Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 19 ze dne 19. 9. 2005

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře cca 155 m2 v k. ú. Blansko Oldřichu a Janě Němcovým, Blansko za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, jak jsou uvedeny ve stanovisku INV k této věci (lokalita při ul. Nad Žlíbkem v Blansku).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 690/20 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Blansko Antonínu Žirovnickému, Blansko za cenu 600,- Kč/m2 za účelem výstavby garáže s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, jak jsou uvedeny ve stanovisku INV k této věci (lokalita garáží při ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení rezervních ploch bydlení na severozápadním okraji Horní Lhoty do ploch návrhových s tím, že v případě nesouhlasu dotčených orgánů státní správy je možno prověřit redukci již vymezených návrhových ploch při centrální části území Horní Lhoty.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídající části neurbanizovaných ploch, orná půda nacházející se na pozemku parc. č. 333 (předmětná část parcely se skládá z pozemků a částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr a to parcel č. 149/2, 103 (vše dle PK)) v k.ú. Hořice do urbanizovaných ploch, plochy pro dopravní služby – plochy D.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky společnosti Centrum KAB a.s. ve výši skutečně vynaložených nákladů na demolici rampy, t.j. ve výši 136.850,- Kč včetně DPH s úrokem 7% a dobou splatnosti do 20. 12. 2006.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody s paní Hanou Písaříkovou, Blansko, o uznání závazku – dlužná částka na poplatku z prodlení v úhradě nájemného – ve výši 15.306,- Kč s tím, že závazek bude splacen v 31 splátkách po 500,- Kč/měsíc, a to do konce ledna 2008.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody s panem Ivanem Kudrim, Blansko o uznání závazku – dlužná částka na nájmu – ve výši 43.705,- Kč s tím, že závazek bude splacen ve 22 splátkách po 2000,- Kč/měsíc, a to do konce května 2007.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Hnutí humanitární pomoci, Blansko, od bezúplatného převodu jednotky 2184/105 v bytovém domě na ul. L. Janáčka (objekt Domova Olga) a ruší platnost usnesení č. 21 z 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. 3. 2005.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum Blansko s účinností od 1. října 2005.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2005/9 – RO 2005/17.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 485.000,- Kč ze státního rozpočtu na financování akce č. 214052 5002 Propojení MKS mezi MP a Policií ČR.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 3 492 000,- Kč na opravy bytového fondu, vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, následujícím žadatelům:
Bytové družstvo nájemníků Absolonova 1606/21-24, Blansko na kompletní rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve výši 700.000,- Kč,
Ing. Dušan Martoch, Pražská 509/24, Blansko na rekonstrukci střechy ve výši 115.000,- Kč,
Společenství vlastníků domu Erbenova 1487, 2250/19,21 na výměnu oken ve výši 400.000,- Kč,
Markéta Drahovzalová, Horní Palava 385/28 na výměnu oken, střešní krytiny, ústřední topení, tepelné izolace a hydroizolace ve výši 300.000,- Kč,
Mgr. Zdenka Hlaváčková, Hořice č. p. 12 na plynofikaci, výměnu oken, rozvod vody ve výši 100.000,- Kč,
Ilona Keprtová, Klepačov č. p. 114 na kompletaci koupelny, zateplení, fasádu ve výši 120.000,- Kč,
Společenství vlastníků jednotek Dvorská 1823/36 na opravu lodžií, zateplení severní stěny ve výši 750.000,- Kč,
Ing. Aleš Petříček, Žižkova 201/32 na výměnu oken, dveří, garážová vrata ve výši 87.000,- Kč,
Petr Skoupý, Dobrovského 1044/9 na rekonstrukci střechy ve výši 230.000,- Kč,
Petr Alexa, Jasanová 2084/10 na výměnu závěsného balkónu, zateplení, fasádu, výměnu oken ve výši 60.000,- Kč,
Společenství vlastníků domu Wanklovo nám. 1391/2 na rekonstrukci výtahu, výměnu bojleru, opravy balkónů ve výši 530.000,- Kč,
Bc. Pavla Ševčíková, Těchovská 333/10 na přístavbu a stavební úpravy rodinného domu ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky TJ ČKD Blansko ve výši 120.000,- Kč, na dobu 2 let, s úrokovou sazbou 5% p. a., s pololetními splátkami.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/18, kterým se snižuje finanční rezerva o 120.000,- Kč a zařazuje nová položka do výdajové části rozpočtu města, a to poskytnutí půjčky TJ ČKD Blansko ve výši 120.000,- Kč.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo jmenuje Ing. Jaromila Richterjörka za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 33, 34 a 35 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h