Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 9. 6. 2020

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2.148 m2 v k. ú. Blansko panu Konečnému, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.402 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel a schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001869/INV/OS (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 3555 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Přibylovi, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 01.01.2020 do dne předcházejícímu dni podání návrhu na vklad práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2020/001859/INV/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Blansko a neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části předmětného pozemku o výměře 60 m2 (pozemek při ul. Smetanova).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 424/3 ostatní plocha o výměře 1817 m2 v k. ú. Těchov do vlastnictví města Blansko za cenu 10.000 Kč od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2020/001720/INV/DS .

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001292/INV/OS ze dne 21.05.2018, přičemž změna spočívá v posunutí nejpozdějšího termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucím kupujícím do 31.12.2020 a ve změně ujednání výše uvedené smlouvy s tím souvisejícími a schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001292/INV/OS ze dne 21.05.2018 (pozemek v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S140/BKS-Ma (2015/000146/INV/BF) ze dne 03.08.2015, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro vydání kolaudačního souhlasu či obdobného dokumentu umožňujícího užívání stavby a v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy a schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S140/BKS-Ma (2015/000146/INV/BF) ze dne 03.08.2015 (pozemky v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje využít předkupní právo města Blansko ke stavbě s č. ev. 546 se způsobem využití rodinná rekreace, stojící na pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby s č. ev. 546, stojící na pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje zrušení práva stavby na pozemcích parc. č. 639/58, parc. č. 639/59, parc. č. 639/60, parc. č. 639/61 a parc.č. 639/62, vše orná půda v k. ú. Blansko zřízeného smlouvou o zřízení práva stavby č. 2019/000345/INV/BF ze dne 10.07.2019 (V-2460/2019-701) uzavřenou mezi městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc. č. 639/60 o výměře 269 m2 a parc. č. 639/61 o výměře 227 m2, oba orná půda v k. ú. Blansko společnosti HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, Karlovo náměstí 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, za cenu 2.500 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje změnu doby odprodeje části předmětu budoucího odprodeje dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1, tj. pozemků parc. č. 639/62 a parc. č. 639/59, oba orná půda v k. ú. Blansko, které vznikly z částí pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko (původně odprodej po kolaudaci bytového domu a souvisejících staveb příslušné etapy – nově odprodej po schválení změny doby odprodeje zastupitelstvem města, tj. ještě před kolaudací bytového domu a souvisejících staveb příslušné etapy) a schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) předmětu budoucího odprodeje o pozemky parc. č. 639/62 a parc. č. 639/59 orná, oba orná půda v k. ú. Blansko a ve změně dalších ujednání smlouvy v důsledku změny doby odprodeje pozemků.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zániku práva stavby a kupní smlouvu č. 2020/001802/INV/OS a Dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod části pozemku parc. č. 315 v katastrálním území Těchov o výměře cca 10 m2, která bude zastavěna chodníkem, do vlastnictví města Blansko od stávajícího vlastníka pozemku.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 2020/001864/INV/OS za účelem budoucí výstavby projektované novostavby chodníku na Obůrce.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a vzájemné spolupráci, uzavřené dne 17.08.2017 (agendové číslo smlouvy 2017/000980/INV/DS) se společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 26178541, týkající se stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Blansko za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Blansko k 31.12.2019

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 9/2020, RO 12/2020 a RO 13/2020.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na investice ve výši 170.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na investice ve výši 436.800 Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2019 o místním poplatku ze psů.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám – Jasanová 2321/30, Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám – Jasanová 2322/32, Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám – Jasanová 2323/34, Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo volí paní Irenu Hrušákovou, bytem Blansko do funkce přísedící Okresního soudu v Blansku.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na opravu chemické a technické dílny v budově č. p. 1991, která je součástí pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú.  Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2019.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci PhDr. Jana Hrnčíře na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo volí do funkce členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko paní Zuzanu Pallasovou.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 2. pololetí roku 2020.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 6. 2020, 12:01 h