Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 10. 3. 2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č.783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 15 m2 (část pozemku, zastavěná budovou trafostanice) v k. ú. Blansko, za účelem výstavby a užívání trafostanice, budované v rámci stavby Blansko – TS Seifertova společnosti E.ON Distribuce a. s., F.A. Gerstnera 6, České Budějovice,IČ: 28085400, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje, obvyklou (tržní) + platná sazba DPH s tím, že v kupní smlouvě bude pro město sjednána výhrada zpětné koupě, a to za těchto podmínek a pro tyto případy:

 1. v případě zpětné koupě bude kupní cena stejná, jako kupní cena, za kterou byl pozemek prodán a

 2. pro tyto případy:

 • nedojde-li k výstavbě trafostanice do 31.12.2015,

 • při odstranění trafostanice kupujícím,

 • při odstranění trafostanice na základě smlouvy o přeložce trafostanice uzavřené s městem, či jiný smluvní vztah vedoucí k jejímu přemístění či zrušení,

 • při odstranění trafostanice na základě smlouvy o přeložce s třetí stranou, s níž bude mít kupující uzavřenou smlouvu o přeložce trafostanice či jiný smluvní vztah vedoucí k jejímu přemístění či zrušení,

a s tím, že zastupitelstvo pověřuje schválením příslušné smlouvy v této věci radu města.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 329/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k. ú. Klepačov, paní Ševčíkové, bytem Klepačov, za cenu 16.300 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží před RD Dlouhá 196 na Klepačově) a schvaluje kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S013/KS-Ma.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 420/6 lesní pozemek o výměře cca 80 m2 v k. ú. Těchov, panu Musilovi, bytem Blansko, za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek – okraj lesa u silnice u části města Obůrka, bývalá hájenka).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků, eventuálně jejich části, a to:

 • pozemku parc. č. st. 4227/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví právnické osoby),
 • pozemku parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2,
 • pozemku parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2,
 • části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 10 m2,
 • části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 27 m2, vše v k. ú. Blansko,

společnosti Bohemia Hydro s. r. o., se sídlem Pražská 3, Blansko, PSČ: 678 01, IČ: 25529340, zastoupené jednatelem Ing. Markem Matouškem,za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 11 přijaté na 2. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2014.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje opravu článku VII. Darovací smlouvy č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010, a to formou uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, přičemž oprava spočívá ve vypuštění první věty týkající se nabytí platnosti smlouvy a schvaluje znění předloženého dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 2.000 Kč/m2 (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 782/20 orná půda, parc. č. 639/18 orná půda, parc. č. 512/34 lesní pozemek, parc. č. 788/20 orná půda, parc. č. 512/44 lesní pozemek, vše k. ú. Těchov za cenu 10 Kč/m2 (polnosti a lesní pozemky) a pozemku parc. č. 789 trvalý travní porost v k. ú. Těchov za cenu 300 Kč/m2 (zahrada) do majetku města od vlastníka pozemků s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena rovným dílem a schvaluje předložené znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S036/Ma-VKS.

PRO 19, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 674/128 orná půda a parc. č. 679/82, parc. č. 679/84, parc. č. 679/91, parc. č. 679/92, parc. č. 1831/4, parc. č. 1832/4, parc. č. 1833/2, parc. č. 1834/1, parc. č. 1834/5, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků a výkup spoluvlastnických podílů id. 1/6 pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto spoluvlastnických podílů pí Veselé, za dohodnutou kupní cenu 281.319 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvalujepředloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S012/Ma-VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S020/Ma-VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S021/Ma-VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje předloženou směnnou smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S022/SS-Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků:

 • parc. č. 486/96, parc. č. 486/97, parc. č. 486/98 a parc. č. 486/99, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 908/35 ostatní plocha, parc. č. 929/8 lesní pozemek, parc. č. 933/3 orná půda, parc. č. 935/44, parc. č. 935/48, vše orná půda v k. ú. Blansko,

 • parc. č. 486/1 orná půda, parc. č. 556 ostatní plocha a parc. č. 486/69 orná půda, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 470-10255/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z pozemků parc. č. 486/1, parc. č. 486/53, parc. č. 486/69 a parc. č. 486/71, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska,

 • parc. č. 933/1 orná půda a parc. č. 1837/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 4454-214/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z pozemku parc. č. 933/1 orná půda v k. ú. Blansko,

 • parc. č. 935/42 orná půda, parc. č 935/51 orná půda, parc. č. 935/52 orná půda a parc. č. 1837/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 4454-214/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z částí pozemku parc. č. 935/42 orná půda v k. ú. Blansko,

 • parc. č. 935/47 orná půda, parc. č. 935/53 orná půda a parc. č. 1837/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 4454-214/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z pozemku parc. č. 935/47 orná půda v k. ú. Blansko,

od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S201/Ma-VKS (pozemky v lokalitě Zborovce).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvu schvaluje výkup pozemku parc. č. 415/21 ostatní plocha v k. ú. Klepačov od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 250 Kč/m2 a schvalujepředloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S037/Ma-VKS.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího ve strpění umístění, údržby, oprav, příp. odstranění odvodňovacího kanálu (žlabu) na části pozemku parc. č. 367/5 lesní pozemek v k. ú. Klepačov vlastníkem pozemků, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se umístěním, údržbou, opravami, příp. odstraněním odvodňovacího kanálu (žlabu) za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč, ve prospěch Města Blansko a schvalujepředloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čís. 2015-INV-Poz-S038/BS-BŘ/Ma.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu průchodu a průjezdu vlastníka pozemku parc. č. 1022/25 orná půda v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko, přes pozemky parc. č. 1022/14 ostatní plocha a parc. č. 1022/24 orná půda, oba v k. ú. Blansko na pozemek parc. č. 1022/25, na dobu neurčitou, bezplatně a schvaluje znění předložené smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S035/Ma-KS,Vbř.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy veřejného osvětlení na služebném pozemku parc. č. 1333/20 trvalý travní porost v k. ú. Blansko ve vlastnictví paní Vladíkové, bytem Kotvrdovice, jako povinné, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení nebo jiných stavebních úprav VO, včetně jeho případného odstranění, na dobu neurčitou, bezplatně a schvaluje znění předložené smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S052/Bř-Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje zrušení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 818/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko strpět vedení a užívání vodovodní přípojky k pozemku parč. st. 4422 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba s č. p. 1328 a k pozemku parc. č. st. 4423 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba bez čp./ev., v k. ú. Blansko, zřízeného ve prospěch vlastníka pozemku parč. st. 4422 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba s č. p. 1328 a pozemku parc. č. st. 4423 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba bez čp./ev., v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti čís. 2015-INV-Poz-S069/Bř-zruš./Ma (pozemek při ul. Východní).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu oprávněného – Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy a odstranit, cyklostezku na pozemku parc. č. 543/2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví pí Růžičkové, Blansko jako povinné, v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 543/2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a dále spočívající i v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklostezku, bezúplatně, na dobu existence stavby cyklostezky a schvaluje znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2015-INV-Poz-S072/Bř-Ma. V případě nutnosti úpravy této smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pověřuje zastupitelstvo schválením upravené smlouvy radu města.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje výkup veřejného osvětlení na ul. J. Lady v Blansku maximálně za 15 % nákladů předpokládaných projektem zpracovaným ENERGETIKOU Boskovice spol. s r. o., tj. ve výši max.22.000 Kč za veřejné osvětlení, za podmínek uvedených v materiálu k této věci, a to od investora Ing. Aleše Šamonila aschvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo2014/000395/INV/DS-Vit.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko – Sever, IV. etapa, a souhlasí s předložením projektu na MMR.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje zpracování analýzy stávajícího stavu řešení CZT.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s předloženým postupem.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo navrhuje jmenovat členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Miroslava Kopřivu, Ing. Vítězslava Nečase, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška, Ing. Pavla Matušku, Bc. Emila Pernicu DiS. a Ing. Jana Šustáčka.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo navrhuje jmenovat členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Vlastimila Bártu, Ing. Miloše Poláka, Ing. Ivo Stejskala, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Jiřího Míšenského, Ing. Františka Ladiče a Ing. Jana Šustáčka.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 5 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/5 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68210 panu Hlaváčovi, Blansko za kupní cenu 689.000 Kč.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/18 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2810/68210 panu Mynářovi, Blansko, za kupní cenu 735.000 Kč.

PRO 18, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/23 o výměře 27,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2755/68210 panu Hlaváčovi, Blansko za kupní cenu 686.000 Kč.

PRO 18, PROTI 5, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 21 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/21 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2890/68550 paní Gricové, Křtiny za kupní cenu 701.500 Kč.

PRO 18, PROTI 5, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 22 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/22 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2860/68550 paní Gricové, Křtiny za kupní cenu 675.500 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Buchvaldkové, Blansko, za nájemné a fakturu z bytu na ul. 9. května 3, Blansko v celkové výši 21.816 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ke schvalování účetní závěrky města a k zajištění přístupu k účetním závěrkám v průběhu účetního období.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 3/2015 až RO 5/2015.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, IČ: 494564205 ve výši 48 tis. Kč na projekt směřovaný na podporu žáků – cizinců z třetích zemí.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2014 a výhled na rok 2015.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko“ pro poskytování dotací v kompetenci zastupitelstva.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové
veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Název

Příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Okno dokořán – krizová pomoc

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

156.000

provozní a mzdové náklady

Centrum PRO Blansko – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

190.000

provozní a mzdové náklady

SPONA – Společná cesta – terénní programy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

180.000

provozní a mzdové náklady

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Brno,

Vídeňská 225/3

60557621

350.000

provozní a mzdové náklady

Víceúčelová drogová služba na Blanensku – terénní programy

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Brno,

Vídeňská 225/3

60557621

102.000

provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 společnosti team agency, s. r. o., IČ: 02137186 ve výši 150.000 Kč na uspořádání akce Multifestival sv. Martina v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č 37. Tato dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo stanoví výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, následovně:

Odměna v Kč

člen rady

2.640

předseda výboru

1.540

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.300

člen zastupitelstva

850

neuvolněný místostarosta

13.450

předseda komise rady, který není členem zastupitelstva

720

V případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

PRO 18, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 1 a 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2015.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvalujepředložený plán práce Finančníhovýboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2015.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h