Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 18 ze dne 20. 6. 2005

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s převodem obecního pozemku parc. č. 126 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 143 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za cenu 400,--Kč/m2 do vlastnictví Moniky Mžikové a Jiřího Hory ml., bytem Olešná a souhlasí s převodem části pozemků parc. č. 260/1 orná půda a parc. č. 258 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v k. ú. Olešná za cenu 72,--Kč/m2 ve vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Města Blansko s tím, že rozdíl v ceně převáděných pozemků bude finančně dorovnán ze strany Moniky Mžikové a Jiřího Hory ml. a s tím, že náklady s převodem spojené hradí každá strana svoje. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, 1. splátka při podpisu smlouvy, druhá do jednoho roku od podpisu smlouvy (pozemek pod býv. prodejnou Jednoty, část pozemku podél místní komunikace, oba v Olešné).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 639/23 ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 180 m2 (části, která bude dle projektu dotčena přestavbou bývalé kotelny na bytový dům a která je vyznačena na snímku z mapy) panu Radku Šinkorovi, bytem Blansko v rozsahu id. 1/2 a manželům Pavlovi a Mgr. Haně Slaninovým, bytem Blansko v rozsahu id. 1/2, za cenu 400,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, daň z převodu nemovitostí a náklady za veškeré případné přeložky sítí (sídliště Písečná, u bývalé kotelny na pozemku parc. č. 4045 zastavěná plocha v k.ú. Blansko).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 86 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem výstavby jedné garáže, která bude přistavěna k poslední garáži budované p. Stloukalem panu Ladislavu Hrachovinovi, bytem Horní Lhota, za cenu 240,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a dále uhradí veškeré náklady spojené s přípravou pozemku pro výstavbu, vše za předpokladu, že v případě potřeby provede kupující vlastním nákladem zpevnění svahu za řadovými garážemi tak, aby nedocházelo k sesuvu půdy a že na zamýšlenou výstavbu bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. V případě, územní rozhodnutí a stavební povolení nebude vydáno, pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován (lokalita řadových garáží u koupaliště v Horní Lhotě).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 778/2 ostatní plocha o výměře cca 9 m2 v k. ú. Blansko (části, zastavěné bezbariérovou přístupovou rampou do lékárny ALBA v budově čp. 1683 v Blansku, Seifertova 6a ) panu Martinu Darmovzalovi, bytem Blansko-Obůrka, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za cenu 500,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu (část pozemku na ul. Seifertova).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko (dvě části o výměře každé z nich cca 3x6 m, zastavěné prodejními stánky) společnosti Centrum KAB, a.s., Horňátecká 9/786, 18200 Praha 8, IČO: 607 34 469, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 1.000,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu (ulice Rožmitálova, Blansko).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1022 (dle PK) o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko Martině a Martinu Borkovým, bytem Blansko, za cenu 300,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (u bývalého motorestu na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 229/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 740 m2 v k. ú. Blansko, označené v dosud nezapsaném GP č. 2812-10071/2005 jako pozemek parc. č. 1759 ostatní plocha v k. ú. Blansko, včetně všech součástí a příslušenství, Pivovaru Černá Hora, a.s., IČO:25310887, za cenu 450,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené, daň z převodu nemovitosti a za podmínky, že kupující zřídí ve prospěch vlastníka budovy Městského klubu Blansko, čp. 240 v Blansku věcná břemena tak, jak jsou specifikována přijatými usneseními z 47. a 59. schůze Rady města Blansko v této věci ( pozemek při ul. Žižkova, za Městským klubem Blansko).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 260/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 3 m2 v k. ú. Olešná (část pozemku označená v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 317-10428/2004 jako pozemek parc. č. 95/3 zast. pl.) paní Lence Kotisové, bytem Olešná, za cenu 400,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek v blízkosti RD Olešná 15).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 1364/13 ostatní plocha o výměře 1 770 m2, parc. č. 1477/9 ostatní plocha o výměře 316 m2, parc. č. 1480/4 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Blansko a parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Těchov Jihomoravskému kraji, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno (pozemky zastavěné částmi komunikací v Těchově a v Blansku).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – pozemků parc. č. 824/1 ostatní plocha o výměře 254 m2, parc. č. 824/2 ostatní plocha o výměře 57 m2, parc. č. 825/1 ostatní plocha o výměře 240 m2, parc. č. 177/8 ostatní plocha o výměře 63 m2, parc. č. 177/7 ostatní plocha o výměře 129 m2, parc. č. 177/6 ostatní plocha o výměře 322 m2, parc. č. 177/5 ostatní plocha o výměře 481 m2, vše v k. ú. Těchov a parc. č. 1373/24 ostatní plocha o výměře 92 m2, parc. č. 1373/25 ostatní plocha o výměře 96 m2, parc. č. 1373/26 ostatní plocha o výměře 199 m2, parc. č. 1368/10 ostatní plocha o výměře 68 m2, parc. č. 1723/3 ostatní plocha o výměře 19 m2 a parc. č. 1724/3 ostatní plocha o výměře 24 m2, vše v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno (pozemky zastavěné částmi místních komunikací a chodníků v k. ú. Blansko a v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) pozemků parc. č. 95 o výměře 320 m2, parc.č. 96 o výměře 360 m2, parc. č. 97 o výměře 538 m2 a parc. č. 128/2 o výměře 887 m2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Ráječko Obci Spešov s tím, že obdarovaný uhradí poplatky s převodem spojené (pozemky po pravé straně komunikace ze Spešova do Ráječka, za zahradami rodinných domů ve Spešově).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 8 ze 13. ZM dne 13.12.2004 tak, že bude znít takto:
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 117 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 878 m2 za dohodnutou kupní cenu 31.335,-Kč od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko (pozemek, na kterém se nachází stavba lyžařského vleku v Hořicích u Blanska).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 247/7 ostatní plocha o výměře 178 m2 a částí pozemků parc. č. 247/9 ostatní plocha a parc. č. 247/10 ostatní plocha o výměře cca 890 m2, vše v k. ú. Blansko (část mimo zaplocený areál Moravostavu) od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,-Kč/m2 (pozemky v blízkosti firmy Moravostav).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 1 o výměře 4000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 197/3 a 262/4, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska a odprodejem plochy č. 3 o výměře 2000 m2, sestávající z částí ploch pozemků parc. č. 187/1, 197/3, 197/4, 262/13 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ATONA s.r.o., Svitavská 37, Blansko, IČO 26226413, za cenu 450 Kč m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo bere na vědomí materiál a informace o situaci v Svazku VaK.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje ručení města za bezúročný úvěr Svazku Blansko až do výše 58 392 101,- Kč odpovídající podílu nákladů města a pověřuje starostku podpisem ručitelského prohlášení. Úvěr bude čerpán u ČMZRB a. s. výhradně na realizaci projektu Dyje – dílčí projekt B – region Blanensko v celkovém objemu až 105 000 000,- Kč.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje zálohový převod ve výši roční splátky úvěru 4 504 533 Kč na depozitní účet Svazku Blansko. Svazek Blansko využije tento účet a uvedenou částku výhradně k ručení bezúročného úvěru, čerpaného u ČMZRB a. s., a k úhradě polední splátky úvěru. Tato částka odpovídá podílu nákladů města z celkové roční splátky úvěru 8 100 000,- Kč.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo pojmenovává nově vzniklou ulici obsluhující čtyři bytové domy na sídlišti Písečná názvem „Na Pískách“.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání zadání změn včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek a schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označených jako B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání zadání změn a schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako T11, T12, T13, D6, D7, H3.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání návrhů změn včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek, schvaluje Návrhy Změn B21, B22, B23 a K7 a vydá obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 5 z 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2001

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Miladou Marečkovou, Blansko, s výší měsíční splátky 500,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Pavlem Grundzou, Blansko, s výší splátky 1.000,-- Kč/měsíc.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Rotreklové, Křetín.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje prodej bývalé MŠ v Lažánkách, č. p. 73 na pozemku parc. č. 23 – zast. plocha o výměře 673 m2 včetně tohoto pozemku za cenu 1.000.000,- Kč firmě Milenium CZ, s.r.o., zast. P. Ježkem, Lažánky 207, IČO: 255 65 664. Součástí kupní smlouvy budou věcná břemena:
strpění užívání místnosti pro potřeby OA Lažánky
strpění umístění zařízení kabelové televize
strpění umístění zařízení pro vysílání obecního rozhlasu
strpění umístění pobočky Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene pro kupujícího (budoucího vlastníka budovy čp. 73), a to průchodu přes pozemek parc. č. 25-ostatní plocha a průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 38-ostatní plocha (rozsah věcných břemen bude specifikován geometrickým plánem).

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ Salmova v Dolní Lhotě ve školním roce 2005/06.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje návrh sportovní komise na poskytnutí finančních prostředků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení na rok 2005 pro TJ Olympia Blansko ve výši 85 tis. Kč, pro OREL Jednota Blansko ve výši 60 tis. Kč, pro TJ ČKD Blansko ve výši 270 tis. Kč, pro FK Blansko ve výši 100 tis. Kč a pro ASK Blansko ve výši 170 tis. Kč.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ Blansko, Salmova 17
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ Blansko, Erbenova 13
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ Blansko, Dvorská 26
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ŠJ Blansko, Rodkovského 2
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace
s účinností od 1. července 2005.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo zrušuje odloučené pracoviště příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace, na adrese Blansko, Údolní 2 ke dni 31. 8. 2005.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace s účinností od 1. září 2005.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13.9.2004.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním projektu Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu „Sportovní ostrov Ludvíka Daňka“ v Blansku, bráně Moravského krasu a souhlasí s předložením projektu na MMR.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Rekonstrukce koupaliště Blansko“ ve výši 90 mil. Kč, formou úvěru s dobou splatnosti 12 let u bankovního domu vybraného na základě obchodní veřejné soutěže dle zákona 40/2004 Sb.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku města k podpisu úvěrové smlouvy s bankou, která bude vyhlášena jako vítěz obchodní veřejné soutěže .

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo souhlasí, aby KSMB Blansko použilo svůj rezervní fond k úhradě ztráty vzniklé z hospodaření roku 2004.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo souhlasí, aby ŠJ TGM Blansko, ul. Rodkovského použila svůj rezervní fond k úhradě ztráty vzniklé z hospodaření roku 2004.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo dodatečně schvaluje Školní jídelně TGM Blansko, ul. Rodkovského příspěvek na provoz ve výši 40 644,- Kč, který bude plně krytý odvodem odpisů z majetku předaného do správy školní jídelně zřizovací listinou.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 u příspěvkových organizací.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 u organizací Služby Blansko, s.r.o. a Technické služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením Města Blansko, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2004, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2004 vyhotovené společností AUDIT KORREKT, s.r.o., Dubečská 43, Praha 10.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 2005/3 – RO 2005/8.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis prezidenta Václava Klause o nepřijetí čestného občanství města Blansko a konstatuje, že Václav Klaus se nestal čestným občanem města Blanska.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo deklaruje, že Dr. Edvard Beneš je čestným občanem města Blanska od 28. 10. 1937.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo bere na vědomí, že Město Blansko je ze zákona vlastníkem nemovitostí – zámku Blansko a zámeckého parku.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo bere na vědomí, že Město Blansko je na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastníkem nemovitostí na nám. Republiky v Blansku, budova bývalého okresního úřadu.

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo schvaluje znění „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci projektu“.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem společnosti Služby Blansko, s.r.o. na způsob výměny dvou poruchových parkovacích automatů.

Usnesení č. 52
V souvislosti s řešením výměny dvou kusů parkovacích automatů zastupitelstvo ukládá přepracovat nájemní podmínky na další období.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním projektu Obnova a uchování kulturní památky Zámek Blansko 2005-2006.

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo se usneslo, že vyčlení finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu města v roce 2006 na financování projektu Obnova a uchování kulturní památky Zámek Blansko 2005 – 2006 v rámci programu Finanční mechanismy EHP/Norska. Tímto bude zajištěno spolufinancování projektu po celou dobu realizace a průběžné financování projektu.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 30, 31 a 32 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 21, 22, 23 a 24 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci JUDr. Miloslava Kalvody na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h