Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 20 ze dne 12. 12. 2005

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 1017/72 trvalý travní porost o výměře 100 m2 a parc. č. 1019/6 zahrada o výměře 492 m2 v k. ú. Blansko do podílového spoluvlastnictví Antonína Procházky, Blansko (id. 1) a Miroslavy Žáčkové, Rájec-Jestřebí (id.1/2) za cenu 500,- Kč z důvodu majetkoprávního vypořádání (pozemky na ul. Divišova v Blansku).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, resp. jejich částí v průmyslové zóně Vojanky za účelem jejich zastavění výrobním komplexem, a to parc. č. 967/18 ostatní plocha o výměře 62 m2 a parc. č. 980/7 ostatní plocha o výměře 737 m2 v k. ú. Blansko firmě BLATA, s. r. o., Pražská 9, Blansko za cenu 420,- Kč/m2 (pozemky v průmyslové zóně – součást areálu společnosti BLATA, s. r. o.).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 743 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 150 m2 za cenu dle znaleckého posudku firmě STEKO spol. s r. o., Blansko, Na Brankách 2 (pozemek v areálu firmy STEKO v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 831/2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko manželům Antonínovi a Heleně Jelínkovým, bytem Blansko za cenu 160,- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí ( pozemek vedle RD Horní Palava 37, Blansko ).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č.16 z 15. ZM dne 27. 2. 2001 tak, že podmínka směny pozemků uvedená ve druhé odrážce bude znít takto:
AGRO-ND spol. s r.o. uhradí Městu Blansko rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle znaleckých posudků na ocenění směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Blansko a ve vlastnictví AGRO-ND spol. s r.o., která bude snížena o částku 31.230,- Kč. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 19 přijaté na 16. zasedání zastupitelstva dne 21. 3. 2005.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 84/1 zahrada a parc. č. 84/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 600,- Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemky u Úřadu práce Blansko).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 13 přijatého 18. ZM dne 20. 6. 2005 tak, že zní takto: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 247/7 ostatní plocha o výměře 178 m2, parc. č. 247/9 ostatní plocha o výměře 977 m2 a parc. č. 247/10 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 za 1064 m2 a 180,-Kč/m2 za 111 m2 (pozemky v blízkosti firmy Moravostav).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří v výměře 393 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 1.000,- Kč/m2 za podmínky, že součástí kupní smlouvy bude prohlášení o vzdání se zástavních práv dle přílohy dopisu Raiffeisenbank, a. s. ze dne 2. 7. 2004.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1746/2 ostatní plocha, parc. č. 707/21 ostatní plocha, parc. č. 620/55 orná půda, parc. č. 707/6 ostatní plocha, parc. č. 707/7 ostatní plocha, parc. č. 707/19 ostatní plocha a parc. č. 707/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře 717 m2 od Michaely Šenkové, bytem Blansko za cenu 240,- Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí případný rozdíl v dani z převodu nemovitostí, který vznikne rozdílem daně z ceny dohodnuté a daně z ceny dle znaleckého posudku a poplatek za vklad práv dle smlouvy do katastru nemovitostí (komunikace, chodník a zeleň v sídlišti Písečná).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 96/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 34 m2 (část, která se nachází v zaplocené zahradě u RD čp.1344) v k. ú. Blansko za části pozemků parc. č. st. 82/2 zastavěná plocha a parc. č. 96/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 (části nacházející se vně oplocení zahrady u RD čp. 1344) v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby, a to bez finančního dorovnání (pozemky při ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecních pozemků parc. č. 205/7 ostatní plocha, parc. č. 268/10 ostatní plocha, parc. č. 268/14 ostatní plocha a parc. č. 205/10 ostatní plocha o výměře cca 215 m2 v k. ú. Blansko za pozemky, resp. části parc. č. 205/6 ostatní plocha a parc. č. 205/11 ostatní plocha o přibližně stejné výměře v k. ú. Blansko ve vlastnictví právnické osoby, a to bez finančního dorovnání (pozemky při ul. Svitavská v blízkosti Billy).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků, příp. jejich částí parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 187/5, parc. č. 187/6, parc. č. 197/3 a parc. č. 262/4, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 4200 m2 nacházejících se v průmyslové zóně v plochách označených jako č. 1 a č.3 za pozemky parc. č. 541/12, parc. č. 541/13, parc. č. 541/14, parc. č. 541/16, parc. č. 541/17, parc. č. 541/18, parc. č. 541/19, parc. č. 541/20, parc. č. 541/38, vše ostatní plocha a části pozemků parc. č. 197/4 a parc. č. 262/13, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 3200 m2 ve vlastnictví společnosti ATONA s. r. o., Blansko, Svitavská 37, IČO 26226413 s tím, že společnost ATONA s. r. o. uhradí Městu Blansko rozdíl ve výměře směňovaných pozemků v ceně 450,- Kč/m2 a za podmínky, že ze strany společnosti ATONA budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 14 přijaté 18. zasedáním zastupitelstva dne 20. 6. 2005.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, veřejná zeleň, plochy Z1 – změna B3, nacházející se na pozemku parc. č. 1006/63 v k. ú. Blansko, do urbanizovaných ploch, plochy pro dopravní služby – plochy D.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem budoucího parkoviště, specifikovaného v materiálu, fy TRIDO, s. r. o. po jeho kolaudaci s podmínkou garance využití parkoviště veřejností.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části plochy č. 6 o výměře max. 2510 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 262/6, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 203, 204 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 523/2, 519/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČO 10528628, za cenu 420,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s převedením úseku v km 35,980 – 34,503 km, tj. délky 1,477 km ( od křižovatky U zahradnictví Blansko – křiž. U vodárny – ul. Petra Bezruče – ul. Pražská – po novou křižovatku před Horní Lhotou ) krajské silnice II/374 do kategorie místních komunikací tzn. nabytí do majetku Města Blanska.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko – Písečná, souhlasí s předložením projektu na MMR, jako podklad k žádosti o dotaci na I. etapu regenerace.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje do rozpočtu Města Blansko na rok 2006 částku 3.346 tis. Kč odpovídající výši 30% nákladů na zajištění I. etapy Regenerace sídliště Blansko – Písečná ( 2.466 tis. Kč) včetně nákladů na výstavbu parkovacích stání I. etapy ( 880 tis. Kč).

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo bere na vědomí územní vymezení a označení ulic v části města Blansko – Klepačov. Jedná se o ulice Dlouhá, Na Příhoně, Na Špici, Polní, Na Milíři, Jílová, Zátiší, Pod Skalkou, Potoční a Facírka.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání, včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek, a schvaluje Návrh Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B31 – Sídliště Zborovce s tím, že upraví vymezení závazné části.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení skupiny Změn D5, K7, B21, B22, B23 a B31.

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo schvaluje po úpravě obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Vyhláška Města Blansko č. 2/2001, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem budovy bývalé MŠ čp. 66 na pozemku parc. č. 145 – zast. plocha a pozemků parc. č. 145 – zast. plocha o výměře 516 m2, parc. č. 146 – zahrada o výměře 560 m2, parc. č. 147/4 o výměře 233 m2 (dle geometrického plánu č. 274-10209/2004) vše v k. ú. Horní Lhota P. Markusovi, Lysice, za kupní cenu 2.111.000,- Kč.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem postupně uvolňovaných bytů v bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko, a to obálkovou metodou s výší minimální ceny dle materiálu odboru.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Vyhláška č. 4/1993 – Domovní řád pro domy v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení z dlužného nájemného paní Nezvalové, Blansko.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Helenou Vaškovou, Blansko, s výší měsíční splátky 500,- Kč/měsíc po dobu 1 roku a poté ukládá radě města předložit do zastupitelstva města nový návrh dohody o zvýšení měsíční splátky.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/19 až RO 2005/26.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2006.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR ve výši 3. 492.000,- Kč a zajištění formou směnky a směnečného prohlášení. K podpisu smlouvy a vystavení směnky pověřuje starostku města.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru č. 2698/05/LCD ve výši 90.000.000,- Kč mezi městem Blansko se sídlem Náměstí Svobody 3, Blansko, PSČ 678 24, IČ 00279943 a Českou spořitelnou, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím ručení do výše 24.717 tis. Kč za závazky „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem v Boskovicích, ul. 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 49468952 vůči Komerční bance, a. s., IČ 45317054, které vzniknou ze Smlouvy o úvěru ve výši 44.455 tis. Kč poskytnuté na spolufinancování investičních a souvisejících nákladů Projektu Dyje – dílčí projekt B.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením příslušné Smlouvy o ručení s Komerční bankou, a. s. a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím ručení do výše 33.081 600,- Kč za závazek Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí se sídlem v Boskovicích, ul. 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 49468952 vůči ČMZRB, a. s., které vzniknou ze Smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2004-2369-UW v celkové výši 55.136.000,- Kč poskytnutí na financování investičních nákladů souvisejících s Projektem ochrany vod povodí reky DYJE – dílčí projekt B. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením příslušného prohlášení o ručení s ČMZRB, a. s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje posunutí termínu splatnosti půjčky dle smlouvy č. 5/2002 – Bsko (naše číslo 2003-KOM-S002/Št). Nový termín splatnosti 30. 6. 2006.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 25, 26 a 27 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 36, 37 a 38 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo ukládá radě města předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města projednání právní, ekonomické, provozní a odborné situace v Nemocnici Blansko, zejména ve vazbě na rozhodnutí provozovat ústavní lékárnu a s ohledem na případné provozování provozu oční, gynekologické, stomatologické a pediatrické ambulance a ambulance praktického lékaře pro dospělé. Zastupitelstvo žádá radu města, aby do rozhodnutí zastupitelstva v této věci nečinila žádné nezvratné kroky.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h