Detail usnesení


Usnesení rady č. 5 ze dne 23. 2. 1999

Usnesení č. 1

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Naděždu Musilovou a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 2
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Andreu Sokolovou a nedoporučuje projednání v MZ.

Usnesení č. 3
Rada na základě doporučení bytové komise souhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro manžele Husnajovi a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 4
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Jana Peštu a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 5
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Davida Popelku a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt 9. května 14 v Blansku s paní Lenkou Kopeckou, bytem tamtéž, na dobu určitou do 29.2.2000.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 15.12.1998 do 31.5.1999.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje přidělení náhradního ubytování na dobu určitou v domě Jungmannova 10 panu Robertu Novotnému, bytem Dvorská 38, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada překládá projednání žádosti o nástavbu objektu nám. Svobody 10/12 na 6. zasedání městské rady s tím, že problém bude předložen ve variantě A - podílové vlastnictví, ve variantě B – prodej a C – nájem s technickým zhodnocením v majetku nájemce.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zvýšením nájemného za pronájem nebytových prostor – garáží v majetku města Blanska na částku 400,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 11
Rada nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor Klepačov 29 – nájemce firma M.S.TRADE – CZ s.r.o., Mahenova 5, Blansko, s tím, že ukládá odboru BNH jednat o změně smlouvy s firmou M.S.TRADE a o pronájmu pro firmu PYROTEC CZ, s.r.o.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se změnou splátkového kalendáře firmy Zásobování teplem,s r.o. dle předloženého materiálu, tato změna bude upravena v dodatku č. 2 s výše uvedenou firmou.

Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí zprávu odboru BNH o pronájmu Smetanova 1, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada ukládá odboru BNH dopracovat podklady o budově Smetanova 1 do podoby nabídky pro investora.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se snížením nájemného z nebytových prostor – prodejna Sedmikráska, Smetanova 3, Blansko zastoupenou paní Marií Pololáníkovou na částku 600,-- Kč/m2/rok, která bude každoročně zvyšována o vyhlášenou míru inflace, důvodem je vysoká počáteční investice nájemce, která dala vzniknout tomuto prostoru.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na umístění 2 kusů retranslačních antén na výškové budově Blansko, Smetanova 3 pro firmu NETLINE s.r.o. za nájemné ve výši 2.000,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 17
Rada projednala rozbor výše neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů za rok 1998 a ukládá odboru ŠKOL předložit na příští schůzi MZ návrh na zvýšení příspěvku u MŠ ze současných 145,-- Kč/ měs. na 160,-- Kč/měs. a u ŠD ze současných 50,-- Kč/měs. na 55,-- Kč/měs. Uvedené zvýšení pokrývá míru inflace za rok 1998.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje novou organizační strukturu Kulturního střediska města Blanska, Městské knihovny Blansko a Muzea Blansko dle předložených návrhů s platností od 1.3.1999.

Usnesení č. 19
Rada odvolává složení hlavní a likvidační komise inventarizační komise schválené na 81. schůzi městské rady dne 14.9.1998.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje nové složení hlavní a likvidační inventarizační komise.


Usnesení č. 21
Rada ukládá tajemníkovi připravit analýzu provozu kopírovacích strojů na MěÚ Blansko.
Z:TAJ
T:6.MR

Usnesení č. 22
Rada ukládá odboru FIN předložit na příštím zasedání MR návrh opatření ke snížení stavu pohledávek.
Z:FIN
T:6.MR

Usnesení č. 23
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 1998 a ukládá odboru FIN předložit rozbor k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada ukládá odboru FIN v souvislosti s položkou 2133 provést bilanční analýzu výhodnosti účtování této položky.

Usnesení č. 25
Rada překládá projednání plánu pořízení HIM a NHIM na rok 1999 Nemocnice Blansko na jednání 6.MR s tím, že podklady budou doplněny o plán na rok 1999.
Z:Ředitel nemocnice
T:6.MR

Usnesení č. 26
Rada revokuje usnesení , které ukládá vedoucímu SÚ-ŽP kontrolovat dodržování harmonogramu výstavby bytových domů Vltava a soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a výsledky kontroly předložit do MR.

Usnesení č. 27
Rada ukládá vedoucímu INV kontrolovat a informovat městskou radu o průběhu výstavby bytových jednotek v lokalitě Zahradní město.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemky v k.ú. Blansko:
p.č. 872/1 ostatní plocha o výměře 800m,2
p.č. 872/3 ostatní plocha o výměře 36m2,
p.č. 872/4 ostatní plocha o výměře 43 m2,
p.č. 4215/2 zastavěná plocha o výměře 143m2,
p.č. 4216/2 zastavěná plocha o výměře 182m2,
p.č. 4217/2 zastavěná plocha o výměře 190 m2.


Usnesení č. 29
Rada souhlasí se snížením nájemného za nájem pozemků dle nájemní smlouvy č. SM-NS/112/96/Ko ze dne 10.2.1997, uzavřené mezi městem Blansko a AGRO-ND spol. s r.o. Blansko, Sloupečník 1a, Blansko, u zastavěných pozemků na 50,-- Kč/m2/rok, u ostatních ploch na 30,-- Kč/m2/rok jestliže AGRO-ND, s.r.o. Blansko uhradí městu Blansko dlužné nájemné, snížené nájemné bude platit od následujícího čtvrtletí, ve kterém uhradí AGRO-ND, s.r.o. Blansko městu Blansko poslední dlužnou splátku nájemného.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/105/96/Ko uzavřené mezi městem Blansko a Milanem Štanclem, Luční 2, Blansko dne 6.12.1996, dohodou obou smluvních stran ke dni 30.4.1999.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 1049/2 orná půda o výměře 140 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 2816 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko z důvodů zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 57 zahrada o výměře 343 m2 v k.ú. Olešná za účelem užívání zahrádky a její údržby.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 63 zahrada o výměře 128 m2 v k.ú. Olešná za účelem užívání zahrady a její údržby.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc.č . 471/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 60m2 a parc. č. 472/2 zahrady o výměře 52m2, oba v k.ú. Spešov z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 3100 zastavěná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko Lence Sobotkové, Chelčického 12, Blansko,za cenu 7,-- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 133/1 (dle PK) a parc. č. 134/1 (dle PK) v k.ú. Dolní Lhota o výměře cca 20x40m za účelem cvičení se psy.

Usnesení č. 38
Rada ruší usnesení č. 12 z 82. schůze městské rady ze dne 5.10.1998, které se týká pronájmu pozemku p.č.16/1 ost. pl. a parc. č. 11 zast. pl. v k.ú. Blansko pro budoucího kupujícího.


Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 16/1 ost. plocha a části pozemku parc. č. 11 zast. plocha vk.ú. Blansko pro budoucího kupujícího, za účelem uvedeným v žádosti budoucího kupujícího, na dobu určitou do doby právní moci kolaudačního rozhodnutí zamýšlené stavby, za těchto podmínek:
– nájemní smlouva bude uzavřena po rozhodnutí zastupitelstva o odprodeji a kupní ceně, po geometrickém oddělení části pozemku parc.č. 11 v k.ú. Blansko, která má zůstat obecní. Současně s nájemní smlouvou bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny před podpisem této smlouvy.
– nájemné je stanoveno ve výši 1,-- Kč/m2/rok, pokud stavba nebude zkolaudována (tzn. pokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci) do tří let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zvyšuje se nájemné na částku 10,-- Kč/m2úrok, která bude pravidelně každoročně zvyšována o oficiální míru inflace.

Usnesení č. 40
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání odprodej pozemku parc.č .16/1 ost. plocha a části pozemku parc. č. 11 zast. plocha v k.ú. Blansko formou obálkové metody (minimální kupní cena za 1m2 pozemků ve výši 300,-- Kč) mezi žadateli, kteří podali své žádosti ve stanoveném termínu.

Usnesení č. 41
Rada ruší usnesení č. 34 ze 73. schůze městské rady týkající se hranic pozemků p.č. 385 a 384 v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 42
Rada prověřila žádost manželů Kupových a souhlasí za město Blansko s uznáním původní vlastnické hranice mezi obecním pozemkem p.č. 385 a pozemkem p.č. 384 v k.ú. Klepačov a souhlasí s úpravou hranice dle původního stavu.

Usnesení č. 43
Rada vyzývá občany i právnické osoby, kteří užívají bez smluvního vztahu obecní pozemky v Blansku a městských částech, aby nejpozději do 30.6.1999 požádali o legalizaci těchto vztahů, tj. pronájem, výpůjčku nebo odprodej. Tito žadatelé nebudou sankcionování a budou s nimi uzavřeny smlouvy. Ti, kteří se do stanoveného termínu nepřihlásí, se vystavují nebezpečí sankcí ze strany města za neoprávněné užívání nemovitostí.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h