Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 18 ze dne 18. 9. 2001

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1790 zastavená plocha, nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko panu JUDr. Miroslavu Královi, bytem Blansko, Havlíčkova 73, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí
a) s odprodejem části pozemku parc.č. 948/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře cca 2.350 m2 firmě TATSUNO BENČ EUROPE, a.s. , Pražská 68, Blansko za cenu 700,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené,
b) s odprodejem části pozemku parc.č. 948/1 ostatní plochy o výměře cca 360 m2 v k.ú. Blansko (pás o šířce cca 4m a délce cca 90 m) firmě EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o., Vilémovice 19, 679 06 Jedovnice za cenu 500,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 4807 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko paní Olze Staňkové, Erbenova 8, Blansko, za cenu 500,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 1636/1 ostatní plochy o výměře cca 42 m2 v k.ú. Blansko manželům Soně a Jiřímu Ševčíkovým, Mahenova 3, Blansko, za cenu ve výši 600,--Kč/m2 s tím, že:
– pokud nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu kadeřnické provozovny pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován,
– kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci a geometrickém zaměření stavby provozovny, přičemž smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na dobu max. 4 let od podpisu,
– kupující uhradí veškeré náklady s převodem části pozemku spojené.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 690/2 ostatní plochy o výměře cca 30 m2 panu Františku Chmelíčkovi, bytem Blansko, Havlíčkova 13, za cenu 200,-- Kč/m2, za podmínek:
– pokud nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu dílny na opravu vozů pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován,
– kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci a geometrickém zaměření stavby dílny, přičemž smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na dobu max. 4 let od podpisu,
– kupující uhradí veškeré náklady s převodem části pozemku spojené a veškeré náklady, související s výstavbou dílny a s tím související úpravou terénu.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 39/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 1.944 m2 v k.ú. Klepačov obálkovou metodou tomu ze tří žadatelů (tzn. sl. Srncovy, manž. Navrátilovi, pan Prokeš), který v zalepené obálce ve stanoveném termínu nabídne nejvyšší kupní cenu, přičemž nejnižší kupní cena je stanovena 300,-- Kč/m2 za podmínek, že:
– pokud nebude vydáno územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení na stavbu RD do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, odprodej nebude realizován a toto usnesení pozbývá platnosti,
– kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 711/1 pastviny o výměře 1.567 m2 v k.ú. Lažánky, panu Pavlu Šebelovi, Lažánky 153, za cenu 150,-- Kč/m2 s tím, že
– pokud nebude vydáno územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení na stavbu RD do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, odprodej nebude realizován a toto usnesení pozbývá platnosti,
– kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc.č. 270/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře cca 200 m2 v k.ú. Těchov (tzn. zelený pás a parkovací pruh před hotelem Panorama) za část pozemku parc. č. 168/14 -pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov ve vlastnictví Hotelu Panorama a.s., a to části, která je zastavěna komunikací Blansko – Obůrka, bez finančního dorovnání a s tím, že náklady spojené se směnou hradí každá strana svoje.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. 17600/318229521 pozemku parc.č. 2379 – zastavěná plocha v k.ú. Blansko od manž. Dorňákových a id. 28720/318229521 pozemku parc. č. 2379-zastavěná plocha v k.ú. Blansko od manž. Odehnalových za stejných podmínek, za jakých je tito nabyli kupní smlouvou ze dne 15.4.1998.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc.č.158 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k.ú. Olešná o výměře cca 3 m2 od vlastníků tohoto pozemku, tj. části, která bude zastavěna částí objektu občanské aktivity, za cenu 140,- Kč/m2.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro vlastníka budovy čp. 2329 v Blansku na pozemcích parc.č. 4805 zast.pl. a parc.č. 242/1 ost. pl., oba v k.ú. Blansko, které spočívá ve strpění umístění budovy čp. 2329 v Blansku na pozemku parc.č. 4805 zast. pl. v k.ú. Blansko a ve strpění přístupu a příjezdu k budově čp. 2329 v Blansku a ve strpění vedení, užívání, opravách a údržbě inženýrských sítí k budově čp. 2329 v Blansku, a to na pozemku parc.č. 242/1 ost. pl. v k.ú. Blansko, na dobu určitou šest let, za jednorázovou úplatu ve výši 148.902,-- Kč, která je splatná v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro Český Telecom, a.s. se sídlem Olšanská 5, Praha 3, spočívající v umístění a provozování veřejné telekomunikační sítě
a) na části pozemku parc.č. 147 (dle PK) v k.ú. Hořice v rámci stavby "Blansko, Hořice 46, ÚPS", ve vyznačeném rozsahu, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-- Kč/m2 zabraného pozemku (tj. délka vedení včetně ochranného pásma)
a
b) na částech pozemků parc.č. 1337/2 ostatní plochy, parc.č. 1337/3 ostatní plochy, parc. č. 1337/4 ostatní plochy a parc.č. 1337/25 zahrady, vše v k.ú. Blansko v rámci stavby "Blansko, ul. J. Lady 2, ÚPS", ve vyznačeném rozsahu, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,-- Kč/m2 záboru (tj. délka vedení včetně ochranného pásma) s tím, že
veškeré náklady a správní poplatky spojené se zřízením věcných břemen uhradí oprávněný z věcného břemene.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje pořízení Energetické koncepce města Blansko.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje pořízení regulačního plánu Blansko – Luhy v rozsahu schváleného Úpn SÚ Blansko.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s převodem nemovitosti – budovy označené v projektové dokumentaci jako objekt volného času, na části pozemku parc. č. 1015/3 v k. ú. Blansko, od firmy Korekt Invest na Město Blansko s tím, že zastavěný pozemek zůstane v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh a rozhodlo o názvu stávající propojky silnici II/374, v úseku mezi ulicimi Poříčí a Bezručova, kterou pojmenovalo ulice Ludvíka Daňka.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s předkládaným řešením veřejně projednávaného konceptu RP středu města Blansko, zpracovaného v souladu s projednaným dokumentem zadání.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo revokuje své unesení č. 37 z 15. zasedání konaného dne 27.2.2001.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje předloženou "Zástavní smlouvu k nemovitostem".

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje pravidla postupu při poskytování ubytování v bytech určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo neschvaluje návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR převést zřizovatelské kompetence k budovanému Domovu důchodců v Blansku na Město Blansko s tím, že není dořešen způsob financování.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitosti čp. 396 na pozemku pč. 404 a pozemku pč. 404, vše v k.ú. Blansko, žadatelům v následujícím pořadí:
1. Radek Kotlán, Dvorská 5, Blansko a Jana Rédová, 9. května 18, Blansko za 267.000,--Kč + vrácení bytu v majetku Města Blansko
2. Zdena Pšikalová, Bezručova 23a, Blansko za 225.000,-- Kč
3. Jaroslav Záboj, Sloupečník 61, Blansko za 220.000,-- Kč
4. Vlastimil Chvátal, Erbenova 10, Blansko za 220.000,-- Kč
5. Jana Bačová, Jasanová 10, Blansko za 205.000,-- Kč
6. Ivo Jüthner, Podlesí 9, Blansko za 195.000,-- Kč
7. Karel a Irina Sehnalovi, Kamnářská 3, Blansko za 194.620,-- Kč.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2000 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v souladu s ustanovením § 71, písm. a), zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, s panem Davidem Dvořákem, Chelčického 56, Blansko, s paní Marií Jeřábkovou, 9. května 22, Blansko a s paní Jarmilou Baudyšovou, Komenského 7, Adamov.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo doporučuje radě přehodnotit své usnesení č. 24 z 58. zasedání rady ze dne 24.7.2001.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem 15% podílu města Blanska na lanové dráze – dolní stanice lanové dráhy na pozemku pč. st. 92/1 v k.ú. Suchdol, podpěra 1a, 1b na pozemku pč. 753/1 v k.ú. Suchdol a horní stanice lanové dráhy na pozemcích pč. 1241, 1240, 1239, 1238/1, 1238/2 a pč. 1221/6 v k.ú. Vilémovice – Společnosti pro Moravský kras,a.s.S.M.K.,a.s., zast. předsedou představenstva Lubomírem Stokláskem, Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko; IČO: 49432036, za částku ve výši 4.274 293,- Kč + náklady s převodem spojené (vklad do katastru, znalecký posudek, daň z převodu nemovitosti, )

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s neuplatněním předkupního práva na odprodej 10 % podílu HOTELU PANORAMA, a. s. na lanové dráze.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo revokuje usnesení č.31 ze 14. zasedání ZM konaného dne 6.12.2000 týkající se záměru rekonstrukce a modernizace tepelných zdrojů a rozvodů ve městě Blansko.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje realizaci rekonstrukce a modernizace tepelných zdrojů a rozvodů ve městě Blansko dle nabídky firmy Zásobování teplem, s.r.o. Blansko po jednotlivých stavbách (1-5).

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 271/1, mezi Ing. Pavlem Matuškou a Městem Blansko v předložené podobě.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na elektrickou poplachovou sirénu umístěnou na budově ZŠ v Dolní Lhotě s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo neschvaluje návrh Obce Spešov, aby se Obec Spešov a Město Blansko zřekly svých vzájemných finančních požadavků k datu 31. 3. 2000. Pokud Obec Spešov neuzná svoje závazky do 31. 10. 2001, ukládá zastupitelstvo starostovi podat příslušné žaloby.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí se změnami stanov přijatých na valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo ukládá starostovi jednat s nečlenskými obcemi Svazku o jejich vstupu do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí a podat informace o výsledku jednání nejpozději do 31. 3. 2002.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách předložená rozpočtová opatření č. 1 až 24.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byly odepsány nedobytné pohledávky z účetnictví města dle bodu 1., 2. a 4. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byly odepsány nedobytné pohledávky z účetnictví města dle bodu 3. pouze u dlužníků, kteří již v městských bytech nebydlí a ukládá radě města předkládat pravidelně ke schválení návrh na odpis pohledávky vždy, až je ukončeno nájemné dotyčného dlužníka.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nebyly do případné změny majetkových poměrů povinných podávány žaloby za dlužné nájemné na výkon rozhodnutí v případech, kdy soud již jednou u daného dlužníka ve stejné věci rozhodl a současně vyrozuměl město o nevykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro nedostatek majetku dlužníka. Bude podána pouze žaloba na výpověď z bytu.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo ukládá radě města do promlčení přiznaných pohledávek jedenkrát ročně ověřovat majetkové poměry povinných a v případě jejich zlepšení se věcí znovu zabývat.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky Bytovému družstvu Jupiter, družstvo Dvorská 38 ve výši 150 000,- Kč, za úrokovou sazbu 5%, na dobu 3 let, na rekonstrukci osobního výtahu.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje "Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku".

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo schvaluje zrušení vyhlášky č. 4/95.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na katastrálních územích Lažánky u Blanska a Klepačov, označených jako L1 a K6, a ukládá Radě města Blansko zajistit zpracování Konceptu změny L1 a Návrhu změny K6.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek, uplatněných při projednání Zadání změn a uzavřených do dokumentu Zpráva o projednání Zadání změn L1 a K6 ÚPn SÚ Blansko na katastrálních územních Lažánky u Blanska a Klepačov.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo schvaluje Zadání Regulačního plánu Sportovního ostrova a ukládá Radě města Blansko zajistit zpracování Konceptu Regulačního plánu Sportovního ostrova.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek, uplatněných při projednání Zadání Regulačního plánu Sportovního ostrova a uzavřených do dokumentu Zpráva o projednání návrhu Zadání Regulačního plánu Sportovního ostrova v Blansku.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 3 a č. 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 3, č. 4 a č. 5 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení p. Ing. Lubomíra Toufara ze členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko k 1. 7. 2001 z důvodu neslučitelnosti s jeho funkcí přednosty Okresního úřadu Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h