Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 13. 9. 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 1650/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, na kterém stojí garáž ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 91/2 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, za účelem výstavby garážového stání ke garážování osobního automobilu (pozemek vedle řadových garáží na ul. Vodní).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 881/29 orná půda v k. ú. Těchov o výměře 495 m2, za účelem údržby pozemku.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 147/6 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 28 m2, za účelem opravy plotu a úpravy svahu (pozemek přilehlý k pozemku parc. č. 150/1).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1205 orná půda o výměře 21,5 m2 v k. ú. Těchov, za účelem údržby a pěstování ovoce a zeleniny (pozemek poblíž objektu s č. ev. 262 stojícího na pozemku parc. č.1206).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 140/2 trvalý travní porost o výměře 29 m2 v k. ú. Olešná u Blanska označené geometrickým plánem č. 520-52/2022, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako díl „a“ o výměře 29 m2 v k. ú. Olešná u Blanska Ing. Hrozovi, Blansko a pí Kujové, Blansko, každému id. ½, za kupní cenu 3.770 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojenéschvaluje kupní smlouvu č. 2022/002405/SRM/OS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 158/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 35 m2, označené geometrickým plánem č. 1286-9/2022 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemek parc.č. 158/3 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 35 m2, manželům Jandusovým, Blansko, za cenu 7.480 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002381/SRM/OS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 935/47 orná půda o výměře 43 m2 v k. ú. Blansko označené geometrickým plánem č. 5369-53/2022 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 935/58 orná půda v k. ú. Blansko, manželům Kiselovým, Blansko za cenu 5.590 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002358/SRM/OS (lokalita Březinky).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 712/37 o výměře 272 m2 a části pozemku parc. č. 700/63 o výměře 40 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko označené geometrickým plánem č. 5396-84/2022, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemky parc. č. 712/70 o výměře 272 m2 a parc. č. 700/70 o výměře 40 m2, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za pozemky parc. č. 1653 ostatní plocha a parc. č. st. 1304/2 zastavěná plocha o výměře celkem 493 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Areal Blansko M1 a. s., IČO: 09710558, Pražská 2536/7, 678 01 Blansko s tím že rozdíl v cenách směňovaných pozemků, který činí 190.658,40 Kč, bude ze strany města Blansko finančně dorovnán a schvaluje směnnou smlouvu č. 2022/002236/SRM/DS (pozemky u nám. Míru a na Písečné).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků či jejich částí parc. č. 415/15 orná půda o výměře 19 m2, 416/7 trvalý travní porost o výměře 895 m2, 416/8 trvalý travní porost o výměře 199 m2, 416/9 trvalý travní porost o výměře 68 m2, 416/10 trvalý travní porost o výměře 20 m2, 416/11 trvalý travní porost o výměře 158 m2 vše v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko, od vlastníků těchto pozemků za cenu 290.809,20 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu agendové č. 2022/002238/SRM/DS (výkup pozemků v k. ú. Blansko).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č.2018/001322/INV/OS ze dne 20.07.2018 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucími kupujícími dle smlouvy o 24 měsíců, nejpozději do 20.07.2024, ve změně termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy do 20.01.2025 a ve změně článku VII. odst. 3 této smlouvy týkající se úpravy kupní ceny a schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS ve znění dodatku č. 1 (budoucí odprodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na akce dle obdržené žádosti a energie v celkové výši 9.493.000 Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení finanční částky poskytnuté formou individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na projekt Snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť, a to o 1.500.000 Kč, a schvaluje znění Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko č. 2022/002058/SRM/DS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 7 ve II. podzemním podlaží byt. domu na ul. Okružní 1b s panem Mrázkem, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky zemřelé paní Hrachovinové, Blansko ve výši 213.888 Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo bere na vědomí prezentaci plánu investičního rozvoje Nemocnice Blansko (Generel rozvoje a rekonstrukce).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2022.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 27/2022 – RO 32/2022.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2021.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za období září 2021 – srpen 2022.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města na rok 2022 v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací (poskytování dotací mimo dotační programy) spolku Horizont Blansko, z. s. na uspořádání akce Festival Rajbas 2022 a schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo upřesňuje a potvrzuje záměry města rozvíjet podporu sportu na území města, a to mimo jiné zajištěním kvalitní sportovní infrastruktury, obecně obsažené v Koncepci podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016 – 2023, kdy ve střednědobém časovém horizontu se jedná zejména o tyto investiční akce: (1) rekonstrukce atletického stadionu Mlýnská vč. sektorů a fotbalového hřiště, (2) novostavba městských lázní a (3) dostavba sportovní haly Údolní.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 19 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 9. 2022, 09:33 h