10. Příjem podání a podnětů

Online formuláře nahrazují dřívější offline verze.
Díky tomu je zaručeno, že na stránkách vždy vyplňujete aktuální verzi formuláře.

Elektronické formuláře

Bezpečnostní upozornění
Na zabezpečených webech (tzn. URL začíná na "https://") musí prohlížeč ověřit, že certifikát, který stránka posílá, je pravý. Pokud nemůže být ověřena jeho pravost, prohlížeč stránku nezobrazí a místo ní oznámí chybu "Varování: možné bezpečnostní riziko". Kliknutím na tlačítko Rozšířené si zobrazíte podrobnosti o dané chybě.

Tato zpráva se objeví v prohlížečích Firefox nebo Chrome, které neznají certifikační autoritu PostSignum. Je třeba si ji do nich doinstalovat podle návodu.


Návody na řešení životních situací


Stížnost může podat každý občan nebo sdružení občanů, v případě, že se cítí poškozeni na svých právech či právem chráněných zájmech jednáním orgánů Města. Má-li takový podnět charakter opravného prostředku, postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), případně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Stížnost lze podat písemně i ústně.

Petice může podávat ve veřejném zájmu nebo jiném společném zájmu každý sám nebo společně s jiným. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li v souladu s cíli jejich činnosti. Petice musí být vždy písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedenou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat.

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je povinen přijmout každý zaměstnanec Města odpovídající věcné působnosti požadované informace, včetně strážníků Městské policie Blansko. Ústřední evidenci došlých písemných stížností a petic vede sekretariát starosty. Další podrobnosti ohledně vyřizování stížností a petic zakotvuje samostatná směrnice Rady města Blansko, jde o aktuální směrnici č. 2/2004  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, ve znění dodatků.

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob obdrží každý, koho se týká, u odpovědného zaměstnance Města, v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména správním či daňovým řádem).


Další bod: 11. Předpisy

            aktualizováno: 15. 1. 2021, 07:26 h