Detail usnesení


Usnesení rady č. 2 ze dne 12. 1. 1999

Usnesení č. 1

Rada jmenuje komisi pro vyhodnocení žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví občanů na území města Blanska, a to ve složení:
Mgr. Michal Král
Ing. Jindřich Král
MUDr. Zdeněk Grűnwald
Ing. Luděk Skoták
Ing. Jan Pořízek – odbor SÚ-ŽP
Ing. Luděk Odehnal – odbor INV
Petr Alexa – odbor FIN

Usnesení č. 2
Rada jmenuje pí. PhDr. Jaroslavu Královou zástupcem města Blansko do výběrových komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného 2pokojového bytu č. 35 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Aleně Křipské, bytem Bezručova 3, Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného 2pokojového bytu v DPS na ul. 9. května 1 v Blansku paní Jaroslavu Broklovou, bytem Lomnice 288.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného jednopokojového bytu č. 73 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanová 24 v Blansku paní Jarmile Kmečové, bytem Čapkova 2, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje jako náhradnici na pronájem uvolněného jednopokojového bytu v DPS na ul. Jasanová 24 v Blansku paní Máriu Smolkovou, bytem Lipovec 193.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke zřizovací listině Nemocnice Blansko v plném rozsahu.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s odpisem nedobytných pohledávek dlužného nájemného ve výši uvedené odborem BNH v předkládaném materiálu a nedoporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s prodloužením termínu ke složení zálohy na nájemné b.j. Zborovce, za předpokladu , že žadatelka doloží do 20.1.1999, že cíleně k 30.4.1999 spoří dané stavební spoření s možností čerpání v měsíci 4/99.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej rodinného domu Horní Palava 28, Blansko za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 11
Rada pronajímá nebyt. prostor – bývalou opravnu obuvi v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko o výměře cca 12m2 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2,000,-- Kč/m2/rok v pořadí:
1. Karel Himmer, Mlýnská 18, Blansko, za účelem pronájmu strojů úklidové techniky a domácích spotřebičů a prodeje stáčených saponátů pro úklidy a hygienu.
2. Ladislav Polický, Jasanová 20, Blansko, za účelem prodeje dřevěných hraček a dřevěných upomínkových předmětů.

Usnesení č. 12
Rada překládá problematiku pronájmu Komenského 20 na příští schůzi městské rady a ukládá odboru BNH doplnit materiál ve smyslu rozpravy.

Usnesení č. 13
Rada pronajímá cukrárnu v přízemí objektu Městského penzionu v Blansku, Pod Javory 32 na dobu neurčitou v tomto pořadí:
1. Pan Lubomír Růžička, bytem Blansko, Sloupečník 88 za nájemné ve výši 200,-- Kč/m2/rok za účlem zřízení kavárny – cukrárny, prodeje nápojů a stáčených limonád
2. Paní Jana Sedláková bytem Blansko, Jasanová 26 za nájemné ve výši 130,-- Kč/m2/rok za účelem provozování cukrárny.

Usnesení č. 14
Rada zařazuje pana Josefa Doležela, bytem Hálkova 6, Blansko na 7. místo v pořadí žadatelů na pronájem nebytových prostor Smetanova 1, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada pronajímá nebyt. prostor Smetanova 1, Blansko o celkové výměře 222m2 žadatelům v následujícím pořadí za účelem uvedeným v žádostech:
1. The Drogerie, a.s., zast. R. Hoferem, se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 63
2. DM – Drogerie Markt, s.r.o., zast. P. Vachelem se sídlem České Budějovice
3. Josef Doležel, bytem Hálkova 6, Blansko
4. La Stella, s.r.o., zast. J. Korčákem a L. Liškou, se sídlem Blansko, Svitavská 3b
5. Jan Rolník, bytem Blansko, Čelakovského 17
6. Thuong Tran Khanh, Klemov 266, Doubravice nad Svitavou
7. Radek Kratochvíl, bytem Brno, Merhautova 151

Usnesení č. 16
Rada ukládá starostce jednat s firmou The Drogerie , zast. R. Hoferem, se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 63 a s firmou DM – Drogerie Markt, s.r.o. zast. P. Vachelem, se sídlem České Budějovice, Lannova 29/a o případné možnosti většího investičního záměru v objektu Smetanova 1.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s podnájmem obchodů ve dvorním traktu objektu čp. 12 na nám. Svobody – nájemce firma TOP 1 spol. s r.o., zast. panem Romanem Konečným, se sídlem Žižkova 21, Blansko na dobu 5ti let pro:
1. Jenu Janečkovou (RČ: 775616/3976), IČO 68098162, bytem Údolní 552/31, 602 00 Brno, za účelem zřízení sběrny pro čistírnu peří, prodej lůžkovin, přikrývek, polštářů, čisticích prostředků a kosmetiky
2. Firmu Dr. A.K. 123, s.r.o., zast. p. Vladimírem Čípkem, IČO:60734884, se sídlem Rájecká 123, Sloup v Moravském krasu za účelem zřízení prodejny kuchyní a vestavných kuchyňských spotřebičů (sporáky, myčky, mikrovlnné trouby)
3. Petra Novohradského, IČO:13076990, bytem Dvorská 92, Blansko za účelem zřízení prodejny audio kazet, CD disků, literatury.
4. Firmu Trans-Ex – Josef Jašík, IČO: 10528482 se sídlem Dvorská 36, Blansko za účelem zřízení prodejny pánské a dámské konfekce

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitosti Lažánky č. 31 na pozemku p.č. 320/1, pozemku pč. 320/1 zast. pl. o výměře 731 m2, pozemku p.č. 321, zahrada o výměře 602 m2 vše v k.ú. Lažánky minimálně za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se snížením nájmu panu Josefu Matuškovi za nebyt. prostor Horní Palava 26 na 1.000,-- Kč/měs. na období od 1.1.1999 – 31.3.1999.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2119 zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 3100 zastavěná plocha garáží o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky v k.ú. Olešná (zahrádkářská lokalita Bačina u Blanska):
parc.č. 381 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m2
parc.č . 383/1 zahrady o výměře 198 m2
parc. č. 379/1 zahrady o výměře 125 m2
parc. č. 378 zahrady o výměře 36 m2
parc.č . 377 zahrady o výměře 6 m2
parc. č. 370 zahrady o výměře 61 m2

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemky parc. č. 659/22 ostatní plochy a parc. č. 655/21 orná půda v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1352/2 (dle PK) a parc.č. 1352/1 (dle PK), ani jejich části, v k.ú. Spešov (žádost p. Petra Bedana).

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1352/2 (dle PK) a parc.č. 1352/1 (dle PK), ani jejich části, v k.ú. Spešov.(žádost manželů Krejčích).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1327/19 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ evidence nemovitostí o výměře 117 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 318-zahrada o výměře 407 m2, parc.č. 319-zahrada o výměře 276 m2 a pozemek parc. č. 323-zahrada o výměře 405 m2, vše v k.ú. Lažánky.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1649/24 zastavěná plocha řadovou prefabrikovanou garáží o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko manželům Františku a Věře Klíčovým, Bezručova 1, Blansko za nájemné 7,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem níže uvedených pozemků spotřebnímu družstvu Jednota Boskovice, na dobu neurčitou:
– v k.ú. Dolní Lhota:
– pozemek parc. č. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří prodejnou č.p. 165 v městské části Blansko-Dolní Lhota o výměře 345 m2 a přilehlý pozemek parc. č 96/2 zahrady o výměře 317 m2, za nájemné 4.439,-- Kč ročně,
– - v k.ú. Těchov:
pozemek parc. č. 60/2 zastavěná plocha, nádvoří prodejnou č.p. 142 v městské části Blansko.Těchov o výměře 183 m 2 a přilehlý pozemek parc. č. 60/1 orná půda o výměře 822 m2, za nájemné 3.839,-- Kč ročně,
– v k.ú. Spešov:
pozemek parc. č. 452/2 zastavěná plocha, nádvoří restaurací č.p. 34 v městské části Blansko – Spešov o výměře 521 m2, za nájemné 7.815,-- Kč ročně.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 317 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 500m2.

Usnesení č. 31
Rada pronajímá nebyt. prostor – kancelář č. 110 v prvním patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko o výměře cca 18 m2 firmě Conseco, s.r.o. zastupené Ing. Josefem Vágnerem, se sídlem Brno, Kozí 8, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 2.000,-- Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláře společnosti.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 419 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 162 m2 v k.ú. Těchov Mysliveckému sdružení Punkva Blansko, na dobu neurčitou.


Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č . 690/2 ostatní plochy o výměře 40m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádky paní Zdeňce Novákové, Údolní 13, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 120,--Kč/rok.

Usnesení č. 34
Rada nedoporučuje městskému zastupitelstvu k projednání výkup ani směnu pozemku parc. č. 1006/75 – ostatní plocha v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1006/75 – ostatní plocha v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 36
Rada nedoporučuje k projednání městskému zastupitelstvu výkup pozemků parc. č. 421, parc. č. 399, části parc. č. 398, části parc č. 424, parc. č. 427, parc.č . 428 a parc. č. 431, vše v k.ú. Klepačov.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro JME, a.s. Brno, které spočívá v umístění, provozování a udržování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č 423/2 (dle PK), parc. č. 740 (dle PK) , v umístění, provozování a udržování trafostanice na pozemku parc. č. 482/1 ostatní plocha a v umístění, provozování a udržování nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 360/2 (dle PK), to vše v k.ú. Dolní Lhota, za dohodnutou jednorázovou úplatu 5.000,-Kč.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s prodloužením termínu k podpisu nájemní smlouvy mezi městem Blansko a Jiřím Všianským, TIRO Blansko, Vodní 10, Blansko, na pronájem částí pozemků parc. č. 1022 (PK), parc. č. 1023 (PK), vše v k.ú. Blansko o výměře 3000m2 do 31.3.1999 s tím, že tento termín je poslední.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc.č. 242/1 ostatní plocha, a to
– část o výměře cca 200 m2 za část pozemku parc. č. 242/7 zahrada, ost. plocha o výměře cca 200 m2
– - část o výměře cca 600 m2 za pozemek parc. č. 242/3 zahrada, to vše v k.ú. Blansko z důvodů a za podmínek, uvedených ve stanovisku odboru INV.

Usnesení č. 40
Rada překládá záležitost pronájmu pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha v k.ú. Blansko na příští zasedání městské rady a ukládá odboru INV přizvat oba žadatele o pronájem tohoto pozemku, kteří již budou seznámeni se skutečnostmi, které vyplynuly z rozpravy na 2. zasedání městské rady.

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí s tím, aby částka 520.000,-- Kč, požadovaná Nemocnicí Blansko na rozšíření parkoviště na ul. K.H.Máchy, byla zařazena do návrhu rozpočtu.


Usnesení č. 42
Rada prohlašuje dle § 56 Zákona č. 152/1994 Sb. Mgr. Věru Veselou, nar. 21.9.1957 za člena Městského zastupitelstva Blansko.

Usnesení č. 43
Rada odvolává dosavadní jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o. pana Stanislava Navrkala a Mgr. Michala Krále a jmenuje nové jednatele starostku Mgr. Věru Vachovou, zástupkyni starostky PhDr. Jaroslavu Královou a zástupce starostky Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje vnitřní předpis "Komise zřízené městskou radou v Blansku" dle předloženého materiálu s platností od 13.1.1999.

Usnesení č. 45
Rada ustanovuje s platností od 13.1.1999 tyto komise městské rady, v souladu se schváleným vnitřním předpisem:
komise kontrolní
komise finanční
komise sociální
komise dopravní
komise pro investice a územní rozvoj
komise pro občanské záležitosti
komise pro občanské aktivity
komise bytová
komise mládeže
komise kulturní
komise sportovní
komise pro školství a vzdělávání

Usnesení č. 46
Rada schvaluje předsedy jednotlivých komisí MR takto:
komise kontrolní – JUDr. Jaroslav Šedivý
komise finanční – Ing. Leoš Dostál
komise sociální – MUDr. Jaromír Hoffmann
komise dopravní – Ing. Josef Hasoň
komise pro investice a územní rozvoj – Ing. Ivo Lachman
komise pro občanské záležitosti – Alena Čermáková
komise pro občanské aktivity – Mgr. Věra Vachová
komise bytová – Ing. Luděk Skoták
komise mládeže – MUDr. Zdeněk Grűnwald
komise kulturní – Jaroslav Jeřábek
komise sportovní – Mgr. Michal Král
komise pro školství a vzdělávání – PhDr. Jaroslava Králová

Usnesení č. 47
Rada ukládá starostce města Blanska, aby v souladu se schváleným vnitřním předpisem oslovila politické subjekty a občany města v zájmu jmenování členů komisí městské rady, s ohledem na jejich odbornost, fundovanost, informovanosti a zkušenosti v oblasti působení jednotlivých komisí a k 15.2.1999 předložila návrhy do městské rady.

.......................................................
Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h