Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 17. 12. 2013

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 428/2 zahrada v k. ú. Dolní Lhota u Blanska manželům Neubauerovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 450 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Dolní Lhota, u č. p.12).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1352/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (část, jak je vyobrazena na snímku z kat. mapy) o výměře cca 10 m2 panu Chalupovi, bytem Blansko, za cenu 450 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (ul. Zdíkova, u RD č. p. 68).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Olešná u Blanska paní Musilové, bytem Blansko, za cenu ve výši 221.742 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Olešná, pozemek před a za bývalou prodejnou Jednoty).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem:

  1. části pozemku parc. č. 857/231 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Blansko, nově označena dle dosud nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. st. 5274 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 6 m2 (část pozemku pod trafostanicí na ul. Čelakovského) za cenu ve výši 8.100 Kč a

  2. části pozemku parc. č. 812/21 orná půda o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku pod trafostanicí na ul. Pod Sanatorkou) za cenu 18.400 Kč,

obojí společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a s podmínkou předkupního práva, jako práva věcného pro Město Blansko a v případě zpětného odprodeje Městu Blansko za stejnou kupní cenu.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. st. 2437 zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v bytovém domě nacházejícím se na tomto pozemku v Blansku, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemek pod bytovým domem).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, případně spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2391, 2394, 2395, 2348, 2349, 2350, 2351, 2799, 2800, 2801, 2802, 3318/1, 3318/2, 3318/3, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3453/1, 3453/2, 3454/1, 3454/2, 3455, 3905/1, 3905/2, 3906/1, 3906/2, 3907/1, 3907/2, 4030/1, 4030/2, 4030/3, 4030/4, 4030/5, 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053/2, 4396, 4397, 4451, 4452, 4453/1, 4454/2, 4455, 4456, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v příslušných bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích v Blansku za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 5268 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Benešové, bytem Blansko, za cenu ve výši 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město, s příjezdem z ulice Komenského).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s vzájemným darováním pozemků mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně, a to:

souhlasí s darováním obecního pozemku parc. č. 1380/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, zastavěného silnicí III/37440 Jihomoravskému kraji a souhlasí s přijetím daru od Jihomoravského kraje, a to části pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha o výměře 150 m2 a pozemku parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Těchov, zastavěných chodníkem (u kruhového objezdu ul. Smetanova, Sadová v Blansku a pozemky v Těchově, zastavěné chodníkem).

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem částí pozemků parc. č. 177/1 a 178, oba v k. ú. Těchov, dotčených stavbou chodníku v Těchově, a to částí, jak jsou specifikovány geometrickým plánem č. 996-2157/2013 ze dne 13.09.2013, do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemků, Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převod id. 3/24 pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Ing. Pokoje, Praha s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené (lokalita Žlíbek).

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1335/34 v k. ú. Těchov do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené (lokalita Češkovice – U Vyhlídky).

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 865/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, označené dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 4243-10213/2013 z 08.08.2013 jako pozemek parc. č. 865/64 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu 1.590 Kč, od vlastníka tohoto pozemku (lokalita Zborovce) s tím, že náklady s převodem spojené hradí Město Blansko.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru, tj. bezúplatným převodem sjezdu a nové pěší komunikace na pozemcích parc. č. 845/41,845/42, 845/44 a 1442/1, vše v obci a k. ú. Blansko, do majetku Města Blansko od vlastníka těchto staveb manželů Mgr. Pavla a Mgr. Ludmily Matuškových.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením příspěvku za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, které budou specifikovány v Darovací smlouvě uzavřené mezi Svazkem VaK a investorem sítí – Ing. Janem Brázdou, a to za maximálně 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2013 mezi Ing. Janem Brázdou a firmou REISTAV CZ s. r. o., tj. ve výši max. 160.000 Kč(lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů ).

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem komunikace pěší a vozidlové maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2013 mezi Ing. Janem Brázdou a firmou REISTAV CZ s. r. o., tj. ve výši max.340.000 Kč za komunikace pěší a vozidlové, a to od investora Ing. Jana Brázdy (lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem srážkové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.09.2013 mezi Ing. Janem Brázdou a firmou REISTAV CZ s. r. o., tj. ve výši max. 100.000 Kč za srážkovou kanalizaci, a to od investora Ing. Jana Brázdy (lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem definované v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav Přikryl, tj. ve výši max.60.000 Kč za veřejné osvětlení, a to od investora Ing. Jana Brázdy (lokalita Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů).

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem komunikace pěší (chodníku) maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 92.606 Kč za komunikaci pěší (chodník), a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko – Těchov).

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 47.810,25 Kč za veřejné osvětlení, a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko – Těchov).

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím části sankcí společnosti BAUFIS s. r. o., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 27711251 ve výši 423.000 Kč, na které vznikl Městu Blansko nárok dle smlouvy č.2013/000120/DS-INV/MR ze dne 19.07.2013 „Stavební úpravy vestibulu radnice Blansko“, souhlasí s uplatněním sankce ve výši 230.000 Kč, vůči které bude započten rozdíl více a méně prací ve výši 120.000 Kč, a souhlasí, aby fy Baufis byla uhrazena za provedení díla částka v celkové výši 2.147.248 Kč bez DPH.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí vpokračování investičního rozvoje budovy haly kuželny na ul. Údolní v Blansku p. č. st. 3117 v k. ú. Blansko bez čísla popisného a p. č. st. 3116/1 a 3116/2 v k. ú. Blansko s číslem popisným 1961.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru, tj. bezúplatný převod SO 12 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – definované stavebním povolením č. j. MBK 22813/2013 ze dne 01.08.2013v obci Blansko a k. ú. Těchov, do majetku Města Blansko od vlastníka těchto staveb pana Michala Bernáta, Blansko a pana Ing. Michala Matyáše, Brno.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí v návaznosti na přijaté usnesení č. 135 přijatém na 36. schůzi Rady města Blansko dne 21.08.2012, s výkupem srážkové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 186.194 Kč, a to od investorů Jiřího Rybáře, Jaroslavy Kolouchové a Milana Slouky (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů), při splnění podmínek uvedených v materiálu k věci.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje po úpravách Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Dům Přírody Moravského krasu, o. p. s.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí následujícího finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků města v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“:

Název

subjektu

Částka

Účel

Odbor

Celkem dotace pro subjekt

26606623

FK Blansko

10.000 Kč

Doprava na Turnaj v halové kopané mužů do Mürzzuschlagu (AT)

OKT

111.000 Kč

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Jasanová 24, Blansko.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/21 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/68210 manželům Mazourkovým, Blansko, za kupní cenu 701.000 Kč.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/18 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68550 v následujícím pořadí:

1. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 552.000 Kč,

2. paní Hradecká, Blansko, za kupní cenu 527.000 Kč,

3. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 30-35/2013.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum Blansko o 43.854 Kč.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje dotaci na zakoupení skautského vybavení ve výši 21 tis. Kč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, IČ: 71165240.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje snížení dotace na mzdové a provozní náklady noclehárny o 126 tis. Kč organizaci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, IČ: 44990260.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje snížení dotace na investice o 800 tis. Kč a zvýšení příspěvku na provoz o 609 tis. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje dotaci na rekonstrukci ohřívací lavice, výměnu dřevěných prvků finské sauny a pořízení vysoušeče vlasů ve výši 246,1 tis. Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje zapojení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Praha do rozpočtu města na rok 2014.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2014 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372.688 tis. Kč a finanční rozvahu příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2014.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2014 následujícím organizacím

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Útulek pro psy

460,0

62930460

Asociace tur. inf. center ČR

Členství v A.T.I.C

4,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu malé vodní elektrárny

278,5

nová org.

Dům přírody vMoravském krasu

Příspěvek

20,0

49454641

ČAD Blansko, a. s.

Dotace na MHD

5.636,0

49454641

ČAD Blansko, a. s.

MHD Janského plaketa

80,0

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek

420,0

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Hořice – napojení vodovodu na místní tlakové pásmo

1.000,0

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

468,0

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.285,0

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

881,0

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.195,0

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.809,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.273,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.772,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.068,0

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.673,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

00380521

ZUŠ Blansko

Příspěvek

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

1.803,0

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

4.964,0

00372919

Muzeum Blansko

Příspěvek na provoz

5.824,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

6.468,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark
a oslavu Den dětí

120,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

20,0

62073541

Smíšený pěvecký soubor Rastislav Blansko

Příspěvek na činnost

30,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz zimního stadionu

2.235,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz převzatých sportovišť

3.445,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz lázní

6.130,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na rek. sociálního zařízení herny stolního tenisu

260,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na nastavitelné koše ve sportovní hale Údolní

150,0

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

15,6

76071511

Mgr. Monika Kubová

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

33,5

45473790

TJ Olympia Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

12,5

43425950

Jana Kuncová

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

17,5

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČCK, Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

50,0

22904573

ACT leraK, Ráječko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

7,3

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

8,5

22821350

„Sportuj s námi“, Boskovice

Příspěvek na uspořádání 19. ročníku půlmaratonu

150,0

45473790

TJ Olympia Blansko

Příspěvek na utěsnění tribuny

150,0

49463829

AMK Blansko – klub cyklotrialu

Příspěvek na údržbu

30,0

15580822

Zdeněk Pernica

Příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

50,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu rekreační oblasti Palava

525,0

25568523

Pohřební ústav Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu hřbitova

400,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz veřejného WC

315,7

00545678

Hnutí humanitární pomoci – Domov Olga

Příspěvek na mzdové a provozní náklady denního stacionáře

240,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Příspěvek na provozní náklady pečovatelské služby

75,0

00545678

Hnutí humanitární pomoci – centrum Velan

Příspěvek na mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

150,0

60557621

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – PVC Blansko

120,0

60557621

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno

Mzdové a provozní náklady – víceúčelová drogová služba na Blanensku

110,0

69836698

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení

Příspěvek na členství v asociaci

3,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Mzdové a provozní náklady – noclehárna, Luční 10

584,0

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Příspěvek na provoz a činnost

200,0

00506796

Společnost sociálních pracovníků ČR

Příspěvek na členství ve společnosti

0,5

60126361

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, ČR o. s.

Členství tajemníka ve sdružení tajemníků

1,5

63113074

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Příspěvek na členství

45,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na rekonstrukci plynové kotelny – hala Údolní

690,0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru, vyřazený neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko v hodnotě 20.583,17 Kč bezúplatně převedený na Město Blansko, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, Blansko.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Lubomíra Toufara na funkci starosty města Blansko ke dni 31.12.2013 s tím, že nadále zůstane členem Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Ing. Jiřího Crhu, doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc. a PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo volí do funkce starosty města Blansko Mgr. Ivo Poláka s účinností od 01.01.2014 a určuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 4, 5 a 6 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 20 a 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2014.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2014.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h