10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Petice lze podávat pouze písemně. Písemné petice může podávat ve veřejném zájmu nebo jiném společném zájmu každý sám nebo společně s jiným. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li v souladu s cíli jejich činnosti. Petice musí být vždy písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává (viz. § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).

Stížnost může podat každý občan nebo sdružení občanů, v případě, že se cítí poškozeni na svých právech či právem chráněných zájmech opatřením nebo jednáním orgánů obce. Má-li takový podnět charakter opravného prostředku, postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost lze podat písemně i ústně.

Stížnost nebo petici je obecně povinen přijmout každý zaměstnanec Města Blansko, včetně strážníků Městské policie Blansko. Ústřední evidenci došlých písemných stížností a petic vede sekretariát starosty. Další podrobnosti ohledně vyřizování stížností a petic zakotvuje směrnice Rady města Blanska č. 2/2004 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


Další bod: 11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnosti osob, ...

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h