Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 18. 9. 2007

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 559/12 ostatní plocha o výměře 1076 m2, parc. č. 559/11 ostatní plocha o výměře 1216 m2 a parc. č. 559/13 ostatní plocha o výměře 141 m2, vše k. ú. Blansko, včetně oplocení, a to jedné části o výměře cca 1070 m2 společnosti SKS, s.r.o., Brněnská 21 b, Blansko, IČO: 43420117 a druhé části o výměře cca 1370 m2 společnosti Synthon, s.r.o., Brněnská 32, Blansko, IČO: 26158485 (části, jak jsou zakresleny v přiloženém snímku z kat. mapy), oběma za cenu 350,- Kč/m2 včetně nákladů s převodem spojených a daně z převodu nemovitosti s tím, že ve prospěch Města Blansko bude zřízeno bezplatné věcné břemeno, spočívající ve strpění existence, provozování, oprav a údržby vodovodu na částech pozemků parc. č. 559/12 ostatní plocha, parc. č. 559/11 ostatní plocha a parc. č. 559/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko (na Starém Blansku, vedle SKS s.r.o.).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 360/3 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Těchov za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 360/2 v k. ú. Těchov a za účelem jeho rozšíření panu Kamilu Zavadilovi, trvale bytem Mirošovice, za cenu 470,- Kč/m2 včetně nákladů s převodem spojených a daně z převodu nemovitosti (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 360/1 zahrada o výměře 514 m2 a parc. č. 361 zahrada o výměře 47 m2, oba v k. ú. Těchov nabídkovým řízením mezi žadateli panem Zavadilem a panem Darmovzalem tomu z žadatelů, který nabídne vyšší kupní cenu, přičemž zastupitelstvo stanovuje jako nejnižší nabídku kupní ceny částku 470,- Kč/m2. Náklady s převodem spojené bude hradit kupující (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 27 z 2. zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2006 tak, že změna bude spočívat ve změně předmětu prodeje (větší plocha a více pozemků), kdy usnesení bude znít: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem plochy č. 2 o výměře cca 2500 m2 sestávající se z částí parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 523/25 ostatní plocha, parc. č. 541/21 ostatní plocha a dále pozemky parc. č. 184, parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 262/4 a parc. č. 262/6, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti BETcom s. r. o., se sídlem Karolín 52, Rájec – Jestřebí, IČO 276 79 217, za cenu 420,- Kč/m2 a Ing. Lubomíru Klepáčovi, Olomučany 361, 679 03 Olomučany, IČO 127 23 193, za cenu 420,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků, s tím, že investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 567/77 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 150 m2 od vlastníka tohoto pozemku za cenu, za kterou ho získal do vlastnictví dle kupní smlouvy ze dne 8. 10. 1999 (pozemek při ul. Svitavská).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 9 z 20. zastupitelstva města dne 12. 12. 2005.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 1.600,- Kč/m2 (pozemek na ul. Smetanova).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se změnou hranic mezi obcí Blansko a Spešov s tím, že případné náklady se změnou spojené hradí Obec Spešov.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí se změnou spoluvlastnického podílu Města Blansko na pozemku parc. č. st. 2836 zastavěná plocha v k. ú. Blansko z 6977/8717 na 15301/18783 bez finančního vyrovnávání (pozemek pod bytovým domem).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje nejnižší nabídkovou kupní cenu za odprodej, event. směnu pozemků, resp. jejich částí parc. č. 345 trvalý travní porost, parc. č. 213/4 (PK), parc. č. 213/1 (PK) a parc. č. 204/2 (PK) v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 500 m2, za účelem výstavby rodinného domku ve výši 400,-Kč/m2.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 5 z 23. zasedání zastupitelstva konaném dne 4. 9. 2006, které bude nově znít: Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy č. 4, části plochy č. 5 a č. 6 o celkové výměře cca 8.700 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 233/1, 211/1, 211/2, 210/2, 209/2, 208/2, 207/2, 262/1, 197/4, 262/13, 262/6, 205, 204, 203, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7 vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 523/2 orná půda, 519/3 ostatní plocha a 523/9 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ATONA s.r.o., Poříčí 44, Blansko, IČO: 262 26 413 za cenu 450,- Kč/m2 za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části plochy č. 5 a č. 6 o celkové výměře cca 3.300 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 211/2, 203, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 523/2 orná půda a 519/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska (průmyslová zóna) za cenu 450,- Kč/m2 společnosti ATONA s.r.o., Poříčí 44, Blansko, IČO: 262 26 413 .

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje minimální cenu prodávaného 1 m2 pozemku určeného k výstavbě řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou ve výši 1.418,- Kč/m2.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení z majetku města objekt bývalého domu dětí a mládeže na pozemku parc. č. st. 2765 v k. ú. Blansko (ulice Pod Sanatorkou), z důvodu jeho plánované demolice (či rozebrání k dalšímu užití jinou osobou) pro zajištění pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se zapracováním částky max. ve výši 1.154 tis. Kč do rozpočtového provizoria roku 2008 Města Blanska, na zajištění demolice objektu bývalého domu dětí a mládeže a mýcení dřevin a keřů v Blansku na ulici Pod Sanatorkou z důvodu urychlení přípravy území pro výstavbu řadových rodinných domů, a pověřuje odbor investičního a územního rozvoje zahájit tyto práce v nejbližším možném termínu tj. IV. Q. 2007 – I. Q. 2008.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje princip směny pozemků uvedeným v materiálu s panem Milošem Librou.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce č. 5/2002-Bsko, ve smyslu prodloužení lhůty úhrady závěrečné splátky 651.294,70 Kč ke dni 30. 7. 2008 .

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblastní správa Blansko definovanou smlouvou o spolupráci na zajištění realizace stavby „II/379 Lažánky – průtah“.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo vydává Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, Horní Lhota u Blanska a Dolní Lhota, označené jako B33, H4 a D8, včetně jejich odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, Těchov, Lažánky u Blanska, Klepačov, Olešná u Blanska a Hořice u Blanska, označených jako B36, B38, B39, T15, L2, K9, O4 a Ho1.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitostí v k. ú. Blansko, a to budovy čp. 1025 na ulici B. Němcové 9 na pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. 1466 – ostatní pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 787/16 – zahrada o výměře 791 m2 v pořadí:
1. MVDr. Vašíček, MBA, 678 01 Blansko za 4.400.000,- Kč
2. Ing. Nedoma, 678 01 Blansko za 4.322.000,- Kč, přičemž město nesouhlasí s jím uvedenou podmínkou koupě (kácení stromu městem)
3. Al Profil s.r.o., zast. jednatelem Janem Matalem, Pražská 1965/5, 678 01 Blansko; IČO: 27742075 za 4.301.000,- Kč.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2007/8 až RO 2007/11.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ve výši 56.000,- Kč panu Michalu Šenkeříkovi, bytem Sadová 49, Blansko, na půdní vestavbu.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí účelových půjček na opravy a modernizace bytového fondu na území města.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje ponížení dotace do investičního fondu Nemocnice Blansko, Sadová 33 o 1.042 tis. Kč.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Vyhláška č. 2/1997 – Městského zastupitelstva Blansko, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h