Detail usnesení


Usnesení rady č. 3 ze dne 26. 1. 1999

Usnesení č. 1

Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Simonu Maňouškovou a nedoporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 2
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Miluši Tynklovou a nedoporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 3
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Marka Baláže a na základě jeho žádosti doporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Radka Součka a nedoporučuje projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt 9. května 14 v Blansku s paní Markétou Marečkovou, bytem tamtéž, na dobu určitou do 29.2.2000.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v přízemí výškové budovy Smetanova 3, Blansko o celkové výměře cca 68m2 – nájemce Čedok, a.s., Na příkopě 18, Praha 1, reg. pracoviště Nádražní 10/12, Brno – pro paní Věru Zukalovou, Křtiny 220 za účelem provozování cestovní kanceláře na období, od 1.3.1999 do 13.9.1999.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s podnájmem objektu čp. 12 na nám. Svobody – kavárny s cukrárnou – nájemce firma TOP 1 spol. s r.o., zast. panem Romanem Konečným, se sídlem Žižkova 21, Blansko pro Jaroslava Konečného , (r.č. 400423/402), IČO:46935525, bytem Blansko, Dvorská 82, za účelem provozování kavárny s cukrárnou na dobu 5ti let.

Usnesení č. 8
Rada překládá projednání žádosti firmy TOP 1 o příspěvek na provozování veřejných WC na příští schůzi městské rady a ukládá odboru BNH zajistit od firmy TOP 1 doklad o kolaudačním rozhodnutí na veřejné WC.
Z:BNH
T:4.MR

Usnesení č. 9
Rada schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele obědů pro pečovatelskou službu a ukládá odboru BNH současně vyvěsit záměr na pronájem nebytových prostor (kuchyně včetně přilehlých prostor) na ul. K.J.Mašky.


Usnesení č. 10
Rada schvaluje pořízení změny územního plánu SÚ-ŽP Blansko, která se týká úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech, dle varianty 02a předložené firmou KOREKT-INVEST s.r.o.


Usnesení č. 11
Rada souhlasí na žádost firmy KOREKT-INVEST s prodloužením termínu dokončení výstavby nákupního komplexu Na Řadech, což bude upravovat písemný dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu. Dodatek bude obsahovat konečný termín realizace celého projektu do 30.11.2000. Nesplnění tohoto termínu ze strany nájemce je hrubým porušením smlouvy o nájmu s právem okamžité výpovědi ze strany pronajímatele.


Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha v k.ú. Blansko, jehož celková výměra bude snížena o výměru, potřebnou k realizaci směn, panu Romanu Konečnému, Blansko, Žižkova 21, na dobu neurčitou, za nájemné do doby kolaudace – 80,-- Kč/m2/rok, po kolaudaci – 5,-- Kč/m2/rok.


Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí stanovisko pana Aloise Vaněrka a ukládá starostce jednat o směně pozemků tak, aby nemuselo dojít k vyvlastnění.


Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1058/3 o výměře 410 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání zahrady.


Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájem části pozemku parc.č . 620/79 ostatní plochy o výměře 18m2 v k.ú. Blansko paní Zdeňce Kaderkové, nám. Míru 3, Blansko, za účelem provozování prodejního stánku, za nájemné 12.631,-- Kč/ročně (zvyšované každoročně o míru inflace), na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Blansko, zastavěných řadovými prefabrikovanými garážemi u trati ČD:
– pozemku parc. č. 1350/19 zastavěná plocha o výměře 18m2 Heleně Pantůčkové, Blansko – Olešná 59,
– pozemku parc. č. 1350/23 zastavěná plocha o výměře 18m2 Luboši a Ludmile Rychtaříkovým, Dvorská 42,Blansko
– pozemku parc. č. 1350/28 zastavěná plocha o výměře 18m2 Zdeňku a Heleně Hasmandovým, Smetanova 3, Blansko
– pozemku parc. č. 1350/36 zastavěná plocha o výměře 18m2 Lubomíru Šamořilovi, Chelčického 4, Blansko,
– pozemku parc. č. 1350/41 zastavěná plocha o výměře 18m2 Ing. Miroslavu Kuncovi, Pekařská 4, Blansko,
– pozemku parc.č. 1350/51 zastavěná plocha o výměře 18m2 Ludvíku a Ireně Mauerovým, Žalkovského 2b/1381, Blansko
– pozemku parc.č . 1350/52 zastavěná plocha o výměře 18 m2 Janu a Růženě Rumlovým, Absolonova 14, Blansko
– pozemku parc. č. 1649/1 zastavěná plocha o výměře 18m2 Ing. Davidu Škrlovi, Poříčí 4/1540, Blansko,
– pozemku parc.č. 1649/2 zastavěná plocha o výměře 18m2 Krajskému státnímu zastupitelství, Mozartova 3, Brno
– pozemku parc. č. 1649/9 zastavěná plocha o výměře 18m2 Pavlu a Josefě Kabešovým,
Sv. Čecha 7, Blansko,
– pozemku parc.č. 1650/7 zastavěná plocha o výměře 18m2 Ivo Habrovcovi, Klecandova 9, Brno
– pozemku parc.č. 2093/3 zastavěná plocha o výměře 18 m2 Emilii Polákové, nám. Republiky 12, Blansko,
– pozemku parc. č. 3578 zastavěná plocha o výměře 18m2 Bohumilu a Janě Loukotovým, nám. Republiky 12, Blansko
– pozemku parc.č.4310 zastavěná plocha o výměře 18m2 Jaroslavu a Martě Kopřivovým, Sloupečník 54, Blansko, za nájemné 7,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí zprávu o postupu ve věci vyklizení pozemku parc. č. 36/1 ostatní plocha v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí informace o budování podchodu u zastávky ČD Blansko-město.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s tím, aby se město Blansko vyjádřilo kladně k předložené žádosti o závazné stanovisko k investičnímu záměru prodejny BILLA Blansko s upozorněním na výhledové záměry schváleného ÚPN SÚ Blansko.

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí informaci o možných alternativách realizace psího útulku. V případě alternativy předložené pí. Bašnou je rada připravena o dané nemovitosti jednat za předpokladu, že kupní cena objektu bude nižší než 500.000,-- Kč.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zaslepením komunikace spojující ulici K.J. Mašky s ulicí Rožmitálovou tak, aby byl umožněn pouze vjezd a výjezd na parkoviště za budovou IPB, a.s. z ul. K.J.Mašky.

Usnesení č. 22
Rada byla seznámena se studií koncepce rozvoje a podpory sportu v Blansku, kterou vytvořila komise sportovní a ukládá PhDr. Králové a vedoucímu odboru ŠKOL, aby ve spolupráci se sportovní komisí pokračovali na vytvoření "koncepce jednotlivých sportovních aktivit".

Usnesení č. 23
Rada ukládá PhDr. Králové připravit alternativní sjednocení tělovýchovných jednot na území města Blanska.

Usnesení č. 24
Rada ukládá Ing. Královi ve spolupráci se sportovní komisi prověřit možnost získání dotací ke zřízení sportovních tříd v rámci programu vlády.

Usnesení č. 25
Rada ukládá odboru ŠKOL provést ihned na základě odborného posudku Ing. Navary a Geotestu Brno organizační opatření k převodu výuky a žáků ze staticky narušené školní budovy ve Spešově do školní budovy v Dolní Lhotě k 2.2.1999.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje výběrovou komisi pro udělování Cen města Blanska za kulturu 99 ve složení: Jaroslav Jeřábek, MUDr. Dušan Kráčmar, PhDr. Jaroslava Králová, Ing. Karel Kupa, Jaroslav Parma, Mgr. Eva Petrželová, Jiří Polášek.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje organizační výbor slavnostního večera udělování Cen města Blanska za kulturu 99 ve složení: Jaroslav Jeřábek, Tomáš Písař, Olga Voráčová.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s bezúplatným užitím města Blanska na dresech družstev starších a mladších žáků hokejového oddílu ASK Blansko.

Usnesení č. 29
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko, aby předložil návrh na splacení návratné finanční výpomoci Nemocnice Blansko z hospodaření Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se změnou ve smlouvě o obstaravatelské činnosti mezi městem Blansko a Mgr. Kočkou – Happy sport, čl. VIII – úhrady za energie v městských lázních tak, že veškeré náklady na energie bude hradit přímo obstaravatel a o tyto náklady mu bude povýšena dotace, na základě uhrazených faktur.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozdělení odborné působnosti volených funkcionářů následovně:
– starostka Mgr. Věra Vachová je odborným garantem za oblast práce s veřejností, finanční a právní
– zástupkyně starostky PhDr. Jaroslava Králová je odborným garantem za oblast sociální, zdravotnictví, školství, kultury, sportu, mládeže, tělovýchovy, bytového a nebytového hospodářství
– zástupce starostky Ing. Jindřich Král je odborným garantem za oblast investiční a územního rozvoje, komunální údržby, stavebnictví, životního prostředí, živnostenskou.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje materiál "Komise pro zahraniční styky" jako součást vnitřního předpisu Komise zřízené městskou radou Blansko.


Usnesení č. 34
Rada schvaluje předsedkyní Komise pro zahraniční styky PhDr. Jaroslavu Královou.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h