Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 10. 6. 2014

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p .č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st. 4059 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, manželům Pokorným, bytem Blansko, za cenu 29.040 Kč + platná sazba DPH 21% s tím, že kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a schvaluje předloženou kupní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S076/KS-Ma.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st. 4058 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko panu MUDr. Horáčkovi, bytem Blansko, za cenu 29.040 Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a schvaluje předloženou kupní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S077/KS-Ma.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Kráčmarové, bytem Blansko, za cenu ve výši 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S034/KS-Ma.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1352/10 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k. ú. Blansko (tj. pouze část, zastavěnou schodištěm) manželům Ondrouškovým, bytem Blansko, za cenu 1.050 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek se nachází při ulici Komenského, bývalý Hotel Hejč) a schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S101/Ma-BKS.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 2 z 3. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 08.03.2011 tak, že celé nově zní:

„Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře 88 m2 (části, jak je vyznačena v dosud nezapsaném geometrickém plánu číslo 356-2228/2012 a označena jako pozemky p. č. 364/132 a 364/133 v k. ú. Klepačov), manželům Musilovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku ze dne 28.04.2014 ve výši celkem za obě části pozemku 41.800 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a znalečné ve výši 3.800 Kč“.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S097/KS-Ma.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek p. č. 1495 zahrada v k. ú. Blansko za účelem vybudování např. parkoviště, dílen nebo dalších prostor pro výrobu a neschvaluje jeho odprodej.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků parc. č. 598/22, 598/28, 598/23, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko, na kterých se nachází vjezd k čerpací stanici OMV, jak je orientačně vyznačeno ve snímku z mapy, za část pozemku parc. č. 565/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti ČAD Blansko a. s., IČ: 49454641, na které se nachází část úseku H cyklostezky, jak je orientačně vyznačeno ve snímku z mapy, a to bez finančního dorovnávání a schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2014-INV-Poz-S091/BSS-Ma.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo pověřuje radu schválením znění směnné smlouvy čís. 2014-INV-Poz-078/Ma-SS řešící směnu pozemků v k. ú. Lažánky u Blanska, a to v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6 přijatém na 14. zasedání zastupitelstva města dne 17.09.2013.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 267/4 a parc. č. 267/5, oba ostatní plocha v k. ú. Spešov Obci Spešov, IČ: 70287066 za cenu 2.300 Kč s tím, že Obec Spešov uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje předložené znění kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S111/KS-Ma.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1017/52 o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko za účelem rozšíření vjezdu na vlastní pozemek z důvodu parkování a vjezdu do garáže na vlastním pozemku (pozemek naproti MŠ na ul. Divišova v Blansku) a neschvaluje prodej této části pozemku.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo bere na vědomí budoucí odprodej části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha v k. ú. Blansko dle zveřejněného záměru ze dne 19.09.2013, a to společnosti HOPA Group s. r. o., se sídlem Blansko, Hybešova 35, IČ: 29213967, jedinému zájemci, a to jakmile budou připraveny k předložení radě města a zastupitelstvu města příslušné smlouvy v této věci.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 191 ostatní plocha (cca v části 5 m2) a části parc. č. 343/2 ostatní plocha (cca v části 40 m2), oba v k. ú. Lažánky u Blanska, částí dotčených stavbou pod názvem „II/379 Lažánky průtah“, objekt „SO 101.12 Chodníky, parkovací a zelené plochy“, od vlastníka pozemků, za cenu 350 Kč/m2“ a schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy v této věci číslo 2014-INV-Poz-S074/Ma-BVKS.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje kompenzaci nákladů na odtěžený svah společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278, ve finanční výši118.857 Kč.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278 (AOREAL) za zajištění převodu vodovodu pana Vykonala na „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (Svazek), ve výši 200.000 Kč.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí se společnou výstavbou opravy ulic Divišova, U Vodárny, Krátká, Poříčí dotčených stavbou plynovodu „Reko MS Blansko – Divišova + 2“ se společností RWE GasNet, s. r. o. dle postupu uvedeným v materiálu k této věci a k vyčlenění finančních prostředků na rok 2016, přičemž budou osloveni ostatní správci inženýrských sítí pro společný postup v této lokalitě.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje odůvodnění veřejné zakázky„II/374 Blansko průtah“.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo pověřuje radu stanovením podmínek a schválením smlouvy řešící budoucí prodej průmyslového areálu a smlouvy řešící případný budoucí výkup komunikace se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689, v souladu s usneseními č. 12, 13 přijatými na 7. zasedání zastupitelstva dne 06.03.2012 a č. 11 přijatým na 9. zasedání zastupitelstva dne 04.09.2012.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/3 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2870/68510 paní Němcové, Blansko za kupní cenu 665.000 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 6 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/6 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2825/68510 v následujícím pořadí:

1. paní Němcové, Blansko za kupní cenu 700.000 Kč,
2. pan Poláček, Blansko za kupní cenu 651.500 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 6 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/6 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2840/68660 panu Poláčkovi, Blansko za kupní cenu 671.500 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí sodprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/18 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2810/68210 panu Poláčkovi, Blansko za kupní cenu 701.500 Kč.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 2 o velikosti 2+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/2 o výměře 65,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 6570/48605 paní Peňázové, Lipůvka za kupní cenu 915.000 Kč.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí sodprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/8 o výměře 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2820/112720 v následujícím pořadí:

1. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 600.000 Kč,

2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 563.000 Kč,

3. paní Vladíková, Blansko, za kupní cenu 555.000 Kč,

4. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 545.000 Kč.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/15 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/112720 v následujícím pořadí:

1. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 600.000 Kč

2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 563.000 Kč,

3. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

4. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 545.000 Kč,

5. paní Němcová, Blansko, za kupní cenu 540.000 Kč.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/14 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68555 v následujícím pořadí:

1. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 750.000 Kč,

2. pan Kašpar, Kunštát, za kupní cenu 705.000 Kč,

3. paní Kašparová, Kunštát, za kupní cenu 687.000 Kč,

4. pan Brázda, Blansko, za kupní cenu 670.000 Kč,

5. paní Němcová, Blansko, za kupní cenu 665.000 Kč.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí sodprodejem volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/17 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2890/68555 v následujícím pořadí:

1. paní Kašparová, Kunštát, za kupní cenu 766.000 Kč,

2. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 750.000 Kč,

3. pan Kašpar, Kunštát, za kupní cenu 715.000 Kč,

4. pan Juřina, Blansko, za kupní cenu 671.105 Kč,

5. pan Brázda, Blansko, za kupní cenu 670.000 Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/24 o výměře 28,85 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2885/68555 v následujícím pořadí:

1. pan Kašpar, Kunštát, za kupní cenu 811.000 Kč,

2. pan Bartoš, Brno, za kupní cenu 750.000 Kč,

3. paní Kašparová, Kunštát, za kupní cenu 735.000 Kč,

4. pan Juřina, Blansko, za kupní cenu 682.105 Kč,

5. paní Němcová, Blansko, za kupní cenu 680.000 Kč.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 1158/13, Blansko.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje předložené stanovy pro Bytové družstvo Zborovce 66, družstvo, zastoupené předsedou Petrou Gottwaldovou, sídlo Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26292645.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje předložené stanovy pro Bytové družstvo Písečná – Blansko, družstvo, zastoupené předsedou Ing. Alešem Šamonilem, sídlo Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26891140.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje předložené stanovy pro Bytové družstvo Písečná II, družstvo, zastoupené předsedou Bc. Markem Langrem, DiS., sídlo Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 26914425.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Crhounkovou, Blansko s měsíční splátkou 300 Kč.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Stloukalovi, Blansko, za nájemné z bytu na ul. 9. května 20, Blansko v celkové výši 69.085 Kč.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo ruší v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 26286173 ze dne 30.05.2011 a schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 26286173, které je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje zrušení účtu 421 – Zákonný rezervní fond společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., ve výši 20.000 Kč a převedení této částky na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo ruší v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 65277333 ze dne 01.10.2009 obsažené v notářském zápise sepsaném JUDr. Alenou Havránkovou, Ph. D., notářkou v Blansku pod NZ 271/2009, N 302/2009 dne 01.10.2009 a dále rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.05.2011 sepsané JUDr. Alenou Havránkovou, Ph. D., notářkou v Blansku pod NZ 153/2011, N 167/2011 obsahující změnu článku X. odstavce 1 výše uvedené zakladatelské listiny společnosti a schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ: 678 01, IČ: 65277333, které je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje zrušení účtu 421 – Zákonný rezervní fond společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 15.000 Kč a převedení této částky na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko v roce 2014 následujícím organizacím:

Identifikace subjektu

Částka v Kč

Účel

65336984

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Blansko, Sadová 2, Blansko

8.700

Činnost MS VZS Blansko v roce 2014.

00380521

ZUŠ Blansko, Zámek 3, Blansko

10.000

Rok české hudby: Pohádky včelích medvídků – připojení se k celostátnímu projektu rok české hudby.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje změnu příjemce dotace schválené usnesením zastupitelstva č. 41 dne 17.12.2013 na provoz dětského dopravního hřiště z firmy Zdeněk Pernica – Autoškola, se sídlem Kotvrdovice 190, 679 07, IČ: 15580822 na firmu AUTOŠKOLA Pernica s. r. o., se sídlem Kotvrdovice 190, 679 07, IČ: 26950766.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje změnu příjemce dotace schválené usnesením zastupitelstva č. 41 dne 17.12.2013 jako příspěvek na pronájmy sportovních zařízení z OSVČ Mgr. Monika Kubová, se sídlem Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČ: 76071511 na spolek Klub Matýsek, z. s., se sídlem Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČ: 02660458.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2014/15.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 31 z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne 14.06.2004.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2013 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2013.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 8/2014 až RO 13/2014.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje účelové příspěvky na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 ve výši 50.000 Kč na zajištění výměnné akce pro žáky 5. tříd a dětí ze ZŠ Umělecká, Praha a ve výši 32.000 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Divišova 2a ve výši 26.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Dvorská 96 ve výši 41.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Rodkovského 2a ve výši 92.000 Kč pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Údolní 8 ve výši 40.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Těchov 124 ve výši 12.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo schvaluje účelové příspěvky na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 ve výši 57.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity mateřských škol a ve výši 145.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve výši 120.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo schvaluje účelovou dotaci na pořízení kuželkářských drah společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 2.900.000 Kč.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo schvaluje účelovou dotaci na investice pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Blansko na ve výši 2.000.000 Kč na odstranění havarijního stavu elektroinstalace v lékárně, odstranění poškození rampy u nefrologického oddělení a na rekonstrukci ambulantního provozu vodoléčby na oddělení rehabilitace.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ze SFRB paní Světlaně Břouškové, bytem Blansko ve výši 90.000 Kč a smlouvu o úvěru dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu při návrhu kandidátů na funkci přísedících k Okresnímu soudu v Blansku.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí následujícího finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků v souladu se směrnicí č. 4/2014 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ v následující výši:

Název subjektu

Částka

v Kč

Účel

Celkem dotace

pro subjekt (v Kč)

26606623

FK Blansko

26.000

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko)

99.000

26606623

FK Blansko

23.000

Účast sportovců z partner. měst na Memoriálu D. Němce a turnaj v halové kopané v Mürzzuschlagu (AT)

99.000

49463276

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského

20.000

Projekt „Setkání pro život“ – Setkání žáků a učitelů základních škol Komárna (SK), Budapešti (HU) a Blanska v Komárně (SK)

2.815.000

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova

20.000

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Mürzzuschlag

3.316.000

43420567

ASK Blansko

14.000

Doprava na Turnaj veteránů v košíkové do Boulocu (FR)

114.000

43420567

ASK Blansko

5.000

Účast sportovců z Mürzzuschlagu na Blanenském Plecháči-triatlon

114.000

43420567

ASK Blansko

5.000

Účast sportovců z Mürzzuschlagu na Blanenském Golemu

114.000

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem uskutečnit místní referendum o odstranění stavby hotelu Dukla, a ukládá radě města úkol připravit návrh vyhlášení místního referenda a předložit jej ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo ruší „pravidla postupu při poskytování ubytování v bytech určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi“ k datu 31.08.2014 a ukládá radě města přijmout s účinností od 01.09.2014 pravidla spočívající na stejných zásadách jako pravidla zrušená.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2013.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2014~2018 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 8 a 9 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 23 a 24 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h