Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 21. 3. 2005

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1362/16 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Blansko panu Miroslavu Kopřivovi, bytem Blansko, za účelem výstavby Komerčního objektu v Blansku dle architektonické studie zpracované Ing. arch. Jiřím Fránkem — varianta výstavby č. 2. za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 1.300,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s přípravou pozemku pro výstavbu, veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí, vše za předpokladu, že na výstavbu bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V případě, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebude vydáno, pozbude toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován. Při realizaci odprodeje bude dodržen postup uvedený ve stanovisku odboru INV k tomuto bodu materiálu (pozemek na rohu ulice Rožmitálova a Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 183/6 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 183/7 zahrada o výměře 113 m2 a parc. č. 183/8 zahrada o výměře 121 m2, vše v k. ú. Blansko, tedy pozemky o celkové výměře 349 m2, pro výstavbu rodinného domu tomu ze tří žadatelů označených v předloženém materiálu jako A, B a C, který nabídne v zalepené obálce ve stanoveném termínu nejvyšší kupní cenu, přičemž nejnižší nabídka kupní ceny činí 500,- Kč/m2 . V případě, že žadatel s nejvyšší nabídkou odstoupí, stává se kupujícím vždy v pořadí následující (tj. druhý, třetí). Kupující hradí náklady s převodem spojené. Pro případ, že na výstavbu RD nebude vydáno územní rozhodnutí, nebude odprodej realizován a toto usnesení pozbývá platnosti (lokalita pozemků pod ulicí Hořickou v Blansku).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 491/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Lhota manželům MUDr. Zdeňku a Ing. Zdeňce Jakubcovým, Dolní Lhota, za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí ( pozemek nad řadovými garážemi v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 516 orná půda o výměře 609 m2 v k. ú. Dolní Lhota paní Libuši Henzlové, bytem Blansko — Dolní Lhota, za cenu 1.218,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (lokalita Kopec v části města Blansko — Dolní Lhota, v blízkosti lesní cesty).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků parc. č. 1006/62 ostatní plocha o výměře 423 m2, parc. č. 1006/67 ostatní plocha o výměře 213 m2, parc. č. 1006/70 ostatní plocha o výměře 1624 m2, parc. č. 1006/68 ostatní plocha o výměře 269 m2, parc. č. 1006/72 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1006/71 ostatní plocha o výměře 487 m2, parc. č. 1006/66 orná půda o výměře 2899 m2, parc. č. 1006/69 ostatní plocha o výměře 209 m2, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za pozemky parc. č. 755/7 ostatní plocha o výměře 847 m2, parc. č. 754/4 ostatní plocha o výměře 462 m2, parc. č. 745/3 ostatní plocha o výměře 1855 m2, parc. č. 745/13 ostatní plocha o výměře 985 m2, parc. č. 1641 ostatní plocha o výměře 280 m2, parc. č. 1301 zastavěná plocha o výměře 141 m2, parc. č. 1302 zastavěná plocha o výměře 136 m2, parc. č. 1303 zastavěná plocha o výměře 141 m2 a část pozemku parc. č. 998/19 ostatní plocha o výměře 39 m2 (označenou dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2749-225/2004 z 15. 10. 2004 jako parc. č. 1754/25 ostatní plocha), vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví METRA BLANSKO, a. s., Poříčí 24, Blansko, IČO: 15546110 s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude dorovnán ze strany METRA BLANSKO, a. s. v ceně 400,- Kč/m2. Náklady spojené se směnou pozemků a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny účastníky směnné smlouvy rovným dílem (pozemky při ul. Pražská, pozemky při ulici Chelčického, pozemky na nám. Míru, pozemky na ul. Poříčí u bývalé Univy).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem pozemků parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2, parc. č. 1015/44 orná půda o výměře 106 m2, parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3190 m2, parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 552 m2 a části pozemku parc. č. 1019/3 (dle PK) o výměře cca 288 m2, vše v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného GP jsou nově označené jako pozemky parc. č. 3200 zast. plocha, parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3263 m2, parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 633 m2) do vlastnictví České republiky — Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, Brno s tím, že náklady s převodem spojené nese nabyvatel. (areál HZS v Blansku, na ul. Poříčí). Smlouva bude obsahovat věcné břemeno, jímž se nabyvatel zavazuje, že v případě, že by nemovitosti přestaly sloužit účelům Hasičského záchranného sboru, budou stejným mechanizmem převedeny zpět na město.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 865/21 ostatní plocha, parc. č. 865/23 ostatní plocha, parc. č. 865/26 ostatní plocha, parc. č. 865/27 ostatní plocha, parc. č. 865/32 ostatní plocha, parc. č. 865/33 ostatní plocha a parc. č. 865/35 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků zapsaných na LV č. 3337 v Blansku za cenu 240,- Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemky na Zborovcích).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1687 ostatní plocha o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 1686 ostatní plocha o výměře cca 3 m2, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků zapsaných na LV č. 4420 v Blansku za cenu 240,- Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemky na ul. Chelčického).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 239/6 ostatní plocha, parc. č. 224/3 ostatní plocha, parc. č.278 ostatní plocha, parc. č. 280/1 ostatní plocha, parc. č. 487/3 ostatní plocha a parc. č. 894/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků zapsaných na LV č. 143 a LV č. 590 za ceny, uvedené ve stanovisku INV k této věci do vlastnictví Města Blansko (pozemky v Lažánkách).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním usnesení č. 13 z 12. zasedání zastupitelstva dne 14. 6. 2004, a to tak, že zbývajících 8 volných garáží v 1. patře patrových garáží na Písečné v Blansku bude prodáno prioritně zájemcům z řad obyvatel ulice Jasanové a sídliště Písečná a v případě nezájmu zájemcům z řad ostatních obyvatel města Blansko. Ostatní text usnesení č. 13 zůstává beze změny a platný (1. patro nově budovaných garáží na ul. Jasanové v Blansku, pod bytovými domy Písečná I a II).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení mezi městem Blansko a bytovým družstvem, kde bude zohledněno navýšení podílu města o 2.081.344,67 Kč.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo pojmenovává území vymezené korytem řeky Svitavy a mlýnského náhonu při ulici Mlýnská názvem „Sportovní ostrov Ludvíka Daňka“ a mění označení ulice v úseku mezi ulicemi Poříčí a Bezručova z „Ludvíka Daňka“ na název ulice „Na Řadech“.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo pojmenovává prostor dočasné přeložky silnice II/374 — propojovací příčky ve středu území Průmyslové zóny Blansko Vojánky, názvem ulice „Ericha Roučky“.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo ukládá radě města prověřit možnost rozšířit ul. „Ericha Roučky“ na komunikaci II/374.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo revokuje usnesení č.8 z 12. zasedání zastupitelstva dne 14. 6. 2004 z důvodu odstoupení žadatele od žádosti o odprodej pozemků.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 5 o výměře 3500 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 211/2, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10 a 262/11, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti MTM TECH s. r. o., Janovská 375, Horní Měcholupy, Praha 10, IČO: 60471417, za cenu 500,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 2 o výměře cca 1400 m2, společnosti HYDROART s. r.o., Na Lukách 2, Blansko, IČO: 25586475, a to parc. č.187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 262/4 a 262/6, to vše pozemky ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 420,- Kč/m2 a souhlasí s kompenzací nákladů na vybudování opěrné zdi na budoucím staveništi.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 7 o výměře 1100 m2, sestávající se z části plochy pozemku parc. č. 203, pozemek zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a částí ploch pozemků parc. č. 519/3 a 523/2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti PRINS METALLURGISCHE PRODUCTEN BLANSKO s. r. o., Klepačov 195, IČO: 47907169, za cenu 420,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 4 o výměře 5000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 206/1, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/1, 211/2, 233/1, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10 a 262/11, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti OSZ s. r. o., Blansko — Těchov 261, IČO: 63484285, za cenu 500,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Gizelou Kudriovou, Blansko, ve výši měsíční splátky 500,- Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí, a to jednotky č. 2184/105 v bytovém domě na ul. L. Janáčka čp. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 3710/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 3710/36346 Hnutí humanitární pomoci, zast. J. Kratochvílovou, L. Janáčka 15, Blansko, IČO: 00545678 za podmínek, že bude zachován současný účel užívání a Hnutí humanitární pomoci uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Smlouva bude obsahovat věcné břemeno, jímž se nabyvatel zavazuje, že v případě, že by nemovitost přestala sloužit k účelům sociální a zdravotním, bude bezúplatně převedena zpět na město.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem plynovodů v majetku města Blanska Jihomoravské plynárenské, a. s., s uzavřením kupní smlouvy a dohody o narovnání.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje likvidaci odpadních vod z městské části Lažánky vybudováním splaškové kanalizace v obci, která bude napojena buď:
1. na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod
nebo
2. na čerpací stanici, která výtlačným řadem odvede odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod v Blansku.
Konečné řešení bude zvoleno na základě výhodnějšího technicko-ekonomického posouzení včetně dopadu do ÚPD v době, kdy bude otázka likvidace odpadních vod z městské části Blansko-Lažánky připravována k realizaci.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky za vyplacený příspěvek na výživu dítěte č. spisu PNV Om 223/79 ve výši 21.055,- Kč z důvodu nedobytnosti.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky za vyplacený příspěvek na výživu dítěte č. Spisu PNV 105/91 ve výši 31.718,- Kč z důvodu nedobytnosti.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje „Program Partnerství“ pro město Blansko v roce 2005.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo bere na vědomí hodnocení programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2004.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 1 z 9. schůze městského zastupitelstva ze dne 12. 12. 1995.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2004) ve výši 40.485.400,- Kč do rozpočtu města roku 2005.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě rozpočet Města Blansko na rok 2005 včetně doplnění dle materiálu předkladatele ze dne 21. 3. 2005.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/1.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním prodejního stánku na Wanklově náměstí a žádá o předložení jiných alternativ umístění stánků ve středu města při řešení ulice Rožmitálovy.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo volí Ing. Josefa Hasoně za člena Rady města Blansko.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled Města Blansko 2006 — 2007.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelové půjčky ve výši 253.500,- Kč na rekonstrukci rozvodů vody, Společenství vlastníků, Dvorská 1815/34, Blansko.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 750.000,- Kč, na opravy bytového fondu, vlastníkům obytných budov na území Města Blansko následujícím žadatelům:
Drahomíra Hlaváčová, Divišova 37b, Blansko, Výměna oken a obnova fasády 55.000,- Kč
Společenství vlastníků, Erbenova 10, Blansko, Rekonstrukce střechy, fasády a výměna oken, dveří 245.000,- Kč
BD družstvo, Dvorská 86, Blansko, Výměna oken, obnova fasády a zateplení 450.000,- Kč

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o přijetí úvěru do výše 4 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky pokuty za porušení stavebního zákona uložené rozhodnutím č. j. SÚ D 10/98/-1319/98/So ze dne 21. 5. 1998 ve výši 39.400,- Kč.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko za rok 2004.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13. 9. 2004, kterým se příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko předává do správy hodnota technického zhodnocení na budovách a stavbách zdravotnického zařízení Nemocnice Blansko za období od 1. 2. 2004 do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s Milanem Sochorem a Evou Šmídovou na základě které Město Blansko jmenovaným zaplatí každému z nich částku ve výši 122.788,70 Kč, a to jako rozdíl mezi žalovaným bezdůvodným obohacením za období od 1. 1. 2001 do 18. 3. 2003, které je ve výši 181.115,30 Kč u každého, a žalovanou částí kupní ceny z neplatné kupní smlouvy z 21. 12. 1989, která je ve výši 58.326,60 Kč u každého, včetně 3 % úroku z prodlení ročně z dlužné částky 122.788,70 Kč u každého za období od 11. 7. 2003 do zaplacení.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městy Komárno — Slovenská republika a Blansko — Česká republika.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1. 3. 2005 následovně:
– člen rady 2.020,- Kč
– předseda výboru 1.230,- Kč
– předseda komise 1.030,- Kč
– člen zastupitelstva 450,- Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 28 a 29 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 18, 19 a 20 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo schvaluje předložený Plán práce na rok 2005 Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h