14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

 

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející rok zpracovává za celý úřad tajemník Městského úřadu Blansko vždy nejpozději do 1. března následujícího roku, a to na základě písemných podkladů vedoucích jednotlivých odborů a samostatných oddělení. Výroční zpráva za příslušný rok je zveřejněna na webových stránkách Města na adrese www.blansko.cz v sekci povinné informace.

Výroční zpráva obsahuje:

 • celkový počet podaných ústních i písemných žádostí o informace
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace, včetně rozhodnutí odvolacího orgánu,
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona bez uvádění osobních údajů
 • opis (kopii) každého rozsudku soudu v případě přezkumu rozhodnutí soudem,
 • další vhodné informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V Blansku dne 30. 1. 2024

Obsah:

 1. Úvod

 2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 3. Žádosti o informace doručené v roce 2023

 4. Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

 5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí

 6. Závěr

Zpracovala: Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

Čl. 1
Úvod

Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž město Blansko a Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“), žadatelům poskytovány. Vlastní postup MěÚ při poskytování informací je upraven samostatnou směrnicí tajemnice.

Čl. 2
Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům na základě ústních či písemných žádostí nebo zveřejněním. Za písemnou žádost se považuje i žádost podaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mail, datová schránka).

Pro informování veřejnosti jsou na podatelnách MěÚ v úředních hodinách k nahlédnutí seznamy hlavních dokumentů, zejména dokumenty koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona včetně případných návrhů licenčních nebo podlicenčních smluv podle § 14b zákona, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. Zaměstnanci podatelny jsou povinni dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí, na podatelně v budově nám. Republiky 1 lze tyto dokumenty též okopírovat za úhradu dle Sazebníku úhrad za poskytování informací. Občané mohou získat všechny potřebné informace o MěÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.blansko.cz. Město Blansko informuje občany také prostřednictvím Zpravodaje města Blanska a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Čl. 3
Žádosti o informace doručené v roce 2023

MěÚ obdržel celkem 44 žádostí o informace podle zákona. Z toho MěÚ vyhověl žadatelům a informace poskytl v 41 případech v zákonem stanovené lhůtě písemně, elektronicky, při ústním jednání nebo odkazem na zveřejněnou informaci, ve 2 případech žádost odložil z důvodu nezaplacení požadované úhrady nákladů a 1 žádost odložil proto, že se nevztahovala k působnosti povinného subjektu.

a) Žádosti řešené dle zákona jednotlivými odbory a odděleními MěÚ:

- právní a personální oddělení 6
- odbor životního prostředí 4
- odbor stavební úřad 19
- odbor správy a rozvoje města 8
- odbor vnitřních věcí 1
- odbor sociálních věcí 1
- sekretariát starosty 5

b) Okruhy problémů, jichž se žádosti o informace týkaly:

- sociální dávky 1
- organizační a personální záležitosti 8
- investice 2
- přestupkové řízení 2
- smluvní vztahy 1
- životní prostředí 5
- územní a stavební řízení, územní plánování 19
- správa majetku 1
- městská hromadná doprava 1
- žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 1
- dotace 3

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence podle zákona.

Čl. 4
Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Byly podány 3 stížnosti podle § 16a zákona.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem. MěÚ nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období), jejichž žádostem o informace nebylo vyhověno, požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl. 6
Závěr

Za kontrolu a dodržování směrnice Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která vychází ze zákona, odpovídají vedoucí odborů a samostatných oddělení MěÚ. Za rok 2023 nebyl na MěÚ zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona. Odbory a samostatná oddělení MěÚ vedly v roce 2023 v souladu se směrnicí Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řádně evidenci došlých žádostí a poskytovaly občanům informace, jejichž poskytnutí zákon umožňuje a ukládá.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
tajemnice MěÚ Blansko


Historie

Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011

 

            aktualizováno: 31. 1. 2024, 13:29 h