Detail usnesení


Usnesení rady č. 4 ze dne 9. 2. 1999

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Jednací řád Městské rady Blansko dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 2
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu projednání a schválení Jednacího řádu Městského zastupitelstva Blansko dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 3
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu projednání a schválení Volebního řádu dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje návrh jmenovat za členy okresní školské rady Mgr. Michala Krále a Mgr. Jaroslava Krejčíře a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh do příští schůze městského zastupitelstva.
Z: ŠKOL T: 3.MZ

Usnesení č. 5
Rada schvaluje program mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 16. 2. 1999.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním pronájmu pozemků parc. č. 659/22 ostatní plocha o výměře 185 m2 a parc. č. 655/21 orná půda o výměře 1735 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem zemědělského obdělávání.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 862/50 ostatní plocha a parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 770 m2 za účelem vybudování tenisového hřiště.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 29 z 2. schůze městské rady ze dne 12. 1. 1999, v odstavci týkajícího se pronájmu pozemků v k. ú. Těchov takto:
Pozemek parc. č. 60/2 zastavěná plocha, nádvoří prodejnou č. p. 142 v městské části Blansko-Těchov o výměře 183 m2 a přilehlý pozemek parc. č. 60/1 orná půda 70 m2, za nájemné 1583,-- Kč ročně.

Usnesení č. 9
Rada odkládá uzavření případu, týkajícího se hranic pozemků manželů Kupových na příští jednání MR.
Z: INV T: 5. MR

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s odstraněním stavby bazénu na části pozemku parc. č. 825/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko současným vlastníkem stavby s tím, že stavba bude odstraněna dle podmínek, které stanoví SÚ ŽP Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 12 z 3. schůze rady dne 26. 1. 1999 o větu: "za účelem výstavby autosalonu včetně kompletního servisu a autobazaru".

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Romana Konečného, Žižkova 21, Blansko, které spočívá v umístění stavby autosalonu na pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a geometrickém zaměření.
Platnost smlouvy o budoucí smlouvě končí dnem 31. 12. 2001.

Usnesení č. 13
Rada ukládá společnosti Služby, s. r. o. předložit kompletní rozbor provozování parkovišť v Blansku do jednání 6. MR.
Z: SLUŽBY, s. r. o. T: 6. MR

Usnesení č. 14
Rada schvaluje změnu termínu zahájení provozu placeného parkoviště na komunikaci města Blanska, p. č. 998/1 a 998/2 po schválení doplnění vyhlášky č. 1/97 Městského zastupitelstva Blansko o stání vozidel ve městě Blansku ze dne 16. 6. 1997.
Rada rozhodla, že zplnomocněným provozovatelem bude společnost Služby, s. r. o. a ukládá jí zabezpečit včasný provoz parkoviště – po schválení doplnění vyhlášky č. 1/97 v MZ.
Rada doporučuje MZ schválení doplnění vyhlášky č. 1/97 Městského zastupitelstva Blansko o stání vozidel ve městě Blansku ze dne 16. 6. 1997 o povolení provozování placeného parkoviště na pozemcích města Blanska, p. č. 998/1 a 998/2.

Usnesení č. 15
Rada projednala petici občanů městské části Blansko-Spešov a trvá na svém usnesení č. 25 z 3. schůze městské rady, konané dne 26. 1. 1999, o převodu výuky žáků základní školy ze školní budovy ve Spešově do školní budovy v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 16
Rada projednala zápis z jednání OA Spešov z 5. února 1999 a prohlašuje, že na základě požadavků OA neuskuteční žádné pronájmy, prodeje a jiná nakládání s majetkem movitým a nemovitým, vztahujícím se ke katastru městské části Spešov.

Usnesení č. 17
Rada ukládá tajemníkovi MěÚ předložit zápis z jednání OA Spešov všem členům MZ na nejbližším zasedání MZ.
Z: TAJ T: mim. MZ 16. 2. 1999

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí informaci o koncepci vyrozumění obyvatelstva a souhlasí se zařazením obce Olomučany do plánu vyrozumění města Blanska.

Usnesení č. 19
Rada ukládá odboru KOM vyhlásit výběrové řízení na správu městských hřbitovů s platností od 1. 1. 2000. Výběrové řízení bude vyhlášeno tak, aby bylo ukončeno do 31. 5. 1999.
Z: KOM T: 31. 5. 1999

Usnesení č. 20
Rada ukládá odboru KOM zveřejnit záměr pronájmu smuteční obřadní síně v Blansku s platností od 1. 1. 2000.
Výběrové řízení bude vyhlášeno tak, aby bylo ukončeno do 31. 5. 1999.
Z: KOM T: 31. 5. 1999

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí s předloženým návrhem na zvýšení poplatků za hrobová místa a schvaluje zvýšení nájemného za hrobová místa pouze o míru inflace roku 1998, t. j. 10,7 %.


Usnesení č. 22
Rada ruší služební byt v 7. MŠ a ukládá odboru BNH prověřit možnost změnit tento byt na byt chráněný.
Z: BNH T: 6. MR

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám v OS Písečná, ve kterých bude zakotveno, že náklady na úhradu el. energie budou hrazeny nájemci přímo dodavateli.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s navrácením prostor v 1. poschodí 9. MŠ na ul. Divišova pro potřeby mateřské školky.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s podnájmem části nebyt. prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce Čedok, a. s., Na příkopě 18, Praha 1, reg. pracoviště Nádražní 10/12, Brno – pro Pojišťovnu Alianz, a. s. se sídlem Praha 2, Římská 12, IČO: 47115971 za účelem provozování kanceláře pojišťovny na období od 1. 3. 1999 do 13. 9. 1999.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s výpovědí KNK z nebyt. prostor na ul. Sadová 2, Blansko, o výměře cca 70 m2, z důvodu neplnění předmětu smlouvy.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s okamžitou výpovědí KNK z objektu Salmova mlýna z důvodu neplnění podmínek smlouvy.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se snížením nájemného z nebytových prostor na ul. Bezručova 5 v přízemí bytového domu – prodejna Kompresory – na částku 1500,-- Kč za m2/rok s platností od 1. 3. 1999.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se snížením nájemného z nebytových prostor pro Okresní výbor ČSTV na ul. Smetanova 3, Blansko na 300,-- Kč za m2 /rok.

Usnesení č. 30
Rada odvolává stávající členy Dozorčí rady Nemocnice Blansko a ruší Zřizovací listinu Dozorčí rady Nemocnice Blansko s účinností od 1. 3. 1999 s tím, že funkci tohoto orgánu bude v plném rozsahu vykonávat MR, která plní funkci zřizovatele.

Usnesení č. 31
Rada na základě výzvy přednosty OkÚ ze dne 14. 12. 1998 ukládá řediteli nemocnice splatit nejpozději do 30. 3. 1999 neuhrazenou část návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, poskytnuté v roce 1995 na řešení dlouhodobé platební neschopnosti nemocnice.
Z: ředitel nemocnice T: 30. 3. 1999

Usnesení č. 32
Rada ukládá řediteli nemocnice do příští městské rady sestavit pořadí priorit k realizaci sestavení plánu nákupu HIM s tím, že u položek, jejichž nákup považuje v roce 1999 za nezbytný, doloží důvodovou zprávou.
Z: ředitel nemocnice T: 5. MR

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí informaci ředitele nemocnice a starostky o řešení problému optimalizace lůžek Nemocnice Blansko a ukládá starostce intenzivně pokračovat v osobních jednáních na úrovni ministra zdravotnictví s cílem dosáhnout přijatelné optimalizace lůžek , a to zejm. na interním oddělení.
Z: Starostka T: 2/99

Usnesení č. 34
Rada ukládá starostce jednat se všemi zvolenými zástupci v parlamentu a senátu ČR za okres Blansko o možnostech pomoci při řešení současné situace optimalizace lůžek Nemocnice Blansko.
Z: Starostka T: 2/99

Usnesení č. 35
Rada bere na vědomí dopis vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ Blansko ze dne 21. 1. 1999.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h