Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 2. 3. 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 398/20 trvalý travní porost o výměře 164 m2 v k. ú. Klepačov do vlastnictví města Blansko, od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a schvaluje darovací smlouvu č. 2021/000444/KOM/BF (bezúplatný převod pozemku v k. ú. Klepačov).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 4307 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manž. Dorňákovým, bytem Blansko, za kupní cenu 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002038/SRM/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 5440 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, Ing. Kuncovi, bytem Meziboří, za kupní cenu 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002048/SRM/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 806/92 orná půda o výměře 225 m2 a parc. č. 806/32 orná půda o výměře 321 m2, oba v k. ú. Těchov.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1265/4 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1265/10 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko (lokalita garáží u tratě ČD).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1071/6 vodní plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Těchov (část Těchov – Češkovice, v blízkosti nádrže Vrbice).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/37 ostatní plocha o výměře 388 m2 v k. ú. Dolní Lhota (u průmyslového areálu při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 332 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska označené geometrickým plánem č. 414-98/2020, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako díl „a“ Ing. Tesákovi, Brno, za cenu 766 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že město Blansko zřídí ve prospěch Ing. Tesáka a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 334 zahrada v k.ú. Lažánky u Blanska věcné břemeno – služebnost spočívající v právu umístění, výhradního užívání, oprav a odstranění schodů na služebném pozemku parc.č. 332 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska bez možnosti vybudování jakéhokoli oplocení či brány na jihozápadní a jihovýchodní straně schodů, za jednorázovou úplatu 500 Kč + platná sazba DPH, na dobu neurčitou, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti je vymezen výše uvedeným geometrickým plánem. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku a zřízením věcného břemene – služebnosti spojené (pozemky u RD čp. 76).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2021/002037/SRM/OS.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002046/KOM/OS OS (prodej pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002045/KOM/OS (prodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 247/12 o výměře 225 m2 a parc. č. 452/34 o výměře 905 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 375.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/001825/SRM/DS (pozemky na „Starém Blansku“ u trati ČD)“.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 441/12 orná půda o výměře cca 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 136/16 orná půda o výměře cca 73 m2 v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje stavební investory nové bytové výstavby v lokalitě Blansko, Písečná, a to se společným investičním záměrem, společnost HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 a společnost Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno s tím, že nejpozději do 30.09.2021 dojde k uzavření předmětných smluv upravujících vztahy k nemovitostem v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 29.08.2019.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Blansko a nadací Partnerství, o. p. s. ve výši 5.891 Kč na údržbu značení cyklotrasy EuroVelo 9 na katastrálních územích Klepačov, Blansko a Těchov.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 na sportoviště ve výši 2.750.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí neudělit Cenu města Blansko za rok 2020.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Spešov.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 3. března 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 11. zasedání konaném dne 02.03.2021 usnesením č. 20 následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka v Kč

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

43420567

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

49.000 Kč

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

199.000 Kč

ACT leraK Blansko, z. s.

Pražská 602/56, 678 01 Blansko

22904573

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

69.000 Kč

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

2020955

Organizace basketbalu děvčat v roce 2021

31.000 Kč

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

26558637

Podpora činnosti v rozvoji basketbalových dovedností dětí a mládeže v BBK Blansko v roce 2021

31.000 Kč

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

22872779

Podpora výkonnostního hokeje Dynamiters Blansko HK

41.000 Kč

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

Sportovní činnost FK Blansko, z. s.

181.000 Kč

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

2103362

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s. v roce 2021

46.000 Kč

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

69705798

HC Blansko – mládežnický hokejový klub pro děti od 4 let

345.000 Kč

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

26561841

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

45.000 Kč

Fénix Sport Blansko, z. s.

Pod Javory 2058/18, 678 01 Blansko

8314365

Podpora sportu ve městě Blansko 2021

14.000 Kč

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

62073729

Zabezpečení chodu KB Blansko 2021

22.000 Kč

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

1983121

Podpora sportu ve městě Blansko 2021

24.000 Kč

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

22901469

Organizace futsalových soutěží v Blansku

79.000 Kč

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

Olympia Blansko – provoz areálu a sportovní činnost 2021

743.000 Kč

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti

80.000 Kč

TK Blansko, z. s.

Pekařská 1916/6, 678 01 Blansko

1414950

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

65.000 Kč

Atletický klub Ludvíka Daňka, z. s.

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

26543958

Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko

35.000 Kč

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z.s .

K.H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

72038357

Podpora sportující mládeže – biketrial, freerun, běh se psem, pohybové aktivity

27.000 Kč

Gymnastika Blansko z. s.

Těchov 278, 678 01 Blansko

9036181

Gymnastika Blansko, z. s.

31.000 Kč

Služby Blansko, s.r.o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

65277333

Podpora sportu

3.417.000 Kč

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo neschvaluje udělení dotace v rámci dotačního řízení programu "Podpora sportu ve městě Blansko na rok 2021" žadateli Bowling Blansko, z. s., se sídlem Dvorská 2388/4, 678 01 Blansko, IČO: 8000492.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 Fotbalovému klubu Blansko, s. r. o., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 09173439 na Účast Fotbalového klubu Blansko, s. r. o. ve Fortuna národní lize ve výši 1.000.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 3 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 2/2021 – RO 5/2021.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 7. 6. 2021, 10:33 h