Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 8. 12. 2020

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1337/25 zahrada o výměře 189 m2 a části pozemku parc. č. 1337/1 zahrada, označené geometrickým plánem č. 5180-384/2020 dosud nezapsaném v katastru nemovitostí jako díl „a“ o výměře 21 m2, vše v k. ú. Blansko, paní Volavé Davidové, bytem Blansko a panu Davidovi, bytem Adamov, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojenéschvaluje kupní smlouvu č. 2020/001943/KOM/OS (pozemky při ul. J. Lady v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 646/2 trvalý travní porost o výměře 236 m2 v k. ú. Těchov manželům Čengerovým, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001994/KOM/OS (prodej pozemku v k. ú. Těchov, lokalita Žižlavice).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 420/7 lesní pozemek o výměře 82 m2 v k. ú. Těchov panu Havlíčkovi, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001993/SRM/OS (lokalita Žižlavice).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha o výměře 638 m2 a části pozemku parc. č. 686/5 ostatní plocha o výměře 380 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, nově označených geometrickým plánem č. 5204-153/2020 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 686/6 a parc. č. 686/7 za část pozemku parc. č. 683/21 o výměře 88 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby, nově označenou jako pozemek parc. č. 683/21 v k. ú. Blansko za ceny obvyklé vycházející ze znaleckých posudků č. 1511-017/2020 a č. 1512-018/2020 s tím, že rozdíl v obvyklých cenách směňovaných pozemků, který činí 4.140 Kč, bude uhrazen městu Blansko. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny rovným dílem. Na úhradě nákladů na vyhotovení geometrického plánu se město Blansko bude podílet 1/5 (pozemky poblíž lokality Písečná).

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. 2020/001942/KOM/OS.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS ze dne 20.07.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucími kupujícími o 18 měsíců, nejpozději do 20.07.2022 a ve změně článku VII. odst.3 této smlouvy týkající se úpravy kupní ceny a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS (budoucí odprodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001292/INV/OS ze dne 21.05.2018 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v posunutí nejpozdějšího termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucím kupujícím do 30.06.2021 a ve změně ujednání výše uvedené smlouvy s tím souvisejícími a  schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001292/INV/OS ze dne 21.05.2018 ve znění dodatku č. 1 (pozemek v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela č. 241/58, hodnota v účetní evidenci 3.161 Kč, v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko, včetně souhlasu města s omezujícími podmínkami dle čl. IV. smlouvy a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/4473/2020-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2020/000421/INV/BF) (pozemek na ul. Svitavská).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 441/11 orná půda o výměře cca 42 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke „Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy“ (agendové číslo 2016/000170/INV/BF), řešící úpravu výměry převáděných pozemků a jejich cenu, trvale zabraných stavbou „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny tepla v CZT pro rok 2021.

PRO 16, PROTI 1, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o vývoji obsazenosti v průmyslové zóně Blansko, ovlivněný dopady epidemie COVID-19 v roce 2020.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/11 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Dobrovolné, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/12 v domě Jasanová 30, Blansko pro současnou nájemkyni paní Kubínovou, Kotvrdovice.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/13 v domě Jasanová 30, Blansko pro současnou nájemkyni paní Dobrovolnou, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/21 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Florianovy, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/22 v domě Jasanová 30, Blansko pro současnou nájemkyni paní Chlupovou, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/23 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Sedlákovy, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/31 v domě Jasanová 30, Blansko pro současného nájemce pana Bedana, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/32 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce pana Pokludy, Blansko a paní Navrátilovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/33 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Ospalé, Lelekovice.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/41 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Tiché, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/42 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Zouharovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/43 v domě Jasanová 30, Blansko pro současnou nájemkyni paní Zouharovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/51 v domě Jasanová 30, Blansko pro současné nájemce manžele Kalábovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2321/52 v domě Jasanová 30, Blansko pro současnou nájemkyni paní Mrákovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/11 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Ratkovské, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/12 v domě Jasanová 32, Blansko pro současnou nájemkyni paní Královou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/13 v domě Jasanová 32, Blansko pro současnou nájemkyni paní Hrubou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/21 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Královy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/22 v domě Jasanová 32, Blansko pro současného nájemce pana Maudera, Ostrov u Macochy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/23 v domě Jasanová 32, Blansko pro současnou nájemkyni paní Nejezovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/31 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Butulovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/32 v domě Jasanová 32, Blansko pro současného nájemce pana Strejčka, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/33 v domě Jasanová 32, Blansko pro současnou nájemkyni paní Zemanovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/41 v domě Jasanová 32, Blansko pro současného nájemce pana Špačka, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/42 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Kučerovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/43 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Kučerovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/51 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Královy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2322/52 v domě Jasanová 32, Blansko pro současné nájemce manžele Hlaváčovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/11 v domě Jasanová 34, Blansko pro současnou nájemkyni paní Kuběnovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/12 v domě Jasanová 34, Blansko pro současného nájemce pana Střeleckého, Vyškov.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/13 v domě Jasanová 34, Blansko pro současného nájemce pana Dobrovolného, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/21 v domě Jasanová 34, Blansko pro současnou nájemkyni paní Hanáčkovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/22 v domě Jasanová 34, Blansko pro současného nájemce pana Musila, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/23 v domě Jasanová 34, Blansko pro současnou nájemkyni paní Skotákovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/31 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Vondráčkovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/32 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Vondráčkovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/33 v domě Jasanová 34, Blansko pro současnou nájemkyni paní Martincovou, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/41 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Kunderovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/42 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Hudcovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/43 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Hudcovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/51 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Haasovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č. 2323/52 v domě Jasanová 34, Blansko pro současné nájemce manžele Benešovy, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka

(v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Charitní poradna

124.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba

1.778.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

53.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

190.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

98.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

600.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Okno dokořán

344.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

299.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

150.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

242.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

374.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

389.000

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Sadová 2, 678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK

597.000

Charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

65841875

9072668

Odlehčovací služba

86.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

416.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum Velan

266.000

LUMINA, spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

575.000

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

178.000

Práh jižní Morava, z. ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

157.000

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo schvaluje Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2021 – 2023.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku ze psů.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření RO 23/2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo schvaluje snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blansko o 520.000 Kč na částku 8.743.000 Kč a na provoz kina příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blanska o částku 480.000 Kč na částku 2.200.000 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Blansko na rok 2021 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 571.500.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2021 ve výši 14.943 tis. Kč.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo schvaluje příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

700

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1 930

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1 387

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1 610

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2 080

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

4 050

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3 750

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3 300

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4 080

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2 680

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

7 064

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9 286

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10 000

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na investice

7 000

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo schvaluje  poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

- veřejného sociálního zařízení ve výši 459 tis. Kč

- sportovišť (lázně, koupaliště, zimní stadion) ve výši 11.513 tis. Kč

- útulku pro psy ve výši 747 tis. Kč

- rekreační oblasti Palava ve výši 585 tis. Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Pražská – protipovodňová úprava, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2021, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Revitalizace a odbahnění malé vodní nádrže ulice Zborovec, Blansko s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3,4 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2021, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo stanovuje radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

 

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Realizace

Pražská – protipovodňová úprava

max. 3 mil. Kč

není známo – vhodný DP nebyl aktuálně vyhlášen

Státní fond životního prostředí, MŽP, MZ

2021

Revitalizace a odbahnění malé vodní nádrže ulice Zborovec, Blansko

3,4 mil. Kč

max. 1,7 mil. Kč

Ministerstvo zemědělství (MZ)

2021 – 2022

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo schvaluje  pro rok 2021 uplatnění výjimky z Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016 – 2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti) určením 3 % z rozpočtovaných sdílených daní města a schvaluje pro rok 2021 objem dotačních prostředků na podporu sportu v rámci 1. pilíře ve výši 6.411.000 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2021 uplatnění výjimky z Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016 – 2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora celoroční kulturní a zájmové činnosti) a 2. pilíř (Podpora jednorázových kulturních a zájmových akcí) určením 0,8 % z rozpočtovaných sdílených daní města a schvaluje pro rok 2021 objem dotačních prostředků na podporu kultury a zájmové činnosti v rámci 1. a 2. pilíře ve výši 1.976.000 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo schvaluje financování investičních akcí zejména ve školství formou úvěru a schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč se splatností 6 let.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2022 – 2023.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Pavla Langra na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko ke dni 25.09.2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Miloše Poláka.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 9, 10 a 11 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 1. pololetí roku 2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 11. 12. 2020, 09:49 h