Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 21 ze dne 6. 3. 2006

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1619/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko Mgr. Romanovi Staňkovi a Iloně Staňkové, bytem Dolní Lhota za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek souběžně s komunikací na ulici Východní, v lokalitě Pod Sanatorkou v Blansku).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 310/16 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko Gabriele a Ivo Špičákovým, bytem Blansko za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek v lokalitě Staré Blansko, při ul. Hořická).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 16 přijaté na 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 21. 3. 2005 (prům. zóna).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 4 přijatého na 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 12. 12. 2005 takto: „Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 831/2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko panu Ing. Antonínu Jelínkovi, bytem Blansko, za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek vedle RD Horní Palava 37, Blansko).“

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 280/3 ostatní plocha o výměře 663 m2 a parc. č. 280/4 ostatní plocha o výměře 703 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 160.000,- Kč (pozemky v Lažánkách).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 26 m2 a části pozemku parc. č. 84/12 ostatní plocha o výměře cca 230 m2 v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 400,- Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemky u Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vývoji obsazenosti průmyslové zóny k 23. 2. 2006.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo ukládá radě města jedenkrát za rok informovat zastupitelstvo o vývoji obsazenosti průmyslové zóny.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vývoji společnosti BLATA s.r.o. a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč z 12. 11. 2003 spočívajícího především v prodloužení termínu platnosti smlouvy do 11. 11. 2009 a termínu kolaudace do konce r. 2008.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části neurbanizovaných ploch, orná půda, sady a zahrady, veřejná zeleň nacházejících se na pozemcích parc. č. (521), (522) ve zjednodušené evidenci (PK) a parc. č. 606, 607, 155/2 vše v k. ú. Dolní Lhota, do urbanizovaných ploch, plochy pro bydlení v rodinných domech – plochy B1 s tím, že dojde k prověření většího rozsahu navazujícího území.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, zemědělské výrobní plochy, zahradnictví nacházejících se na pozemcích parc.č. PK(1019/3), PK(1021), PK(1018/2), PK(1019/2), PK(1019/1), st.1542, st.1543, st.1544, st.4580, st.4583, 1018/2, 1018/3, 1018/6, 1019/35, v k.ú. Blansko do urbanizovaných ploch, plochy pro občanskou vybavenost – plochy OB.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu převedení pozemků parc. č. 375/1, 377/14 a 381/1 vše v k. ú. Klepačov, z ploch neurbanizovaných zón, orná půda, louky a pastviny a krajinotvorná zeleň do ploch zastavitelných stavbami rodinné farmy s chovem ovcí.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s projektem „Cyklostezka u Salmova jezu“, souhlasí s jeho předložením na Státní fond dopravní infrastruktury, jako podklad k žádosti o příspěvek na jeho realizaci.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění do rozpočtu Města Blanska na rok 2006 částky 1.520.000,- Kč, odpovídající výši:
a)40 % nákladů na zajištění realizace projektu „Cyklostezka u Salmova jezu“
b)a nákladů nutných k realizaci částí, na něž se žádost o příspěvek nevztahuje.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje prohlášení, že budoucí majetek nabytý ve spolufinancování z rozpočtu SFDI dle projektu „Cyklostezka u Salmova jezu“ Město Blansko po dobu 10 let nepřevede ani jinak nezcizí či nepředá do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu, ani jinak nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Dále Město Blansko zajistí, aby po tuto dobu i po jejím uplynutí mohl být takto nabytý majetek bezplatně užíván, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena zákonem.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s projektem „Mobilita pro všechny, Blansko – I. etapa“, souhlasí s jeho předložením Řídícímu výboru ke schválení.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s podáváním žádostí o dotace dle dílčích opatření projektu „Mobilita pro všechny, Blansko – I. etapa“ na jednotlivé dotační programy.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění do rozpočtů Města Blanska na rok 2007 a 2008 celkové částky 2.918.500,- Kč, odpovídající výši spoluúčasti Města Blanska na dílčích opatřeních projektu „Mobilita pro všechny, Blansko – I. etapa“ v jednotlivých dotačních programech.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/6 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, č. p. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků o velikosti 358/7394 v pořadí:
1. paní Němcová, Blansko za cenu 650.000,- Kč
2. pan Vlk, Blansko za cenu 560.000,- Kč.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/2 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, č. p. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků o velikosti 312/7394 na pana Novohradského, Blansko za cenu 520.000,- Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem garáže – jednotky č. 1269/109 v bytovém domě na ul. L. Janáčka č. p. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 230/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 230/36346 panu Raškovi, Blansko za kupní cenu 170.000,- Kč.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem kotelny K23 na ul. Dvorská 56, Blansko na pozemku parc. č. 2794 – zast. plocha, nádvoří o výměře 146 m2 v k. ú. Blansko panu Radku Matuškovi, Blansko za cenu 242.000,- Kč.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem budovy č. p. 3 na pozemku parc. č. 16 – zast. pl., nádvoří, pozemku parc. č. 16 – zast. pl., nádvoří o výměře 459 m2 a pozemku parc. č. 17 – zahrada o výměře 1104 m2 vše v k.ú. Klepačov HHP, L. Janáčka 15, Blansko, s tím, že bude min. po 20 let zachován současný účel užívání (což bude ve smlouvě o převodu ošetřeno finanční sankcí). V případě ukončení činnosti HHP by byla povinnost HHP vrátit vyklizenou budovu včetně pozemků městu bezúplatně.

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2005) ve výši 50 013 000,- Kč do rozpočtu města roku 2006.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru na rekonstrukce a opravy komunikací ve výši 10 mil. Kč se splatností 3 let s pohyblivou úrokovou sazbou od peněžního ústavu, který předloží nejvhodnější nabídku.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje zapojení volných finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč ve správě Atlantik-Kilcullen Asset Management,a.s., na případné časové překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2006.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2006 následujícím organizacím:

PříjemceÚčeltis. Kč
OS Lažánky Internet 100,00
MS Vodní záchranná služba ČČK Blansko, Sadová 2 Podvozek pod záchranný člun 50,00
TJ ČKD Blansko Penále za prohraný soudní spor 65,00
TJ ČKD Blansko Provoz 35,00
ASK Blansko Provoz 100,00
ASK Blansko, oddílu košíkové Provoz 50,00
Římskokatolická farnost Blansko Opěrná zeď pod kostelem 125,00
Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko Domov Olga – provoz 25,00
Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko Centrum Velan, chráněné bydlení – provoz 25,00
DCHB, Oblastní charita Blansko Centrum pro matku a dítě, Blansko – provoz 25,00
Sdružení Podané ruce Brno Nízkoprahový klub a terénní práce s mládeží PVC Blansko – provoz,Víceúčelová drogová služba na Blanensku – provoz 15,00
Český svaz včelařů Blansko Léčiva pro včely 10,00
AMK Blansko, klub cyklotriálu, Bartošova 8 Vybudování el. přípojky na sportovním ostrově 25,00
Společnost Katolického domu Blansko, Komenského 15 Okna 50,00
Služby Blansko, s.r.o., nám. Svobody 3 Rozšíření dětského hřiště v rekreační oblasti Palava 300,00
KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno Dopravní územní obslužnost 1432,00
ČAD Blansko, a.s. MHD Jánského plaketa – provoz 75,00
ČAD Blansko, a.s. MHD – provoz 4576,00
Služby Blansko, s.r.o. Rekreační oblast Palava – provoz a údržba 242,00
Služby Blansko, s.r.o. Zimní stadión – provoz a údržba 1880,00
Služby Blansko, s.r.o. Zimní stadión – ostatní výdaje – pravidelná splátky leasingu rolby, revize zařízení čpavkové strojovny, výměna a úprava dveří ve sprchách a chodbách v prostoru šaten 640,00
Služby Blansko, s.r.o. Lázně a koupaliště – provoz a údržba 4963,00
Služby Blansko, s.r.o. Lázně a koupaliště – ostatní výdaje – výměna trubic vertikálního solária, výměna a úpravy dveří ve sprchách, výměna tlakových expanzních nádob ve strojovně krytého bazénu 174,00
Služby Blansko, s.r.o. Útulek pro psy – provoz a údržba 318,00
Služby Blansko, s.r.o. Veřejné WC – provoz a údržba 304,00
Služby Blansko, s.r.o. Malá vodní elektrárna – provoz a údržba 180,00
Pohřební ústav Boskovice, s.r.o. Hřbitov – úklid a údržba 277,00
ASK Blansko Dovybavení atletického stadiónu ASK – Olympiáda dětí 200,00
DCHB, Oblastní charita Blansko Noclehárna – provoz a údržba 840,00
DCHB, Oblastní charita Blansko Městský penzión – provoz a údržba 2123,00
Sdružení Podané ruce Brno Nízkoprahový klub a terénní práce s mládeží PVC Blansko – provoz, Víceúčelová drogová služba na Blanensku – provoz 125,00
Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko Centrum Velan, chráněné bydlení – provoz 100,00
Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko Domov Olga – provoz 160,00
DCHB, Oblastní charita Blansko Centrum pro matku a dítě, Blansko – provoz 215,00
DCHB, Oblastní charita Blansko Centrum sociální prevence Blansko – provoz, Charitní dům sociální intervence Okno dokořán Blansko – provoz 50,00
ASK Blansko Na uspořádání Okresní olympiády dětí 150,00
Dobrovolný svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Provoz a činost 412,00
MŠ Těchov 124 Provoz a činost 391,00
MŠ Rodkovského 2a Provoz a činost 1118,00
MŠ Divišova 2a Provoz a činost 725,00
MŠ Údolní 8 Provoz a činost 920,00
MŠ Dvorská 96 Provoz a činost 1591,00
ZŠ Erbenova 13 Provoz a činost 2827,00
ZŠ TGM Rodkovského 2 Provoz a činost 1900,00
ZŠ Dvorská 26 Provoz a činost 2585,00
ZŠ a MŠ Salmova 17 Provoz a činost 4113,00
ŠJ Rodkovského 2 Provoz a činost 440,00
KSMB Blansko Kino – provoz a činnost 1040,00
Městská knihovna Blansko MTV – provoz a činnost 1233,00
Muzeum Blansko Muzeum – provoz a činnost 4250,00
Městská knihovna Blansko Knihovna – provoz a činnost 4186,00
KSMB Blansko Městský klub, galerie, doplň. činnost – provoz a činnost 4235,00
KSMB Blansko Historický jarmark 100,00
Zdravot.záchranná služba JMK, Brno Zajištění lékařské služby první pomoci 1777,00
Nemocnice Blansko Příspěvek nemocnici na provoz – ve výši nájmů 3913,60
ASK Blansko Dobudování tribun a zázemí stadiónu ASK 500,00
TJ ČKD Blansko Vybudování hlediště a sociálního zařízení v hale TJ ČKD 2000,00
FK Blansko Nákup fotbalové brány pro FK na stadiónu ASK 70,00
Dobrovolný svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Realizace technického opatření Blansko – ČOV a kanalizace, část Blansko 6284,22
Nemocnice Blansko Rekonstrukce sociálního zařízení 500,00

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje přidělit účelovou půjčku na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu dle doporučení komise následujícím žadatelům:
Soužití – bytové družstvo, Křížkovského 27, Blansko, na opravy a zateplení fasády včetně klempířských prvků, na opravy oplocení v celkové výši 405 tis. Kč,
Echeto Eva, Mahenova 14, Blansko, na výměnu oken ve výši 16 tis. Kč,
Hund Miloš, Dvorská 16, Blansko na výměnu oken ve výši 16 tis. Kč.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o přijetí úvěru do výše 4 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13. 9. 2004.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo vyzývá radu o zvážení zveřejnění záměru pronájmu lékárny v Nemocnici Blansko za stanovených podmínek, na dobu určitou 5 roků, se zajištěním služeb ústavní lékárny, při dodávkách léků pro Nemocnici Blansko s marží 1 %, se splněním legislativních podmínek.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo projednalo možnost účasti Nemocnice Blansko v soutěži o pronájem lékárny a žádá radu města o dopracování podmínek soutěže, aby bylo zajištěno rovné postavení účastníků.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo vyzývá radu města o zvážení prodloužení smlouvy se stávajícím nájemcem lékárny do doby uzavření výběrového řízení.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 28 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 39 a 40 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na r. 2006.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na r. 2006.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h