště a SC 04 Vykládací a nakládací prostor včetně úschovny kol, vyplývající z vydaného právoplatného územního rozhodnutí SÚ ÚR 198/2010-46125/2010/Mt ze dne 20.10.2010 a souhlasí s prodejem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu citovaných stavebních celků za cenu 191.400 Kč včetně DPH společnosti ČAD Blansko, a. s., Nádražní 2369/10, 687 20 Blansko, IČ: 49454641, přičemž příslušná smlouva ošetří podmínky zachování koncepce řešení projektu, postup majetkového převodu pozemků a právo provedení SC 03 Cyklostezka, vše dle uvedeného materiálu k této věci.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s novými principy postupu v rámci přípravy projektu „II/379 Lažánky – průtah“ specifikované v Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 26.11.2007 a ve Smlouvě o sdružení zadavatelů a pověřuje starostu města k uzavření těchto smluv.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje projekty prevence kriminality „Dobrodružství“ a „Městský kamerový dohlížecí systém“.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s dalším prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1164/20 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Musilové, Blansko, do 31.03.2011.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/8 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/102325 v pořadí:

1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu 661.000 Kč

2. manželé Dobisovi, Blansko, za kupní cenu 628.751 Kč

3. paní Švancarová, Blansko za kupní cenu 605.000 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/3 o výměře 31,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3135/116330 v pořadí:

1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu 615.000 Kč

2. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 585.000 Kč

3. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 565.000 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/4 o výměře 50,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 5095/48605 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 v k. ú. Blansko v pořadí:

1. paní Meišnerová, Brno, za kupní cenu 660.000 Kč

2. paní Lesslová, Blansko, za kupní cenu 616.000 Kč

3. paní Švancarová, Blansko, za kupní cenu 602.000 Kč.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 32 o velikosti 1+1 v domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/5 o výměře 31,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. 4395 ve výši 312/7394 žadatelům v pořadí:

1. pan Doležel, Blansko, za kupní cenu 812.120 Kč

2. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 762.120 Kč

3. pan Abrahámek, Blansko, za kupní cenu 730.000 Kč

4. paní Weiterová, Rudice, za kupní cenu 705.000 Kč

5. paní Doleželová, Blansko, za kupní cenu 692.120 Kč.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámeníspolečnosti LBL TRADE, a. s. ke kupní smlouvě na koupi výškové budovy Smetanova 3, Blansko, že časové prodlení s plánovanou výstavbou nebylo jimi zaviněno.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí se změnou tarifu IDS JMK, která spočívá v poskytnutí bezplatné dopravy pro pracovníky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2010) ve výši 33.308.337,67 Kč do rozpočtu města roku 2011.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje zapojení volných finančních prostředků ve výši 4.491.800 Kčve správě Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s., do rozpočtu města v roce 2011.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo souhlasí s dočasným použitím finančních prostředků ve výši 7.412.197 Kč z prodeje městských bytů dle pravidel do rozpočtu města v roce 2011.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2011 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na provoz a údržbu bytového a nebytového hospodářství v majetku Města Blansko na rok 2011.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo souhlasí s financováním výstavby komunikace v průmyslové zóně v roce 2011 prostřednictvím depozitního účtu města ve výši 1.800 tis. Kč.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2011 následujícím organizacím:

Účel

Příjemce

tis. Kč

Provozní náklady útulku pro psy

Služby Blansko, s. r. o.

295,4

Provozní náklady malé vodní elektrárny

Služby Blansko, s. r. o.

220,0

Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS

KORDIS JMK, spol s r.o., Brno

2.067,0

Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa

ČAD Blansko, a. s.

60,0

Zajištění provozu MHD na území města

ČAD Blansko, a. s.

3.394,0

Členství ve Svazku vodovodů

a kanalizací

Svazek vodovodů

a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

430,0

Odstranění nedostatku tlaku vody

v rodinných domech na ulici Sadová

Svazek vodovodů

a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

100,0

Provoz a činnost

MŠ Těchov 124

327,0

Provoz a činnost

MŠ blansko, ul. Rodkovského 2a

927,0

Provoz a činnost

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

627,0

Provoz a činnost

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

864,0

Provoz a činnost

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

1.321,0

Provoz a činnost

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

2.414,0

Provoz a činnost

ZŠ TGM Bl., ul. Rodkovského 2

1.698,0

Provoz a činnost

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

2.136,0

Provoz a činnost

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

3.302,0

Provoz a činnost

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

351,0

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ Blansko, ul. Erbenova

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště při MŠ a ZŠ Blansko, ul. Dvorská

MŠ a ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26

23,0

Provoz a činnost kina

KSMB Blansko

1.269,0

Provoz a činnost

Městská knihovna Blansko

3.204,0

Provoz a činnost

Muzeum Blansko

3.468,0

Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti

KSMB Blansko

4.529,0

Uspořádání Historického jarmarku

KSMB Blansko

120,0

Uspořádání oslav nového roku na náměstí

KSMB Blansko

50,0

Zlaté Slunce Blansko 2011

KSMB Blansko

20,0

Provozní náklady lázní a koupaliště

Služby Blansko, s. r. o.

3.325,7

Provozní náklady zimního stadiónu

Služby Blansko, s. r. o.

1.335,8

Provozní náklady rekreační oblasti Palava

Služby Blansko, s. r. o.

334,0

Splátky turniketového systému

Služby Blansko, s. r. o.

92,0

Provozní náklady dětského dopravního hřiště

Autoškola Pernica

47,0

Pronájmy sportovních zařízení města

ASK Blansko, plavecký oddíl

139,3

Pronájmy sportovních zařízení města

HC Blansko

338,6

Pronájmy sportovních zařízení města

HC Dynamiters Blansko

301,0

Pronájmy sportovních zařízení města

MS VZS ČČK Blansko

38,0

Pronájmy sportovních zařízení města

Kolpingova rodina

11,6

Pronájmy sportovních zařízení města

Sport club Mgr. Jany Kuncové, Blansko

29,3

Pronájmy sportovních zařízení města

Klub Matýsek Blansko

18,6

Výměna oken v suterénu a vchodových dveří

ASK Blansko

130,0

Dokončení oprav sociálního zařízení

ASK Blansko

50,0

Oprava střechy haly a sociálního zařízení

TJ ČKD Blansko

300,0

Vydání almanachu k 60. výročí založení TJ ČKD Blansko

TJ ČKD Blansko

20,0

Výměna kuželkářského zařízení v souvislosti s konáním Mistrovství ČR v kuželkách v Blansku

TJ ČKD Blansko

50,0

ObRok11 – Celostátní skautské setkání Blansko – Češkovice

Junák – svaz skautů a skautek ČR okres Frýdek-Místek, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek

50,0

Materiál na vybudování tribuny

RC Blansko

180,0

Úklid a udržování hřbitova

Pohřební ústav Boskovice

344,0

Provozní náklady veřejného WC

Služby Blansko, s. r. o.

240,0

Mzdové a provozní náklady – denní stacionáře

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Domov OLGA

220,0

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN

150,0

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

100,0

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba na Blanensku

80,0

Provozní náklady – pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní pečovatelská služba

60,0

Mzdové a provozní náklady noclehárny, Luční 10

DCHB, OCH Blansko

407,0

Provoz a činnost

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22

200,0

Členství ve Svazu obcí a měst ČR

Svaz obcí a měst ČR, 5. května 65, Praha

45,0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení 37.133 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 37.133.000 Kč (á 1.000,00 Kč) společnosti ČKD Blansko, a. s., IČ: 00002208, ISIN: CS0005002963 z majetku Města Blansko.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2698/05/LCD ze dne 30.12.2005 s Českou spořitelnou, a. s.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o. spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. na sedm a pověřuje starostu k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvonavrhuje odvolatz dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Františka Ladiče, Ing. Eduarda Vávru, Mgr. Ivo Poláka, Ing. Josefa Hasoně a Ing. Stanislava Pelikána, a to s účinností od sepsání příslušného notářského zápisu.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvonavrhuje jmenovats účinností od sepsání příslušného notářského zápisuza členy dozorčí radyspolečnosti Služby Blansko, s. r. o.Ing. Romana Špačka (za TOP 09), Ing. Karla Krause (za ČSSD), Ing. Miloše Poláka (za ODS), Mgr. Bohumila Hlaváčka (za VV), Ing. Josefa Hasoně (za KDU-ČSL), Ing. Stanislava Pelikána (za VPM) a Ing. Františka Ladiče (za KSČM).

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. na sedm a pověřuje starostu k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvonavrhuje odvolat z dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. RSDr. Milana Šebelu, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Michala Součka, Ing. Jana Pořízka a Petra Fialu,a to s účinností od sepsání příslušného notářského zápisu.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvonavrhuje jmenovats účinností od sepsání příslušného notářského zápisuza členy dozorčí radyspolečnosti Technické služby Blansko, s. r. o.Michala Brázdu (za TOP 09), Jindřicha Pelana (za ČSSD), Ing. Vítězslava Nečase (za ODS), Mgr. Bohumila Hlaváčka (za VV), Ing. Josefa Hasoně (za KDU-ČSL), Ing. Ivo Dobiáška (za VPM) a RSDr. Milana Šebelu (za KSČM).

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 1 a 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2011.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2011.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo podporuje co nejdřívější výstavbu silnice R43 a vyslovuje podporu připravované petici na podporu výstavby R43 na území okresu Blansko, kterou bude koordinovat Jihomoravský kraj.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo souhlasí se zařazením Nemocnice Blansko do připravované „Koncepce lůžkové péče v JMK“ a pověřuje radu jako Dozorčí radu Nemocnice Blansko jmenovat členy pracovní skupiny podílející se na přípravě „Koncepce lůžkové péče v JMK“ a zajistit zpracování výhledové koncepce Nemocnice Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h