11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:
    • Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
    • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
    • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
    • Vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
    • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů¨
    • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších zákonů
    • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
    • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – stránky Ministerstva vnitra ČR 

Výčet právních předpisů uvedený výše není úplný. Právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek, nařízení, jednacích řádů aj. jsou občanům k dispozici a k nahlédnutí v úřední hodiny na podatelně Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3.

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhláškynařízení města Blansko jsou dostupné ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.


Další bod: 12. Úhrady za poskytování informací

            aktualizováno: 1. 2. 2023, 08:40 h