Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 7. 6. 2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1394/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko, a to části, jak je vyznačena na snímku z mapy, za cenu dle znaleckého posudku tržní s tím, že kupující uhradí všechny náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (u RD Rožmitálova 38, Blansko).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1473 ostatní plocha o celkové výměře obou částí cca 570 m2, oba v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v přiložené situaci Ing. arch. Martina Habiny a tak, aby odprodávaná část p. č. 31/3 nezasahovala do původní parcely p. č. PK 31/1 v k. ú. Blansko), a to Ing. Chládkovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku tržní v době prodeje s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitostí. Odprodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecního pozemku parc. č. 373 orná půda o výměře 6 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska označených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 393-211/2010 z 13.12.2010 jako parc. č. 373/2 a parc. č. 373/3 za části pozemku parc. č. 376/1 zahrada o výměře 5 m2 označené výše uvedeným geometrickým plánem jako parc. č. 376/3 a parc. č. 376/4 v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví fyzických osob. Směna bude realizována bez finančního dorovnání (lokalita Na Familiích).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem částí pozemků parc. č. 177/1 a 177/9, oba ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Těchov, a to částí pozemků zastavěných chodníky, jak je vyznačeno v projektové dokumentaci stavby, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Blansko (podél komunikace v Těchově).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínů dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-Poz, PRÁV-S128/Ma, Ně-BKS ze dne 15.12.2008 takto:

  • termín pro uzavření kupní smlouvy dle článku IV. výše uvedené smlouvy prodloužit nejpozději do 30.06.2014

  • termín realizace stavby a její kolaudace dle článku VI., odst. 4 výše uvedené smlouvy prodloužit do 31.12.2013 a nedodržení tohoto termínu sankcionovat smluvní pokutou ve výši 3.000.000 Kč.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. 1/10 pozemku parc. č. 543/7 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska od vlastníka této id. 1/10 pozemku, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o společném postupu při realizaci stavby „SANACE STŘECHY BD BLANSKO Na Pískách č. p. 2401“ mezi Městem Blanskem, společností GEOSAN GROUP, a. s., Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 25671464 a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo, Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26891140.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/24 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68430 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 a 1324/3 ve výši 2840/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2840/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1, vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 586.600 Kč

2. paní Lesslová, Blansko, za kupní cenu 580.000 Kč.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/23 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1317/1 ve výši 2890/68550, vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 555.000 Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 542.600 Kč

3. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 532.000 Kč.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/4 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2870/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 ve výši 2870/68040 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. paní Háková, Brno, za kupní cenu 571.000 Kč

2. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 552.000 Kč

3. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 541.000 Kč

4. pan Dufek, Blansko, za kupní cenu 526.000 Kč

5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/12 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 ve výši 2840/68040 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 603.000 Kč

2. paní Háková, Brno, za kupní cenu 571.000 Kč

3. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 571.000 Kč

4. pan Dufek, Blansko, za kupní cenu 526.000 Kč

5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/14 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 ve výši 2840/68040 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 631.100 Kč

2. paní Háková, Brno, za kupní cenu 631.000 Kč

3. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 612.000 Kč

4. pan Dufek, Blansko, za kupní cenu 576.000 Kč

5. manželé Eiglovi, Blansko, za kupní cenu 566.600 Kč.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/1 o výměře 48,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 4835/48605 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 v k. ú. Blansko v pořadí:

1. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 678.000 Kč

2. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 660.100 Kč.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasís odprodejem volného bytu č. 19 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/19 o výměře 28,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2805/112720 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1300 v k .ú. Blansko v pořadí:

1. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 567.100 Kč

2. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 557.500 Kč

3. pan Kubíček, Blansko, za kupní cenu 555.557 Kč

4. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 542.100 Kč

5. pan Paulus, Blansko, za kupní cenu 538.000 Kč.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 26 ze 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12.2005 z důvodů uvedených v materiálu.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Dvořákovi, Blansko ve výši 55.531 Kč za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Sigla, ve výši 77.940 Kč za nájemné a nedoplatky na vyúčtování služeb z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Sklenářovou, Blansko a výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci pro rok 2011.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišťZákladní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2011/12.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2011 následujícím organizacím

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

163848

Kulturní středisko města Blanska

10.000

Činnost Komorního orchestru města Blanska

65336984

Místní skupina VZS ČČK Blansko

8.000

Příspěvek na činnost v roce 2011

45473790

TJ Olympia Blansko

68.000

16.000

14.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

43420681

TJ ČKD Blansko

194.000

16.000

39.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

43420567

ASK Blansko

188.000

16.000

39.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

26606623

FK APOS Blansko

103.000

16.000

14.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

68729251

OREL jednota Blansko

120.000

8.000

2.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

65338782

RC autoklub Blansko

9.000

7.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní činnost

69705798

HC Blansko, o. s.

10.000

Příspěvek na sportovní činnost

22872779

Dynamiters Blansko HK, o. s.

10.000

Příspěvek na sportovní činnost

s tím, že příspěvky na provoz (včetně příspěvků schválených usnesením č. 36 na 2. zasedání zastupitelstva) budou u sportovních subjektů zařazených do převodu sportovišť pod město (TJ ČKD Blansko, ASK Blansko, FK APOS Blansko) poměrně kráceny podle data realizace převodu.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod objektů a sportovišť včetně příslušenství v majetku Asociace sportovních klubů Blansko uvedených v příloze č. 2 materiálu do majetku města Blansko s tím, že součástí bezúplatného převodu bude i movitý majetek Asociace sportovních klubů Blansko nezbytný k zabezpečení provozu těchto sportovišť uvedený v příloze č. 3 materiálu.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod objektů a sportovišť včetně příslušenství v majetku Tělovýchovné jednoty ČKD Blansko uvedených v příloze č. 2 materiálu do majetku města Blansko s tím, že součástí bezúplatného převodu bude i movitý majetek Tělovýchovné jednoty ČKD Blansko nezbytný k zabezpečení provozu těchto sportovišť uvedený v příloze č. 3 materiálu.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod rozpracované investice – rekonstrukce fotbalového stadionu (3,766 mil. Kč) a movitého majetku Fotbalového klubu APOS Blansko nezbytného k zabezpečení provozu sportovišť uvedeného v příloze č. 3 materiálu do majetku města Blansko.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvoschvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v oblasti zahraničních styků pro rok 2011 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

RM

č. usnesení

Celkem dotace pro subjekt

26606623

FK APOS Blansko

25 000,00 Kč

Memoriál M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnici (Polsko)

8

5

107 000,00 Kč

26606623

FK APOS Blansko

15 000,00 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce

8

5

107 000,00 Kč

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

20 000,00 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Mürzzuschlag (Rakousko)

8

5

3 262 000,00 Kč

61963771

Junák – svaz skautů a skautek ČR

9 000,00 Kč

Náklady na účast skautů z Legnicy (PL) na skaut. táboře ObRok 11 a přípravných setkání

8

5

59 000,00 Kč

43420567

ASK Blansko

35 000,00 Kč

Mezinárodní turnaj v košíkové a Turnaj veteránů v Boulocu

8

5

509 300,00 Kč

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2011 v souladu se Směrnicí č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 následující organizaci:

Název

Částka

Sociální služba

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15 000,00 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

5 000,00 Kč

sociální poradenství

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

10 000,00 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

5 000,00 Kč

telefonická krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15 000,00 Kč

odlehčovací služba

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2010.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 20.05.2011.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2010 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2012–2013.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/1 až č. RO 2011/6.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2011 následujícím organizacím:

Účel

Příjemce

Restaurování ikon

Náboženská obec Církve československé husitské Blansko

114.000,00

Vybudování 2 ks kovových přístřešků v zastávce Blansko – město

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26

67.000,00

Výměnný pobyt žáků 5. tříd ze ZŠ Praha 7, Umělecká v Blansku

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

65.000,00

Účast Dechové hudby Blansko na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů Letovice 2011

Dechová hudba Blansko

10.000,00

Vybavení jednotným oblečením – doplnění stávajícího vybavení všech členů souboru v důsledku personální obměny včetně doplnění oblečení o zimní svrchníky

Dechová hudba Blansko

85.000,00

Částečná úhrada nákladů souvisejících s organizací 16. ročníku Půlmaratónu

Moravským krasem, který se bude konat 04.09.2011

Občanské sdružení

„Sportuj s námi“ Boskovice

35.000,00

Vybavení rukodělní dílny ve volnočasovém Centru svatého Martina

Římskokatolická farnost Blansko

16.801,40

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.12.2010.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 291.500,00 Kč na opravy, rekonstrukce bytového fondu na území Města Blansko, a to: „LÍPA, společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1267 Sadová 9 a č. p. 1266 Sladkovského 8, Blansko, společenství“ na opravu střechy včetně klempířských prvků a laťování ve výši 200.000,00 Kč a dále „Společenství vlastníků jednotek Sladkovského 1265/6, společenství“ sídlo Blansko, Sladkovského 1265/6, 678 01 na rekonstrukci společných rozvodů (ležaté rozvody, stoupačky) včetně příslušenství, opravu střechy včetně částečného zateplení ve výši 91.500,00 Kč.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Blansko jako celek, tzn. včetně návrhu výběru výsledné varianty řešení a návrhu vypořádání uplatněných námitek a připomínek.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko p. RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje rozšíření plánu práce na rok 2011 Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko o nové 3 body dle zápisu z jednání kontrolního výboru č. 3/2001 ze dne 04.05.2011.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 3, 4 a 5 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h