Detail usnesení


Usnesení rady č. 1 ze dne 15. 12. 1998

Usnesení č. 1
Rada schvaluje nové složení Komise pro projednávání přestupků při MěÚ Blansko s účinností ode dne schválení:
Předsedkyně: Mgr. Naděžda Strážnická
Členové: Ivo Kadrmas
Hana Zvěřinová ( zapisovatelka )
Hana Píchová
Jana Plchová

Usnesení č. 2
Rada doporučuje zastupitelstvu projednání a schválení koupě zařízení Klubu ČKD, které je majetkem společnosti Klub ČKD Blansko, s.r.o. v likvidaci, za celkovou cenu max. 250.000,-Kč a předložení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, doplněnou o podmínku návratnosti na koupi nemovitosti Klubu ČKD Blansko.

Usnesení č. 3
Rada doporučuje zastupitelstvu projednání a schválení koupě zařízení Klubu ČKD, které je majetkem pana Vintra, za celkovou cenu max. 516.000,-Kč , a to formou splátek, jak je uvedeno v materiálu, až po uzavření smlouvy na nemovitost Klubu ČKD, do té doby navrhnout uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na uvedený HIM a DHIM. To vše je podmíněno zpracováním podmínek vyslovených na MR dne 15.12.1998 do těchto smluv.

Usnesení č. 4
Rada překládá projednání Jednacího řádu městské rady do příští schůze MR a ukládá odd. PRÁV dopracovat materiál ve smyslu rozpravy.
Z: PRAV
T: 2.MR

Usnesení č. 5
Rada překládá projednání Jednacího řádu městského zastupitelstva do příští schůze MR a ukládá odd. PRAV dopracovat materiál ve smyslu rozpravy.
Z: PRAV
T: 2.MR

Usnesení č. 6
Rada doporučuje zastupitelstvu projednání a chválení podání opravného prostředku proti rozhodnutí OKÚ Blansko, Okresního pozemkového úřadu, č.j. RPÚ 3112/92/Kc/1971 ze dne 26.listopadu 1998.

Usnesení č. 7
Rada pověřuje starostku jednáním s Muzeem Blansko tak, aby vedení muzea v případě odsouhlasení usnesení č.6 městským zastupitelstvem, v této kauze využívalo stejného právního zástupce jako město Blansko.
Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí změnu ve složení správní rady budoucí společnosti Lyžování Hořice, o.p.s., kdy místo ing. Dostála bude členem o.p.s. za TJ Sokol pan Miroslav Živný.
Usnesení č. 9
Rada neschvaluje částku 40.000,-Kč v oddílu 33-kultura na regionální periodikum.
Usnesení č. 10
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blanska na I. čtvrtletí roku 1999. Ukládá odboru FIN předložit městskému zastupitelstvu k projednání s tím, že částka 150 tis. Kč na pasporty kanalizací, částky 65 tis. Kč a 160 tis. Kč na inženýrskou činnost při bytové výstavbě, dále částky 200 tis. Kč a 125 tis. Kč v oddíle 21 – obchod, služby, turistika budou podrobně specifikovány.
Usnesení č. 11
Rada schvaluje převod fin. prostředků z prodeje bytů ve výši 2 mil. Kč do byt. hospodářství s tím, že fin. prostředky budou vráceny zpět do 28.2.1999 ze zdrojů tepelného hospodářství a ukládá odboru FIN předložit tento převod k projednání městskému zastupitelstvu.
Usnesení č. 12
Rada ukládá odboru FIN, aby dle Smlouvy o nájmu zdroje tepla ze dne 30.12.1998 uplatnit sankci vůči firmě ZT s.r.o., rovnající se podmínkám zhodnocení současného vkladu.
Usnesení č. 13
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření. Ukladá odboru FIN předl?ožit k projednání městskému zastupitelstvu rozpočtová opatření investičího charakteru.
Usnesení č. 14
Rada schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Lachemou , a.s. Blansko a Městem Blanskem na ekologické účely – vybudování kanalizační shybky " Staré Blansko" a ukládá odboru FIN předložit městskému zastupitelstvu k projednání.
Usnesení č. 15
Rada schvaluje a doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání uhrazení části dlužné částky do výše 250.000,- Kč na účet IPB a.s. oproti zrušení zástavního práva k předmětné nemovitosti tj. víceúčelové protipožární nádrži ve Spešově.
Usnesení č. 16
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu zrušení stávající komise pro vyhodnocení žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu s platností od 23.12.1198.
Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zněním Zadání změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko v oblasti městské části Obůrka-Češkovice a materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.
Usnesení č. 18
Rada schvaluje plán zimní údržby.Ukládá zajistit zimní údržbu v období 1998-99 v souladu s tímto schváleným plánem.
Usnesení č. 19
Rada souhlasí s úhradou nedoplatku za údržbu hřbitovů za r. 1997 ve výši 94.730,-Kč, neboť tento doplatek není obsažen ve schváleném rozpočtu r.1998.
Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí informaci o stavu topolů na ulici Svitavská a ukládá odboru KOM:
1. Do konce ledna 1999 provést dokácení zbývajících 18 topolů na pozemcích města.
2. Provést okamžitě chemické ošetření kořenových systémů.
3. Do konce února 1999 nechat zpracovat nabídky na výsadbu nové aleje a provést jejich vyhodnocení.
4. Do konce února 1999 zajistit dle provedeného výběru výsadbu nového stromořadí.
Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí plnění rozpočtových úkolů odboru KOM.
Usnesení č. 22
Rada ruší usnesení č.19 ze 73.schůze MR plnění rozpočtových úkolů odboru KOM.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h