Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 22. 1. 2008

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje „Program prevence kriminality na rok 2008 – vybudování kamerového bodu v lokalitě ul. Seifertova, nám. Svobody“.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 415/14, parc. č. 415/16, oba ostatní plocha v k. ú. Klepačov, parc. č. 343/36, parc. č. 348/38, parc. č. 343/39, parc. č. 343/40, parc. č. 343/41, parc. č. 343/42, parc. č. 343/43, parc. č. 343/44, parc. č. 343/47, parc. č. 343/48, parc. č. 343/58, parc. č. 343/68, parc. č. 440, parc. č. 716/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska, parc. č. 267/18 ostatní plocha v k. ú. Spešov, parc. č. 1364/6 ostatní plocha v k. ú. Blansko a dále části pozemku parc. č. 1352/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3021-10312/2006 označena jako „g“) a části pozemku parc. č. 282/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3021-10312/2006 označena jako „l“) o celkové výměře 3084 m2 Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ: 70888337 (pozemky zastavěné částmi komunikací ve vlastnictví Jihomoravského kraje).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) pozemků parc. č. 1750/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, parc. č. 177/10 a parc. č. 177/11, oba ostatní plocha v k. ú. Těchov a částí pozemku parc .č. 1352/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které jsou dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 3021-10312/2006 z 21.12.2006, označeny jako díly „b“, „c“, „d“, „e“, „f“, „r“„s“ „y“ a jako parcely č. 1389/23, 1389/24, 1389/25, 1389/28, 1389/29, 1389/30, 1389/32, 1389/33, 1389/34 o celkové výměře 3107 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemků, tj. Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337 (pozemky na „Starém Blansku“ a v Těchově).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádostí o dotace. Jmenovitě se jedná o následující projekty: Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek B, Rekonstrukce hřiště Klepačov, Parkové parkoviště Dvorská.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo pověřuje finanční odbor vyčlenit finanční prostředky k zajištění financování projektů Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek B, Rekonstrukce hřiště Klepačov, Parkové parkoviště Dvorská v rozpočtu města na rok 2008 v souladu s podmínkami a možnostmi dotace.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace sídliště Písečná, Blansko – II. etapa a souhlasí s jeho předložením, jako podklad k žádosti o dotaci na II. etapu regenerace.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo pověřuje finanční odbor vyčlenit finanční prostředky k zajištění financování projektu Regenerace sídliště Písečná, Blansko – II. etapa v rozpočtu města na rok 2008 v souladu s podmínkami a možnostmi dotace.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem id. 8/9 výškové budovy Smetanova 1588/3, Blansko, na pozemku parc. č. st. 2122/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko žadatelům v tomto pořadí:
1. společnosti LIŠKA Group, s. r. o., Na Řadech 2379/2, Blansko; IČ: 253 34 531 za kupní cenu ve výši 3.100.000 Kč
2. společnosti VRBA HOLDING, s. r. o., Langrova 1207/1b, 627 00 Brno-Slatina; IČ: 25338374 za kupní cenu ve výši 3.100.000 Kč
3. společnosti CESA sat, a. s., Křenová 52, 602 00 Brno; IČ: 25263447 za kupní cenu ve výši 800.000 Kč,
s tím, že kupní smlouva bude ještě podléhat schválení zastupitelstvem města.
Zastupitelstvo požaduje zřízení věcného břemene, které kupujícímu a každému dalšímu vlastníku budovy Smetanova 1588/3, Blansko, ukládá povinnost ve prospěch Města Blansko strpět ponechání kamerového systému Městské policie Blansko a datové sítě Města Blansko na budově a umožnění přístupu za účelem oprav a údržby, a to bezplatně, na dobu neurčitou.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h