9. Žádosti o informace

Požadované informace lze na Městském úřadu Blansko získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení či jiné služby elektronických komunikací (e-mail, datová schránka).

Pro informování veřejnosti je na podatelnách Městského úřadu Blansko v úředních hodinách k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci podatelny jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:
    a) obecně závazné vyhlášky vydané Zastupitelstvem města Blanskonařízení vydaná Radou města Blansko;
    b) další dokumenty koncepční, strategické a programové povahy;
    c) postup, který musí Město dodržet při vyřizování podání nebo podnětů.

Některé výše uvedené dokumenty jsou veřejně přístupné i na internetové stránce Města na adrese www.blansko.cz. Zde je také zveřejněn aktuální rozpočet Města a rovněž návod na řešení některých životních situací, který usnadní občanům a podnikatelům vyřizování jejich záležitostí na úřadech.

Požádat o informace je možné podat také elektronickou cestou přes e-podatelnu. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) se na Městském úřadu Blansko řídí samostatnou směrnicí.

Poskytnuté informace


Další bod: 10. Příjem podání a podnětů

            aktualizováno: 8. 4. 2021, 07:48 h