Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 15. 3. 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1199/27 ostatní plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Blansko Bc. Zvěřinovi, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.540 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002247/SRM/OS (pozemek v lokalitě Hluchov v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1205 orná půda o výměře 43 m2 v k. ú. Těchov, za účelem pěstování ovoce a zeleniny (pozemek poblíž objektu s č. ev. 262 stojícího na pozemku parc. č.1206).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 243 trvalý travní porost o výměře 15 mv k. ú. Lažánky u Blanska panu Ditrichovi, bytem Blansko, za cenu obvyklou ve výši 1.204 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002242/SRM/OS (pozemek poblíž RD č. p. 125 stojícího na pozemku parc. č. 240).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej částí pozemku parc. č. 149/1 ostatní plocha o výměře celkem 3 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, označených geometrickým plánem č. 448-11/2022 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako díl „a+b“ a díl „d“, p. Hlaváčkovi, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.204 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002284/SRM/OS (pozemek v blízkosti ústí cesty k „vysílači“ na Hořicích).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění kiosku k provozování kancelářské a poradenské činnosti (pozemek u OS Družba).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 639/23 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zřízení oplocené předzahrádky (pozemek před bytovým domem Jasanová 2423/22b).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemku pozemková parcela č. 1877, hodnota v účetní evidenci 2.374,76 Kč a pozemku pozemková parcela č. 1878, hodnota v účetní evidenci 2.374,76 Kč v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BVY/245/2022-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2022/000521/SRM/ BF) (pozemky na ul. Vrchlického).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 741 m2, která je geometrickým plánem č.1247-11162/2020, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, označena jako pozemek parc. č. 177/21 ostatní plocha v k. ú. Těchov, do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku a schvaluje darovací smlouvu č. 2022/000512/SRM/BF (pozemek zastavěný chodníkem v Těchově).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 577 zahrada o výměře cca 600 m2 za pozemek parc.č. 591/24 orná půda ve vlastnictví fyzické osoby o výměře 993 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 364/1 o výměře cca 5640 m2 orná půda v k. ú. Klepačov, za účelem rozšíření stávajících zahrad.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 801/2 zahrada o výměře 867 m2 v k. ú. Blansko, za účelem používání jako zahrada a k rekreaci (pozemek při ul. Zahradní).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 820/1 o výměře cca 483 m2 ostatní plocha a pozemku parc. č. 1846 ostatní plocha o výměře 457 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby garáží (pozemky v lokalitě Podlesí).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002288/SRM/OS (prodej pozemku v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje využít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a schvaluje koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí se zatížením práva stavby zřízeného na základě Smlouvy o zřízení práva stavby č. 2021/002111/SRM/OS uzavřené dne 26.08.2021 se společností M. S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 27719120 ve prospěch třetí osoby, v souladu s účelem této smlouvy a v souvislosti s financováním výstavby obchodního centra Blansko, ulice Poříčí; uvedená společnost je oprávněna zatížit právo stavby zřízením zástavního práva ve prospěch její úvěrující banky – České spořitelny, a. s., TRINITY BANK a. s. nebo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. s tím, že v případě realizace zástavního práva bude dodržena podmínka stanovená v čl. III. odst. 3 Smlouvy o zřízení práva stavby č. 2021/002111/SRM/OS, která zní: „V případě, že dojde k zániku práva stavby uplynutím doby dle odst. 1. tohoto článku, a smluvní strany se nedohodnou na prodloužení práva stavby a stavebník nebude mít zájem dokončit realizaci Projektu, je vlastník povinen dát stavebníkovi za Stavby náhradu. Náhrada činí částku ve výši poloviny hodnoty Staveb v době zániku práva stavby dle této smlouvy. Obě smluvní strany určí svého znalce, který vyhotoví znalecký posudek stanovující hodnotu Staveb v době zániku práva stavby. Budoucí prodávající je povinen určit znalce do dvou měsíců ode dne, kdy ho budoucí kupující písemně vyzve k poskytnutí náhrady za Stavby. Hodnotou Staveb bude aritmetický průměr hodnot určených znaleckými posudky. Náhrada pak bude činit polovinu takto stanovené hodnoty Staveb.“

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000 Kč Společenství vlastníků Jasanová 1, 3, 5 Blansko, se sídlem Jasanová 2031/5, 678 01 Blansko, IČO: 29292603 za vybudování bezbariérové rampy, uvedené do užívání kolaudačním rozhodnutím čj. SÚ KS 251/2021-MBK 58159/2021/He ze dne 02.12.2021.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ (1. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 usnesením č. 17 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z.s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

Skautská činnost

80.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

Podpora zájmové činnosti skautkých oddílů střediska Světla Blansko v roce 2022

110.000 Kč

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

204.000 Kč

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

Veselý Paleček pro Blansko 2022

76.000 Kč

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

62073541

Koncertní činnost 2022

75.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

84.000 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Provoz Spolku CIRCULUS

54.000 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Celoroční činnost Ulity 2022

68.000 Kč

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

00546712

Kroužek mladých rybářů při Moravském rybářském svazu, z. s., pobočném spolku Blansko

52.000 Kč

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko

02105292

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívajících v městě Blansku s přilehlém okolí

151.000 Kč

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo rozhodlo neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na rok 2022" těmto žadatelům:

Název

Sídlo

IČO

Live 4G, z. s. (1. pilíř)

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Kudlibabka, z. s. (1. pilíř)

Červený kopec 846/8a, Štýřice, 639 00 Brno

09163905

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace (2. pilíř – projekt Pohádkový muzikál na motivy pohádky Princezny ze mlýna)

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ (2. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 usnesením č. 20 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Společnost katolického domu v Blansku

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní mozaika

36.700 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2022

28.600 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Ulití seriály akcí a externí akce 2022

36.700 Kč

Live 4G, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Vzdělávací pořady 4G

40.400 Kč

Live 4G, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Večer chval 4G

36.700 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Koncert (ne)populárních melodií

20.200 Kč

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2022 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 usnesením č. 22 následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka v Kč

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

43420567

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

247.000 Kč

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

289.000 Kč

ACT leraK Blansko, z. s.

Pražská 602/56, 678 01 Blansko

22904573

Atletika, horská kola, triatlon – zdravé děti

110.000 Kč

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

2020955

Podpora sportování děvčat v roce 2022

70.000 Kč

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

26558637

Podpora basketbalové činnosti dětí a mládeže v BBK Blansko v roce 2022

58.000 Kč

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

22872779

Blansko HK

239.000 Kč

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2022

400.000 Kč

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

2103362

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s. v roce 2022

290.000 Kč

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

69705798

HC Blansko – mládežnický hokejový klub pro děti od 4 let a Rytířky Blansko – ženský klub

400.000 Kč

BOXING CLUB BERSERKERS BLANSKO, z. s.

Dvorská 1867/82, 678 01 Blansko

09686151

Podpora BOXING CLUB BERSERKERS BLANSKO

67.000 Kč

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

62073729

Zabezpečení chodu KB Blansko r. 2022

105.000 Kč

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

1983121

Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022

80.000 Kč

Sportovní Klub Horní Lhota z. s.

Horní Lhota 110, 678 01 Blansko

62073052

Oprava povrchu asfaltového hřiště

56.000 Kč

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

Provoz areálu a sportovní činnost 2022

825.000 Kč

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti

99.000 Kč

TK Blansko, z. s.

Pekařská 1916/6, 678 01 Blansko

1414950

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

280.000 Kč

Atletický klub Ludvíka Daňka, z. s.

Mlýnská 1488/18, 678 01 Blansko

26543958

Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko

190.000 Kč

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

72038357

Podpora sportující mládeže – biketrial, freerun, pohybové aktivity

84.000 Kč

Gymnastika Blansko z. s.

Těchov 278, 678 01 Blansko

9036181

Gymnastika Blansko, z. s.

88.000 Kč

Bowling Blansko, z. s.

Dvorská 2388/4, 678 01 Blansko

08000492

Podpora sportu dětí a mládeže – bowling

18.000 Kč

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo rozhodlo neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora sportu ve městě Blansko na rok 2022" žadateli Okresní svaz futsalu Blansko, se sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO: 09949704.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 Fotbalovému klubu Blansko, s. r. o., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 09173439 na Účast Fotbalového klubu Blansko, s. r. o. v Moravskoslezské fotbalové lize ve výši 500.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Úhrada pronájmu bazénu a cestovného oddílu plavání ve výši 177.800 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných se sídlem V Zahradách 400, 679 71 Lysice, IČO: 03722163 na projekt You Dream We Run – Blansko 2022 ve výši 150.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Umělecké centrum ART-TEP, spolek se sídlem Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko, IČO: 02105292 na projekt Naše princezna ze mlýna aneb děti – dětem ve výši 100.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro mm music s. r. o. se sídlem Klepačov 235, 678 01 Blansko, IČO: 04740572 na projekt MORAVA PARK FEST 2022 ve výši 150.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 na sportoviště ve výši 4.000.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvu vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o nočním klidu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje v návaznosti na vývoj cen zemního plynu na komoditních burzách předběžnou cenu tepla v soustavě CZT pro rok 2022 ve výši 778 Kč/GJ dle kalkulace předložené firmou ZT energy, s. r. o. koncem roku 2021.

PRO 13, PROTI 3, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o důvodech aktuální situace v naplňování Regulačního plánu Blansko – střed města.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo bere na vědomí předběžný harmonogram tvorby Strategického plánu rozvoje města Blansko pro období od 1. ledna 2024.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2021 a výhled pro rok 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje zapojení města Blansko do humanitární pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí úpravu schváleného rozpočtu na rok 2022 z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 4/2022 – RO 9/2022.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo nesouhlasí s nabytím nepatrného majetku po zůstaviteli Lubomíru Bezděkovi.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje náplň práce Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Pavla Matušku.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo volí do funkce místopředsedy Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Martina Strýčka.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko p. Zbyňka Pokorného.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Jiřího Dudka.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Karla Sochora.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Vlastimila Vaníčka.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko p. Milana Prokopa.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Josefa Vrbu.

PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Martina Kuderu.

PRO 17, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 16 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 19 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 16. 3. 2022, 16:30 h