Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 28. 2. 2023

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje vzor Kupní smlouvy pro prodej pozemků zastavěných bytovými domy, resp. spoluvlastnických podílů pozemků zastavěných bytovými domy mezi městem Blansko, jako prodávajícím a vlastníky příslušných jednotek v bytových domech na těchto pozemcích stojících, jako kupujícími.

PRO 21, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků, popřípadě jejich částí parc. č. 639/19 ostatní plocha o výměře 501 m2 a parc. č. 1816 ostatní plocha o výměře 252 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby garáží (pozemek při ul. Sušilova).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parc. č. 414 v k. ú. Klepačov, obec Blansko, hodnota pozemku v účetní evidenci České republiky je 174 Kč a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/5627/2022-BVYM (č. 2023/000597/SRM/BF).

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje využítí předkupního práva ke koupi stavby s č. ev. 546 – nemovitost stojící na pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a schvaluje koupi stavby s č. ev. 546 – nemovitost na pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 23, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 266/10 ostatní plocha o výměře 53 m2 a pozemku parc. č. 272/3 ostatní plocha o výměře 40 m2, oba v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko, a schvaluje kupní smlouvu č. 2023/002278/SRM/DS.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvu schvaluje prodej části pozemku parc. č. 434/6 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska ve vlastnictví města Blansko, manželům Pernicovým, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 54.200 Kč + platná sazba DPH 21%, s tím, že náklady s vyhotovením znaleckého posudku hradí obě strany rovným dílem a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo dále schvaluje kupní smlouvu č . 2022/002382/SRM/OS (pozemky v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 pro subjekt Fotbalový klub Blansko, s. r. o., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 09173439 na projekt Účast Fotbalového klubu Blansko v Moravskoslezské fotbalové lize ve výši 600.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 pro subjekt TJ Sokol Lažánky, z. s., se sídlem Lažánky 217, 678 01 Blansko, IČO: 68685190 na projekt Pořízení nového zahradního traktoru na úpravu hřiště TJ Sokol Lažánky ve výši 160.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 pro subjekt Dynamiters Blansko HK z. s., se sídlem Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko, IČO: 22872779 na projekt Podpora výkonnostního hokeje Dynamiters Blansko HK ve výši 250.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 pro subjekt Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko z. s., se sídlem Mlýnská 1488/18, 678 01 Blansko, IČO: 26543958 na projekt Příprava výkonnostních sportovců a talentované mládeže AKLD Blansko ve výši 200.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 pro subjekt Olympia Blansko z. s., se sídlem Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko, IČO: 45473790 na projekt Kanalizační přípojka a související technologie na baseballovém stadionu Strawberry Field Blansko ve výši 1.750.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na údržbu a modernizaci sportovišť v celkové výši 2.470.000 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření RO 6/2023 písmeno e) 1. odrážka.

PRO 14, PROTI 5, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 4/2023 – RO 6/2023.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo bere na vědomí výslednou kalkulaci ceny tepelné energie za 2022.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo ukládá radě města zahájit jednání se společností ZT energy s cílem vyjednat splátkový kalendář pro odběratele CZT.

PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL 10

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje založení nové samostatné společnosti s ručením omezeným Teplo Blansko, s. r. o.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje předložené znění zakladatelské listiny Teplo Blansko, s. r. o.

PRO 17, PROTI 1, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1 a 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko, zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 1 a 2 z jednání Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo ukládá radě města prověřit možnost dalšího provozu sportovních zařízení, a to sauny a fitness centra v budově krytých lázní.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 4

 

            aktualizováno: 7. 3. 2023, 06:35 h