Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 14. 6. 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 801/3 ostatní plocha o výměře 684 m2 a parc. č. st. 1089 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m 2, jehož součástí je stavba s č. p. 1107 v k. ú. Blansko, za účelem využít k bydlení (pozemek při ul. Zahradní).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 300/1 orná půda o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko za účelem ucelení pozemku (pozemek v chatové lokalitě Otisky).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje celých pozemků parc. č. 520 ostatní plocha o výměře 707 m2 a parc. č. 521/1 orná půda o výměře 2093 m2 a dále části pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře cca 515 m2 a parc. č. 526/1 lesní pozemek o výměře cca 1565 m2 vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem zřízení zahrady s chovem drobného zvířectva a založení sadu s ovocnými stromy a vybudování dřevěné sušírny ovoce.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 1344/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. 1332/5 trvalý travnatý porost o výměře 15 m2 vše v k. ú. Blansko paní JUDr. Polákové Blansko, za účelem scelení pozemků za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.204 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002255/SRM/OS (pozemek na „Starém Blansku“ poblíž SÚS).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a parc. č. 3858 ostatní plocha o výměře 141 m2 v k. ú. Ráječko (pozemek, na kterém stojí plynová stanice a okolní pozemek) společnosti GasNet, s. r. o., IČO: 27295567, Ústí nad Labem, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 80.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002243/SRM/OS (pozemek, na kterém stojí plynová stanice a okolní pozemek).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže bez čp/č. ev. na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 110.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002249/SRM/OS (pozemek pod garáží při ul. Vodní).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č.1352/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, společnosti SP Mainoffice s. r. o., za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 62.920 Kč, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002346/SRM/OS (pozemek pod výtahem budovy č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 130/6 o výměře 23 m2 a parc. č. 130/7 o výměře 17 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků a schvaluje darovací smlouvu č. 2022/000539/SRM/BF.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 124/6 o výměře 88 m2 a parc. č. 124/14 o výměře 67 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků a schvaluje darovací smlouvu č. 2022/000540/SRM/BF.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 124/4 o výměře 360 m2 a parc. č. 124/13 o výměře 98 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků a schvaluje darovací smlouvu č. 2022/000541/SRM/BF.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. st. 3231 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko, od vlastníka tohoto pozemku za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2022/002120/SRM/DS/SVO za účelem odkupu předmětné části pozemku parc. č. st. 3231 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k. ú. Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 1860 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 447 m2, pozemku parc. č 1395/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 62 m2 a pozemku 1395/62 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 4 m2 za cenu 300 Kč/m2 vše v  k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko od vlastníků těchto pozemků s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002131/SRM/DS (pozemky v lokalitě U splavu).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002132/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Olešná u Blanska).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje výběr společností pro umístění do průmyslové zóny Blansko, které podaly nabídku na základě zveřejněného záměru MBK 54093/2021/INV, jmenovitě:

- DEKINVEST investiční společnost a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 14094568,

- BLATA, s. r. o., Pražská 2353/9, 678 01 Blansko, IČO: 25522132,

- a společný záměr společností METALKOVO a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 29277485 a CHEMOPLAST a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 28293428.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o rozdělení subjektu Junák-český skaut, středisko Světla Blansko, z. s. na dva samostatné právní subjekty a v návaznosti na tuto skutečnost schvaluje přerozdělení poskytnuté programové dotace na podporu kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022 v rámci 1. pilíře pro Junák-český skaut, středisko Světla Blansko, z. s. ve výši 110 tis. Kč za podmínek veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinné od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva, takto: Junák-český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., se sídlem Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240 dotace ve výši 72.600 Kč a Junák-český skaut, středisko Labyrint Blansko, z. s. se sídlem Komenského 1053/13, 678 01 Blansko, IČO: 14141591 dotace ve výši 37.400 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro team agency s. r. o. se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO: 02137186 na projekt Blanenská desítka 2022 ve výši 130.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Půlmaraton Moravským krasem ve výši 130.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Rastislav Blansko, z. s. se sídlem Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko, IČO: 62073541 na projekt Vánoční koncert Rastislava 2022 ve výši 40.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo bere na vědomí průběžnou informaci o průběhu příprav novostavby městských lázní.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo bere na vědomí konečnou cenu tepelné energie ze soustavy CZT pro rok 2021 ve výši 718 Kč/GJ (podloženou fakturami od dodavatele).

PRO 16, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na opravu administrativní budovy v areálu Hasičského záchranného sboru Územního odboru Blansko, který je na pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú.  Blansko, (jedná se o požární stanice Blansko, na ulici Poříčí 1991/22) a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 15/2022 – RO 21/2022.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Erbenova 13 o 700.000 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua MasarykaBlansko, Rodkovského 2 o 900.000 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská školaBlansko, Dvorská 26 o 690.000 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská školaBlansko, Salmova 17 o 1.730.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 100.000 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská školaBlansko, Dvorská 96 o 400.000 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Blansko za rok 2021 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Blansko k 31.12.2021.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje částku ve výši 700.000 Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu "Společně PRO Blansko" realizované v roce 2023.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo volí do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2022 až 2026 tyto občany města Blansko: Zinu Černou, Irenu Haasovou, Václava Kunčáka, Pavla Podsedníka, PaedDr. Lenku Podsedníkovou, JUDr. Bohuslava Šauera, Bc. Lucii Malíkovou a Mgr. Jaroslava Matušku.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 4 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2022-2026 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2021.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo volí do funkce člena Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko Ing. Jiřího Kunce.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 17 a 18 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko, zápisy č. 1, 2 a 3 z jednání Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 20 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 16. 6. 2022, 12:08 h