Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 8. 9. 2020

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemků parc. č. 496/7 a parc. č. 482/6 v k. ú. Dolní Lhota (část Dolní Lhota).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 806/92 orná půda o výměře 225 m2 v k. ú. Těchov.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 860/1 zahrada o výměře 1.015 m2 v k. ú. Těchov.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 5433 o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Šamořilovi, bytem Rájec-Jestřebí, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojenéschvaluje kupní smlouvu č. 2020/001789/INV/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017, Dodatku č. 4 ze dne 16.05.2018 a Dodatku č. 5 ze dne 01.07.2019, uzavřenou mezi městem Blansko a společností M. S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů), závazku budoucího kupujícího, že se vlastním nákladem, do maximální částky 500.000 Kč, bude finančně podílet na založení stavby „Blansko, SO 201 – lávka přes řeku Svitavu“ (umístěné jako stavební objekt „SO 09 Lávka pro pěší“ územním rozhodnutím SÚ ÚR 214/2019-MBK 65677/2019/Ša ze dne 23.12.2019, dále jen „lávka“) na pozemku parc. č. 1018/2 v k. ú. Blansko, dle podkladů, které průběžně obdrží od budoucího prodávajícího, pro kterého zpracovává projektovou dokumentaci pro povolení stavby a projektovou dokumentaci pro provádění stavby společnost MIDAKON s. r. o., Na návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno, IČO: 08927677, a dále že se budoucí kupující vlastním nákladem bude finančně podílet na osazení jednoho stožáru veřejného osvětlení, který bude osvětlovat levobřežní část lávky s tím, že toto osvětlení bude provozovat v rámci osvětlení svého areálu, včetně úhrady spotřebovaných energií, a schvaluje Dodatek č. 6 k uvedené smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 15, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje změnu rozsahu předmětu budoucího odprodeje pozemků dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-PRÁV-S128/Ma,Ně-BKS ze dne 15.12.2008 (město je budoucí prodávající a budoucí oprávněný) dle situace zastavěnosti ze dne 12.06.2020 předložené budoucím kupujícím, která je přílohou materiálu k této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1352/52 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 5 m2 společnosti LL HOLDING a.s., Praha 5 – Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ 156 00, IČO: 28913922 za cenu 2.300 Kč/m2 + platná sazba DPH.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-PRÁV-S128/Ma,Ně-BKS ze dne 15.12.2008, přičemž změna spočívá ve změně osoby budoucího kupujícího a budoucího povinného ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen – nově společnost LL HOLDING a.s., Praha 5 – Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ 156 00, IČO 28913922 (z důvodu přechodu práv a závazků z uzavřených smluv z LIŠKA Group s.r.o.), změně předmětu budoucího prodeje – kdy předmětem budoucího prodeje bude pozemek parc.č.st. 2122/1 zastavěná plocha a části pozemků parc. č. 1451/1, parc. č. 1447, parc. č. 1380/3, parc. č. 1453 a parc. č. 1352/52, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 951 m2 (jak je vyznačeno v situaci zastavěnosti ze dne 12.06.2020 předložené budoucím kupujícím, která je přílohou materiálu k této věci), ve změně termínu kolaudace stavby, změně termínu uzavření vlastní kupní smlouvy a v připočtení platné sazby DPH ke kupní ceně a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-PRÁV-S128/Ma,Ně-BKS ze dne 15.12.2008.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1380/15 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1380/14 ostatní plocha o výměře cca 103 m2, jak je vyznačeno v situaci zastavěnosti, která je přílohou materiálu k této věci, vše v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto nemovitých věcí a schvaluje změnu Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 2008-INV-Poz,PRÁV-S152/Ma,Ně-VDS ze dne 29.09.2008, přičemž změna spočívá ve změně osoby budoucího dárce ze smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy – nově společnost LL HOLDING a.s., Praha 5 – Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ 156 00, IČO 28913922 (z důvodu přechodu práv a závazků z uzavřené smlouvy z LIŠKA Group s.r.o.), ve změně předmětu budoucího darování – kdy předmětem budoucího darování bude pozemek parc. č. 1380/15 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 1380/14 a parc. č. 1380/17, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 923 m2 (jak je vyznačeno v situaci zastavěnosti ze dne 12.06.2020 předložené budoucím kupujícím, která je přílohou materiálu k této věci) a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 2008-INV-Poz,PRÁV-S152/Ma,Ně-VDS ze dne 29.09.2008.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky parc. č. 127/2 ostatní plocha o výměře 239 m2 a parc. č. 127/3 ostatní plocha o výměře 38m2 vše v k. ú. Olešná u Blanska (pozemky v lokalitě Olešná u Blanska).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 127/2 ostatní plocha o výměře 239 m2 a pozemku parc. č. 127/3 ostatní plocha o výměře 38 m2 vše v k. ú. Olešná u Blanska (pozemky v lokalitě Olešná u Blanska).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela č. 789/4, hodnota v účetní evidenci 1.860 Kč, v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/2631/2020-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2020/000412/INV/BF) (pozemek na ul. Sadová).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001903/INV/OS (prodej pozemku v lokalitě Vojánky v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvu schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001776/INV/DS (ul. Svitavská – přemostění).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a vzájemné spolupráci (agendové číslo smlouvy 2020/000413/SRM/BF) se společností K+R Projekt s. r. o., se sídlem: Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO: 64945928, týkající se stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu ev. č. 2020/001760/INV/DS k projektované stavbě „BLANSKO, ulice Sadová – kr. silnice III/37440 – pěší komunikace“ s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 1373/2 v katastrálním území Blansko. Po úředním odsouhlasení užívání předmětné stavby město Blansko požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených nemovitostí do svého vlastnictví.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 48.847,89 Kč po zemřelém panu Balážovi, Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 70.875 Kč po zemřelé paní Balážové, Adamov.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 106.862 Kč po zemřelém panu Biberlovi, Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 117.480 Kč po zemřelém panu Chemčukovi, Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 Atletickému klubu Ludvíka Daňka Blansko, z. s., se sídlem Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko, IČO: 26543958 na materiální vybavení a tréninkovou činnost Atletickému klubu Ludvíka Daňka Blansko, z. s Blansko ve výši 100.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 spolku Horizont Blansko, z. s., se sdílem Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko, IČO: 70843040 na uspořádání Festivalu Rajbas 2020 ve výši 90.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2020.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 18/2020 a RO 19/2020.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2019.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za období září 2019 – srpen 2020.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o energetickém managementu v souvislosti s modernizací energetického hospodářství v objektech města Blansko podanou společností Amper Savings a. s., IČO: 01428357.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

 

            aktualizováno: 23. 9. 2020, 09:39 h