Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 21. 9. 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje výkup lesních pozemků p. č. 424/6 o výměře 369 m2, 424/7 o výměře 923 m2, 424/19 o výměře 88 m2, 435/1 o výměře 2.048 m2, 435/2 o výměře 605 m2, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře 4.033m2, za cenu 89.000 Kč a za podmínek uvedených v nabídce realitní kanceláře a schvaluje uzavření kupní smlouvy agendové číslo: 2021/001981/SRM/DS.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku p. č. 758/4 zahrada o výměře cca 7 m2 a části pozemku p. č. st. 2545 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 12 m2, vše v k. ú. Blansko, do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemku parc. č. 183/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1792 m2 v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko (pozemek v lokalitě Olešná u Blanska).

PRO 17, PROTI 1, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 4310 o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, na kterém stojí garáž ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Dolní Lhota manželům Flekovým, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek poblíž malé vodní elektrárny v Dolní Lhotě).

PRO 14, PROTI 1, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti č. 2021/002110/KOM/OS (prodej pozemků v průmyslové zóně v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu se společností PYROTEK CZ, s. r. o., se sídlem Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko, IČO: 25326287, o ukončení smluv týkajících se výstavby v průmyslové zóně Blansko (agendové číslo smlouvy: 2021/001982/SRM/DS).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje změnu využití průmyslové zóny Blansko, a to tak, že průmyslovou zónu je možné využít na všechny přípustné a podmíněně přípustné činnosti definované územním plánem Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu – nejpozději do 31.03.2022, pro uzavření smluv upravujících vztahy k nemovitostem v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 29.08.2019, týkající se nové bytové výstavby v lokalitě Blansko, Písečná, a to se společnostmi se společným investičním záměrem: HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 a Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje podpořit rozvoj bydlení v lokalitě Klepačov, Na Příhoně postupnými výkupy DaTi od investorů nebo příspěvků na DaTi ve výši max. 25 % skutečně vynaložených a uznatelných nákladů.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje pravidla pro podporu rozvoje lokalit k bydlení s potenciálem výstavby min. 4 rodinných domů formou možného následného výkupu DaTi od investorů nebo příspěvků na DaTi ve výši max. 25 % z uznatelných nákladů za splnění podmínek specifikovaných v důvodové zprávě projednávaného materiálu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 na sportoviště ve výši 2.245.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro RASTISLAV Blansko, z. s., se sídlem Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko, IČO: 62073541 na projekt Vánoční koncert pěveckého sboru RASTISLAV Blansko 2021 ve výši 40.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro Kudlibabka z. s., se sídlem Červený kopec 846/8a, 639 00 Brno-Štýřice, IČO: 09163905 na projekt Zvýšení dostupnosti enviromentální výchovy a vzdělávání a rozšíření zázemí lesního klubu Kudlibabka ve výši 150.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 spolku Horizont Blansko, z. s., se sdílem Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko, IČO: 70843040 na uspořádání Festivalu Rajbas 2021 ve výši 60.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2021.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2020.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za období září 2020 – srpen 2021.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančních prostředků do veřejných sbírek obcí postižených tornádem, a to obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185 ve výši 250.000 Kč, městysu Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 00283363 ve výši 250.000 Kč, obci Mikulčice, Mikulčice 245, PSČ 696 19, IČO: 00285102 ve výši 250.000 Kč a obci Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČO: 44164343 ve výši 250.000 Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 17/2021, RO 20/2021 a RO 21/2021.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje změnu z příspěvku na provoz výši 10 mil. Kč Nemocnici Blansko na příspěvek na investice do energetického hospodářství.

PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informace o zjištěných závadách střešní konstrukce krytého bazénu a souhlasí s uzavřením krytého bazénu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 14 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 24. 9. 2021, 08:12 h