Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 21. 4. 2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 1544, parc. č. st. 4580, parc. č. st. 4583, parc. č. 1019/13, parc. č. 1019/19, parc. č. 1019/37, parc. č. 1019/38, parc. č. 1019/39, parc. č. 1019/40, parc. č. 1019/41, parc. č. 1019/42, parc. č. 1019/43, parc. č. 1019/45, parc. č. 1019/46, parc. č. 1019/58, parc. č. 1019/60, parc. č. 1019/61, parc. č. 1019/62, parc. č. 1019/63, parc. č. 1019/64, parc. č. 1019/68 a částí pozemků parc. č. 1018/2, parc. č. 1018/3, parc. č. 1019/3, parc. č. 1019/35, parc. č. 1019/18, parc. č. 1019/16, parc. č. st. 1543, parc. č. 1019/17, parc. č. 1019/59, parc. č. 1019/44 a parc. č. 1019/69, všechny v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v příloze k materiálu v této věci) o celkové výměře cca 29.500 m2, společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ: 602 00, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené s tím, že odprodej pozemků může probíhat ve II. etapách, a to vždy po dokončení výstavby příslušné etapy (po kolaudaci) a za podmínek, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích, přičemž k odprodeji společnosti M.S. Blanenská, s. r. o. dojde v případě, že ZERA Rájec a. s., IČ: 25564854, jako předkupník nepřijme nabídku prodávajícího, tj. Města Blansko, IČ: 279943 na prodej výše uvedených nemovitých věcí. Zastupitelstvo schvaluje znění předložené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích včetně jejích příloh.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného práva stavby na pozemcích parc. č. st. 1544, parc. č. st. 4580, parc. č. st. 4583, parc. č. 1019/13, parc. č. 1019/19, parc. č. 1019/37, parc. č. 1019/38, parc. č. 1019/39, parc. č. 1019/40, parc. č. 1019/41, parc. č. 1019/42, parc. č. 1019/43, parc. č. 1019/45, parc. č. 1019/46, parc. č. 1019/58, parc. č. 1019/60, parc. č. 1019/61, parc. č. 1019/62, parc. č. 1019/63, parc. č. 1019/64, parc. č. 1019/68 a na částech pozemků parc. č. 1018/2, parc. č. 1018/3, parc. č. 1019/3, parc. č. 1019/35, parc. č. 1019/18, parc. č. 1019/16, parc. č. st. 1543, parc. č. 1019/17, parc. č. 1019/59, parc. č. 1019/44 a parc. č. 1019/69, všechny v k. ú. Blansko (tj. na částech, jak jsou vyznačeny v příloze k materiálu v této věci) o celkové výměře cca 29.500 m2 vše v k. ú. Blansko, ve vlastnictví Města Blansko ve prospěch stavebníka společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ: 602 00, které spočívá v právu stavebníka vybudovat a mít stavby na těchto pozemcích, za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + platná sazba DPH a za podmínek, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o zřízení práva stavby, která je přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje koupi staveb specifikovaných v Kupní smlouvě – převod staveb, která je přílohou č. 6 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích Městem Blansko a za podmínek, jak jsou uvedeny v této smlouvě, která je přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje předloženou dohodu o převodu investorství za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej pozemků, které jsou předmětem nájmu, společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo nesouhlasí s převodem nabízeného vodohospodářského majetku (nemovitostí v k. ú. Klepačov) dle nabídky „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí ze dne 11.02.2015, z důvodu jejich praktické nevyužitelnosti do majetku města.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S109/Ma-VKS.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

35.000 Kč

provozní a mzdové náklady Charitní poradny

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

35.000 Kč

provozní a mzdové náklady sociální služby Pěkná modrá Doubravice – SAS pro seniory a zdravotně postižené blanenské občany

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

40.000 Kč

provozní a mzdové náklady odlehčovací služby poskytované blanenským občanům

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 7/2015 až RO 8/2015.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blanska.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo konstatuje, že není třeba doplňovat rámcový plán práce kontrolního výboru o stálý bod – kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Blanska, neboť takový úkol vyplývá pro kontrolní výbor přímo ze zákona o obcích.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h