Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 20 ze dne 12. 3. 2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1367/3 ostatní plochy o výměře 2 m2 v k.ú. Blansko manželům Marii a Bořivoji Pokojovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady z převodem nemovitosti spojené. (Jedná se o část pozemku v lokalitě řadových garáží v Blansku – Sloupečník.)

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 56/4 ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k.ú. Blansko paní Aleně Marešové, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené. (Jedná se o část pozemku – zeleň podél chodníku u restaurace "U Štěpánků".)

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 690/5 ostatní plochy o výměře 30 m2 v k.ú. Blansko manželům Jarmile a Vladimíru Peslarovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené. (Pozemek v lokalitě u řadových garáží na ul. 9. května v Blansku.)

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 241/1 ostatní plochy o výměře cca 30 m2 v k.ú. Blansko paní Olze Řehákové, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu ve výši 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené. (Část pozemku na spojnici ulic Kollárova a Masarykova.)
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem
– části pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko (část zastavěná schodištěm vedle RD č. p. 2284 na ulici Horní Palava 33a v Blansku)
– a části pozemku parc. č. 829/1 ostatní plochy o výměře 4 m2 v k.ú. Blansko, dle geometrického plánu č. 2095-89/98 ze dne 17. 12. 1998 označena nyní jako pozemek parc. č. 4707/2 zastavěná plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Blansko (zastavěn částí sklepa rodinného domu č. p. 2284 na ulici Horní Palava 33a v Blansku),
do podílového spoluvlastnictví, a to manželům Zdeňku a Anně Smejkalovým id. 1 a Zdeňku Smejkalovi ml. id. 1, všichni bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1365/2 ostatní plocha a parc. č. 1365/2 (dle PK), oba v k.ú. Blansko spočívající v uložení, provozování, opravách a údržbě dešťové kanalizace do těchto pozemků, a to pro společnost Eurostroj Schlager, s.r.o. Vilémovice 19, na dobu neurčitou, bezplatně s tím, že oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením břemene. (Pozemky, které tvoří příjezdovou komunikaci za areálem SBD Macocha.)

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích, tohoto obsahu:
a) uložení, vedení a provozování kabelového vedení NN (cca 85 m trasy k bytovým domům na ul. Okružní a cca 15 m trasy směrem ke garážím) včetně rozpojovací skříně PRIS8 v rámci stavby – přeložky stávajícího vedení NN do nové trasy, v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domů, a to na pozemcích parc. č. 85/37, 885/1,885/27, 885/21, 885/31, vše k.ú. Blansko,
b) uložení, vedení a provozování nového kabelového vedení NN do uvažovaných bytových domů na pozemcích parc. č. 881/36, 881/50, 885/68, 885/66, 885/63, 885/64, 885/57, 885/27, 885/1, vše k.ú. Blansko,
to vše na dobu neurčitou, bezplatně, pro Jihomoravskou energetiku a.s. Brno, Lidická 36 s tím, že oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene. (Pozemky v sídlišti Zborovce, při ul. Okružní.)

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/20 ostatní plochy a parc. č. 812/21 orná půda, vše v k.ú. Blansko, ve prospěch oprávněného, tj. Českého Telecomu, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 , které bude spočívat ve zřízení, vedení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby "Domov důchodců Blansko – ÚPS", a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.200,-- Kč s tím, že oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením břemene. (Pozemky u DDM v Blansku, na ul. Sadová.)

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 191 ostatní plochy v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, spočívající ve strpění výstavby pěší komunikace ve vlastnictví Města Blansko v rozsahu dle projektové dokumentace, její údržby, oprav, přístupu nezbytné techniky, vstupu oprávněných osob, a to pro Město Blansko, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu 5.000,-- Kč, na dobu neurčitou s tím, že oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením břemene. (Pozemek po pravé straně komunikace od náměstí v Horní Lhotě směrem do Ráječka.)

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění trvalého uložení napájecího kabelu 6 kV, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na:
– části obecního pozemku parc. č. 586 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Lhota v rozsahu, vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 38.153,- Kč,
– částech obecních pozemků parc. č. 120/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. 120/19 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k.ú. Dolní Lhota v rozsahu vymezeném příslušnými geometrickými plány, a to úplatně za cenu 286,-Kč,
a to pro České dráhy, státní organizace, Praha, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene spočívajícího v umístění dešťové kanalizace, její údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 67/1 – zahrada v k.ú. Těchov ve vlastnictví Pavla Krejčíře a na pozemku parc. č. 133 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov ve vlastnictví Ing. Josefa a Marty Hasoňových, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 502/2 (dle PK) v k.ú. Horní Lhota o výměře 48 m2 Aloisi Pokornému a Petře Efenbergerové, Fügnerova 321, Rájec-Jestřebí, a to tak, že do kupní ceny nebude započítána cena porostů. (Pozemek před RD čp. 16 v Horní Lhotě.)

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo projednalo studie řešení "střetu" Wanklova náměstí a okružní křižovatky ulic Svitavská, Smetanova a Rožmitálova, garantující uchování klidové zóny v prostoru Wanklova náměstí a předložený materiál s tím, že schvaluje, aby Rada město Blansko řešila zástavbu v této lokalitě vypsáním soutěže na investora této zástavby. Výsledné řešení prostoru mezi křižovatkou a Wanklovým náměstím bude respektovat následující zadávací podmínky:
1. Napojení ulice Rožmitálovy bude řešeno pouze jednosměrným výjezdem do prostoru okružní křižovatky.
2. Zástavba bude řešena maximálně jako třípodlažní, v kompozičním vztahu k výškovému objektu Smetanova 3.
3. V řešení bude zohledněn požadavek na maximální parkovací kapacity, nezbytné pro obsluhu související části území.
4. Zástavba území bude řešena s přihlédnutím k polohám stávajících inženýrských sítí tak, aby byly minimalizovány podmiňující investice.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby, rekonstrukce, opravy a stavební údržby místních komunikací dle předloženého materiálu odboru INV v celkové výši do 22 mil. Kč.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje předložený Program obnovy venkova místních částí města Blansko – Hořice, Olešná, Klepačov, Obůrka, Těchov, Horní Lhota, Dolní Lhota, Lažánky.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 3) v k.ú. Blansko a k.ú. Hoříce u Blanska z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro rekreační a zahrádkářské chaty.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko označené jako B1 – Rodinné domy pod zámeckou zdí, B2 – Výstavba rodinných domů nad Starým Blanskem, B3 – Volné plochy autobusového nádraží v ul. Pražské, B4 – Pěší a cyklistická trasa mezi Horní Palavou a nemocnicí, B6 – Změna trasy vodovodu na Starém Blansku, B7 – Parkoviště u Základní školy Salmova, B8 – Malá zemědělská rodinná farma na Písečné, B9 – Plocha pro dům Charity při jižní straně ul. Komenského, B10 – Objemová regulace průmyslové zóny, B13 – Plocha pro garáže na sídlišti Písečná, B14 – Plocha bývalého hřbitova Staré Blansko a B15 – Dopravní řešení území "za tratí" Staré Blansko.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje změnu závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Olešná u Blanska, označenou jako O1 – Olešná východ – rozvojové plochy pro podnikání.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje změnu závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Olešná u Blanska, označenou jako O2 – Brána.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje změnu závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Klepačov, označenou jako K2 – Návrhové plochy rodinných domů v jihozápadní části Klepačova.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části ÚPn SÚ Blansko o schválené změny závazné části ÚPn SÚ Blansko s tím, že vydá Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označených jako B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B13, B14 a B15, změny na k.ú. Klepačov, označené jako K2 a změn na k.ú. Olešná u Blanska, označených jako O1 a O2 nebyly uplatněny námitky ani nesouhlasy s vyřízením námitek podaných do projednání Zadání.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku o závazných částech ÚPn SÚ Bansko, kterou bude nahrazena vyhláška č. 4/98 ze dne 25. 6. 1998 ve znění pozdějších doplňků.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Souborného stanoviska Regulačního plánu Blansko – Střed města, souhlasí s vyhodnocením stanovisek a připomínek v něm obsažených a bere na vědomí, že v průběhu projednání konceptu Regulačního plánu Blansko – Střed města nebyly uplatněny námitky.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro manžele Dvořákovy, Chelčického 56, Blansko a trvá na vystěhování do přiděleného náhradního bytu.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo doporučuje radě přehodnotit svoje usnesení z 66. zasedání rady ze dne 29. 1. 2002 a souhlasit s pronájmem bytové prostory po panu Kuczkovi, na ul. 9. května č. 3, paní Dagmar Adamové s tím, že veškeré práce na úpravě této bytové jednotky si provede na vlastní náklady.


Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v souladu s ustanovením § 71, písm. a), zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, s paní Anastázií Vdolečkovou, Údolní 19, Blansko.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku "Požární řád města Blansko".

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje založení společnosti Technické služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. a pověřuje starostu města k sepisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo bere na vědomí současnou situaci ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo ukládá radě předložit zastupitelstvu rozbor hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za r. 2001 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK za rok 2001, a to do 30. 6. 2002.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje dílčí programy prevence kriminality ve městě Blansko v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v Komplexním programu prevence kriminality na místní úrovni a v předloženém materiálu.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje volbu p. Ing. Miloslava Janíčka, bytem Blansko, Dvorská 18, do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2001) ve výši 42 732 tis. Kč do rozpočtu roku 2002.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje financování investiční akce "Průmyslová zóna – výkupy pozemků, projektová dokumentace, technická pomoc a realizace inženýrských sítí ve výši 10 mil. Kč formou úvěru.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2002.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje zapracování do rozpočtu Města Blansko na rok 2002 realizaci chodníku mezi sídlištěm Písečná a ul. Údolní. Pokud rozpočet akce neumožní jeho realizaci, ukládá zastupitelstvo radě předložit na jednání zastupitelstva návrh na řešení.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o správě volných finančních prostředků města.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček z fondu rozvoje bydlení následujícím žadatelům:
Lence Kotisové ve výši 25 tis. Kč, Vlastě Musilové ve výši 60 tis. Kč, Michalu, Drahoslavě a Haně Kopkovým ve výši 40 tis. Kč, Milanu Kolářovi ve výši 25 tis. Kč, Janu Škrobovi ve výši 35 tis. Kč, Ing. Janu Novotnému ve výši 90 tis. Kč, Ing. Dušanu Martochovi ve výši 80 tis. Kč, Ladislavu Ehrenbergerovi ve výši 50 tis. Kč, BD Soužití ve výši 70 tis. Kč, Martě Skotákové ve výši 25 tis. Kč, Ing. Janu a Martině Šustáčkovým ve výši 25 tis. Kč, Bc. Pavlovi, Stanislavovi a Zdeňce Dvořáčkovým ve výši 70 tis. Kč, Mgr. Kateřině Pernicové ve výši 80 tis. Kč a Haně Zouharové ve výši 75 tis. Kč.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu k internímu pokynu k hospodaření s městským majetkem.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo bere na vědomí "Plán kontrolní činnosti a interního auditu na rok 2002".

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách předložený Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 8, 9 a 10 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 9 a 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru na rok 2002.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo jmenuje Ing. Jaroslava Berana a p. Ladislava Nečase za členy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h