12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady spojené s poskytnutím informace jako je pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli, je povinen uhradit žadatel. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude po žadateli požadována i úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. 

Celková výše nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je přílohou Směrnice tajemníka MěÚ Blansko Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a stanoví se vždy jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem Města.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Výše úhrad se stanoví dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím je k dispozici na webových stránkách města www.blansko.cz v sekci povinné informace.

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci úhrad za poskytnutí informací ze dne 03.02.2020.


Další bod: 13. Licenční smlouvy

            aktualizováno: 15. 1. 2021, 07:34 h