Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 19. 1. 2004

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje záměr bezúplatného nabytí nemovitého majetku:
budova č. p. 1, postavená na pozemku p. č. st. 35/5, pozemek p. č. st. 35/5
budova č. p. 2, postavená na pozemku p. č. st. 35/4, pozemek p. č. st. 35/4,
vše zapsané na LV č. 60000 pro obec a kat. území Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko a ukládá radě tento záměr realizovat.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 1 819 792,-- Kč z poukázaného příspěvku v roce 2003 na zajištění provozu a činnosti městských lázní na financování technického zhodnocení na objektu městských lázní v roce 2003.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s povýšením rozpočtového provizoria Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2004 o 1 425 tis. Kč.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK v rozsahu standardu dopravní obslužnosti.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo ukládá radě vypracovat smlouvu o financování nadstandardu, určit jeho rozsah a dopad do jízdních řádů. Do termínu zasedání příštího zastupitelstva o těchto konkrétních nadstandardech IDS jednat s občanskými aktivitami městských částí.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h