Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 20. 12. 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 3578 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže bez č. p./č. ev. na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží za tratí).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 2274 o výměře 25 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže bez č. p./č. ev. na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží při ul. Vodní).

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 75 m2, za účelem užívání jako zahradu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 852/5 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 55 m2 ve vlastnictví města Blansko, za cenu určenou znaleckým posudkem v době odprodeje, p. Dvořákovi Spešov, za účelem vybudování parkovacích míst k budově stojící na pozemku parc. č. 1153/1, za předpokladu, že záměr vybudování parkovacích míst na pozemcích parc. č. 852/1 a 852/5 bude schválen stavebním úřadem v územním řízení či společném povolení (pozemek přilehlý k ul. Sukova).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 2114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, pí Lufferové, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 118.220 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002421/SRM/OS (pozemek pod garáží při ul. Sladkovského).

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků:

parc. č. 1019/45 o výměře 926 m2,

parc. č.1019/46 o výměře 113 m2,

parc. č.1019/60 o výměře 16 m2,

parc. č. 1018/3 o výměře 4394 m2,

parc. č. 1019/13 o výměře 2325 m2,

parc. č. 1019/17 o výměře 3190 m2,

parc. č. 1019/35 o výměře 206 m2,

parc. č. 1019/37 o výměře 1316 m2,

parc. č. 1019/38 o výměře 402 m2,

parc. č. 1019/39 o výměře 1362 m2,

parc. č. 1019/41 o výměře 7915 m2,

parc. č. 1019/63 o výměře 187 m2,

parc. č. 1019/94 o výměře 128 m2,

parc. č. 1019/95 o výměře 20 m2,

parc. č. 1019/96 o výměře 6 m2,

parc. č. 1019/97 o výměře 112 m2,

parc. č. 1019/98 o výměře 179 m2,

parc. č. 1019/101 o výměře 253 m2,

parc. č. 1019/102 o výměře 228 m2,

parc. č. 1893 o výměře 14 m2,

parc. č. 1899 o výměře 524 m2

vše v k. ú. Blansko, za cenu 1.000 Kč/m2, společnosti M. S. Blanenská, s. r. o. Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, IČO: 27719120, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2022/002453/SRM/OS.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 759/3 trvalý travní porost o výměře 53 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za část pozemku parc. č. 758/4 zahrada o výměře 6 m2 a za část pozemku parc.č.st. 2545 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví Ing. Kostovové s finančním dorovnáním, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů předmětných pozemků a schvaluje směnnou smlouvu č. 2022/002428/SRM/OS (pozemky při ulici Sadová).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně Blansko" (agendové číslo 2022/002459/SRM/OS) se společností DEKINVEST investiční společnost a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 14094568.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně Blansko" (agendové číslo 2022/002457/SRM/OS) se společností BLATA, s. r. o., se sídlem Pražská 2353/9, 678 01 Blansko, IČO: 25522132.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně Blansko" (agendové číslo 2022/002458/SRM/OS) se společností METALKOVO a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 29277485.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně Blansko" (agendové číslo 2022/002456/SRM/OS) se společností CHEMOPLAST a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 28293428.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo bere na vědomí sdělenou cenu tepla v tepelné soustavě CZT pro rok 2023.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2022/002260/SRM/DS se Službami Blansko, s. r. o., kterým došlo k úpravě účelu dotace.

PRO 21, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 14

Zastupitelstvu schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 pro Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na projekt Snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť ve výši 9.200.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje investiční akci č. 1/23 ,,Nástavba 5. NP budovy A Nemocnice Blansko včetně komunikačních vertikál – realizace.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2023 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka (v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Odborné sociální poradenství – Charitní poradna

418.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba Blansko

2.436.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

59.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

297.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

90.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

972.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Charitní krizová pomoc

393.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

323.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

250.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

277.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4135113

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum PRO Blansko

775.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

379.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

423.000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Sadová 2, 678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK Blansko

715.000 Kč

SONS ČR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

65399447

2500401

Sociální poradenství

50.000 Kč

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

374.000 Kč

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum VELAN

264.000 Kč

LUMINA, spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000 Kč

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

697.000 Kč

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

195.000 Kč

Práh jižní Morava, z.ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

302.000 Kč

Paspoint, z.ú.

Anenská 10/10, 639 00 Brno

26589907

3672053

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

50.000 Kč

Paspoint, z.ú.

Anenská 10/10, 639 00 Brno

26589907

3011946

Sociální rehabilitace

50.000 Kč

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Blansko na rok 2023 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 608.753.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2023 ve výši 14.239.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

 

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

733

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

2.050

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1.660

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.860

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2.750

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

5.195

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

5.420

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

4.930

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

7.229

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

46

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

46

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

46

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na správce veřejných hřišť

46

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

3.114

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

8.339

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

11.276

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

- veřejného sociálního zařízení ve výši 550.000 Kč

- sportovišť (koupaliště, zimní stadion) ve výši 8.750.000 Kč

- útulku pro psy ve výši 950.000 Kč

- rekreační oblasti Palava ve výši 800.000 Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Komunikace Erbenova“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 33.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2023, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování této akce v roce 2023.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Revitalizace rekreační oblasti Palava“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 60.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2023, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování této akce v roce 2023.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Modernizace učeben ZŠ Salmova“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 19.500.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2023, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování této akce v roce 2023.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2023 uplatnění výjimky z Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti) určením 3 % z rozpočtovaných sdílených daní města a stanovuje pro rok 2023 objem dotačních prostředků na podporu sportu v rámci 1. pilíře na částku 11.825.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje  pro rok 2023 uplatnění výjimky z Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016-2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora celoroční kulturní a zájmové činnosti) a 2. pilíř (Podpora jednorázových kulturních a zájmových akcí) určením 0,8 % z rozpočtovaných sdílených daní města a stanovuje pro rok 2023 objem dotačních prostředků na podporu kultury a zájmové činnosti v rámci 1. pilíře na částku 2.400.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje přenesení pravomoci k provádění rozpočtových opatření radou v rozsahu:

  1. přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků městu (dotace, příspěvky, dary apod.),

  2. vypořádání přijatých dotací s jejich poskytovatelem,

  3. přijetí a výdaje týkající se daně z příjmů právnických osob hrazené městem,

  4. přesunu mezi paragrafy v rámci jedné investiční akce v souvislosti s upřesněním konkrétních výdajů a jejich zatříděním na příslušný paragraf dle platné rozpočtové skladby,

  5. příjmů a výdajů související s nákupem a prodejem investičních instrumentů při krátkodobém a dlouhodobém zhodnocování finančních prostředků,

  6. zapojení nevyčerpaných prostředků u jmenovitých rozpracovaných akcí předchozího roku do rozpočtu v následujícím roce.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 39/2022 až RO 42/2022.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 o 757.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2a o 68.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 o 431.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

PRO 22, PROTI 2, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo volí občana města Blansko Mgr. Pavla Rumla do funkce přísedícího Okresního soudu v Blansku.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2023 výši odměn za měsíc za uvedené funkce takto:

Funkce

Odměna za měsíc v Kč

místopředseda výboru

člen zastupitelstva

3.500

nečlen  zastupitelstva

900

člen výboru

člen zastupitelstva

3.300

nečlen zastupitelstva

700

předseda komise

nečlen zastupitelstva

2.500

Pro tyto funkce platí, že v případě výkonu více funkcí náleží odměna za funkci, za niž je odměna nejvyšší, odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2023 výši odměn místopředsedů a členů komisí za účast na jednání komise takto:

Funkce

Odměna za účast na jednání komise v Kč

místopředseda komise

člen zastupitelstva

350

nečlen zastupitelstva

350

člen komise

člen zastupitelstva

350

 

nečlen zastupitelstva

350

Pro tyto funkce platí, že se vyplácí jednorázově za rok a že se tato odměna sčítá s odměnou za výkon funkce člena zastupitelstva.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2023 výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc takto:

Funkce neuvolněného člena zastupitelstva

Odměna za měsíc v Kč

neuvolněný 1. místostarosta

50.857

člen rady

11.301

předseda výboru

5.651

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

5.651

člen zastupitelstva

2.826

V případě výkonu více funkcí náleží odměna za funkci, za niž je odměna nejvyšší, odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.

PRO 14, PROTI 9, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje směrnici Výbory Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o rozdílnosti právních výkladů k formálnímu způsobu ustavení výborů zastupitelstva a bere na vědomí informaci o správnosti volby předsedů výborů provedené na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 21.10.2022.

PRO 18, PROTI 6, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo volí do výborů s účinností od 01.01.2023 další členy:

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

Ing. Josef Kupčík

místopředseda

Ing. Patrik Ág

člen

Ing. Pavel Nehyba

člen

Ing. Miloš Polák

člen

Ing. Zdeněk Grünwald, MBA

člen

Ing. Veronika Dobiášková

členka

Mgr. Petra Kupková

členka

Josef Nejezchleb

člen

Ing. Jiří Míšenský

člen

Pavel Nejezchleb

člen

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Pavel Šich

místopředseda

Mgr. Lukáš Toman

člen

Mgr. Radovan Bartošek

člen

Ing. Luboš Sedlák

člen

Ing. Karel Sochor

člen

Lenka Skotáková

členka

Radek Šinkora

člen

Bc. Emil Pernica, DiS.

člen

Ing. Josef Hasoň

člen

Zuzana Pallasová

členka

Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko

Ing. Josef Vrba

místopředseda

Ing. Jan Došek, MBA

člen

Ing. Martin Strýček

člen

Ing. Vlastimil Vaníček

člen

Ing. Jiří Kunc

člen

Miroslav Labuť

člen

Ing. Pavel Matuška

člen

Ing. Jiří Dudek

člen

Ing. Karel Sochor

člen

Ing. Martin Kudera

člen

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S140/BKS-Ma ze dne 03.08.2015, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, změně způsobu stanovení ceny odprodávaného pozemku a změně úhrady za vyhotovení znaleckého posudku a schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S140/BKS-Ma (2015/000146/INV/BF) ze dne 03.08.2015 (pozemky v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 22, PROTI 2, ZDRŽEL 1

 

            aktualizováno: 22. 12. 2022, 14:00 h