Detail usnesení


Usnesení rady ze dne 21. 12. 1998

mimořádné zasedání

Usnesení č. 1
Rada schvaluje, aby platby za svoz TDO a ostatního odpadu ve městě Blansku byly hrazeny způsobem kapitační platby.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje kapitační platbu za svoz TDO a ostatního odpadu ve městě Blansku ve výši 70,--Kč/osoba/čtvrtletí s platností od 1.1.1999 a ukládá starostce jménem městské rady informovat občany.

Usnesení č. 3
Rada ukládá odboru KOM předložit na jednání městské rady vyhodnocení kapitační platby za I. pololetí 1999.
Z:KOM
T:07/99

Usnesení č. 4
Rada ukládá odboru KOM v souvislosti s ústupem od vážního systému prověřit finanční příspěvek města Blanska Seliu na náklady na vážní systém a toto prověření předložit do městské rady, současně předložit smlouvu na tento příspěvek.

Usnesení č. 5
Rada pronajímá kancelář č. 804 v osmém patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko o výměře 19,60 m2 Katastrálnímu úřadu v Blansku, Smetanova 3, zast. Ing. Jiřím Rydvalem za nájemné ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláře katastrálního úřadu.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí, že starostka města podepíše kupní smlouvu s SMK,a.s. na podíl města Blanska na lanové dráze na základě usnesení č. 14. a 15. z 21. schůze městského zastupitelstva ze dne 12.12.1995.

.............................................
Mgr. Věra Vachová
starostka

Zápis
z mimořádné schůze městské rady konané dne 21.12.1998


Mimořádnou schůzi městské rady zahájila starostka Mgr. Vachová v 9.00 hod.

Přítomno: 7 členů městské rady

Jako ověřovatele stanovila starostka:
Ing. Josefa Hasoně
Ing. Ivo Lachmana


Návrh programu:
I. Zahájení
II. Schválení návrhu programu mimořádné schůze
III. Odbor KOM
1. Systém odvozu a plateb TDO a ostatního odpadu
IV. Odbor BNH
1. Pronájem kanceláře č. 804 – dodatek
V. Odbor FIN
1. Kupní smlouva s SMK, a.s.- Lanová dráha Moravský kras

Hlasování o programu jako celku:
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Návrh byl přijat.

K bodu III. – 1. - Systém odvozu a plateb TDO a ostatního odpadu
Starostka: Je třeba říct, že k navýšení ceny dojde z důvodů navýšení cen na skládce.
pí. Nedomová: Náklady na svoz odpadu budou opravdu daleko vyšší, protože firma Selio tak jako tak končí s vážním systémem.
Ing. Lachman: Na vážní systém město příspívalo, já pokud firma systém ruší chci, aby ty peníze vrátili zpět.

Starostka: Ale to odbočujeme od tématu, úkolem dnešní rady je rozhodnout zda chceme nebo nechceme kapitační platbu.

Ing. Lachman: Občané budou platit mnohem víc a my budeme řešit také dvojnásobné navýšení pro město.

Ing. Hasoň: Mně tady chybí spousta údajů, materiál je postaven tak, že máme tuto kapitační platbu schválit, jinak nemáme svoz TDO. Musíme vytvořit nějakou sociálně rozumnou cenu. Zajímá mě kolik měst v ČR má zavedenu kapitační platbu, kolik ještě stále používá vážní systém, kolik se v případě kapitační platby obvykle platí paušál atd.


Ing. Lachman: Podle svých výpočtů vycházejících z podkladů odboru KOM navrhuji kapitační platbu ve výši 285,--Kč/osoba/rok.

Ing. Skoták: Víme jaký je průměrný svoz TDO za občana? My musíme počítat s tím, že první rok na to městobude muset daleko víc doplácet, a to právě proto, aby se občané nebouřili.

Ing. Hasoň: Jsem ochoten před občany 35% ní navýšení. Tzn. 255,--Kč/osoba/rok.

pí. Nedomová: Momentálně se nastavuje ten odrazový můstek, je třeba se odrazit a cena se může potom upravovat.

Starostka navrhla usnesení – viz. usnesení č. 1
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Návrh byl přijat.

Ing. Kupčík: Co se stane, když to neschválíme,
Starostka: Pokud Selio nebude schopno plnit toto naše rozhodnutí, musíme vyhlásit výběrové řízení.
pí. Nedomová: Podle smlouvy Selio bude dál pokračovat ve své činnosti.

Starostka navrhla usnesení – viz. usnesení č. 2
Hlasování:
PRO 4, PROTI 2, ZDRŽEL 1
Návrh byl přijat.

Ing. Hasoň navrhl usnesení – Rada schvaluje kapitační platbu za svoz TDO ve výši 255,--Kč/osoba /rok.
O tomto návrhu se již nehlasovalo, protože vzhledem k předcházejícímu odhlasovanému návrhu starostky to bylo bezpředmětné.

Ing. Lachman navrhl usnesení – viz. usnesení č. 3
Hlasování:
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Návrh byl přijat.

a usnesení č. 4
Hlasování:
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Návrh byl přijat.

Rada ukládá odboru KOM vyzvat firmu Selio, s.r.o. ve smyslu vyjádření ze dne 11.12.1998, aby specifikovali o jakou částku se sníží náklady ustoupením od vážního systému z důvodu zvýšení efektivity svozu odpadu uvedeného ve vyjádření.

K bodu IV.- 1. Pronájem kanceláře č. 804 – dodatek

Hlasování o návrhu na usnesení dle písemného materiálu:
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Návrh byl přijat -viz. usnesení č. 5

K bodu V. – 1. Kupní smlouva s SMK, a.s. – Lanová dráha – Moravský kras

Hlasování o navrženém usnesení – viz. usnesení č. 6
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Návrh byl přijat.


................................................
Mgr. Věra Vachová
starostka

Ověřovatelé: .........................................................

 

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 09:11 h