Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 16. 9. 2008

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 310/10 zahrada o výměře cca 120 m2 (část, která je zakreslena ve snímku z mapy a je nyní pronajata) v k. ú. Blansko manželům Rechovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (Hořická ul.).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 89/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 paní Mgr. Ireně Szabóvé, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti a prodej bude realizován tak a za podmínek uvedených v „návrhu postupu odprodeje“ ve stanovisku INV k této věci.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, případně jejich částí parc. č. 507/5 trvalý travní porost, parc. č. 507/14 trvalý travní porost, parc. č. 507/15 trvalý travní porost, parc. č. 507/36 orná půda, parc. č. 507/37 orná půda, parc. č. 513 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 952/7, parc. č. 952/9 a parc. č. 1365/2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 1,5 ha za cenu 250 Kč/m2 společnosti LUHY REAL s. r. o, Brno, Cejl 79/č. p. 826, IČ: 60712392, přičemž prodej je podmíněn mimo jiné splněním podmínek dle Městem Blansko zveřejněného záměru prodeje pozemků. Náklady s převodem spojené hradí kupující (pozemky v lokalitě Luhy).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 298 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Hořice u Blanska Richardu Vykydalovi, Blansko za cenu 500 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek poblíž lyžařského vleku na Hořicích).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním usnesení č. 6 z 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 17.06.2008 tak, že nově celé usnesení zní:
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků parc. č. 438 (dle PK) o výměře cca 30 m2, části parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře cca 70 m2, části parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře cca 150 m2, části parc. č. 461/1 (dle PK) o výměře cca 2900 m2, části parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře cca 140 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny dle znaleckého posudku číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008 a dodatku znaleckého posudku číslo D1-3870-12/08 ze dne 09.07.2008.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 1 zastupitelstva města ze dne 20.06.2005 tak, že schválené převody nemovitostí budou realizovány dvěma samostatnými kupními smlouvami, pokud s tímto řešením vysloví souhlas i vlastník pozemku parc. č. 258 trvalý travní porost v k. ú. Olešná u Blanska. Zbývající znění usnesení zůstává v platnosti (pozemky pod objektem čp. 20 a v blízkosti objektu čp. 57 v Olešné).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 498/1 trvalý travní porost o výměře 2.061 m2, parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Těchov za cenu 100 Kč/m2 a pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha o výměře 591 m2 v k. ú. Těchov za cenu 2,20 Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků, za podmínek stanovených v materiálu odboru INV (pozemky u stávajícího hřiště na Obůrce v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1071/6 vodní plocha o výměře 1.380 m2 v k. ú. Těchov do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za cenu 50.000 Kč s tím, že bude postupováno tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci (pozemek – vodní plocha Palava II v Těchově).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 247/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 239.360 Kč (pozemek na „Starém Blansku“ v blízkosti ZZN).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 567/56 trvalý travní porost v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 250 Kč/m2, přičemž rozsah vykupované části pozemku je stanoven projektovou dokumentací, jak je uvedena v materiálu odboru INV k této věci (pozemek při ul. Svitavská v Blansku).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s darováním části pozemku parc. č. 1363/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1118 m2 (dle dosud nezapsaného GP č. 2820-10400/2007 nově označené jako pozemek parc. č. 1363/25) do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno s tím, že náklady s převodem spojené hradí obdarovaný (areál HZS na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 424/8 ostatní plocha (dle nezapsaného geometrického plánu č. 769-255/2008 nově označené jako pozemek parc. č. 424/9) v k. ú. Těchov o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 67/1 zahrada (dle dosud nezapsaného geometrického plánu parc. č. 67/4) v k. ú. Těchov o výměře 4 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků (pozemky v k. ú. Těchov, lokalita „Na Slunku“).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – části pozemku parc. č. 1380/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, přičemž rozsah darované části pozemku je vyznačen v materiálu odboru INV k této věci (pozemek u budovy Smetanova 3 v Blansku).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo revokuje z důvodu nezájmu společnosti OMOS, s. r. o. usnesení č. 12 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva dne 27.03.2007.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Dětská hřiště Blansko: Horní Palava, Hořická, Písečná, Podlesí malé, Salmova, Zborovce.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Dětská hřiště Blansko v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Dolní Lhota – veřejně přístupné hřiště.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Dolní Lhota – veřejně přístupné hřiště v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa v rozpočtu města na rok 2009 a 2010.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v rozpočtu města na rok 2009-2011.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje společnost Technické služby Blansko, s. r. o. jako provozovatele Novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem lyžařských vleků, frekvenčního měniče, tří stožárů včetně osvětlovacích těles v areálu Hořice a stavební buňky.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Pavelkové, Blansko.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/4 v bytovém domě na ulici Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 563/7394 žadatelům v následujícím pořadí:
1. pan Matuška, Blansko za cenu 1.322.000 Kč
2. pan Přikryl, Blansko za cenu 1.100.000 Kč
3. paní Hlavičková, Blansko za cenu 1.050.000 Kč.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2009 k zajištění financování projektu Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci a zajištění financování pro projekt Opatření na úsporu energie školských zařízení v Blansku.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě rozpočtová opatření č. RO 2008/7 až č. RO 2008/12.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ve výši 126.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, panu Stanislavu Vahalovi, bytem Klepačov čp. 79, 678 01 Blansko, na půdní vestavbu rodinného domu na Klepačově.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu Částka v Kč Účel Schváleno v
RM č./usn.č.
Celkem pro subjekt v Kč
43420681 TJ ČKD Blansko 15.000,- Organizace přátelského turnaje v kuželkách za účasti ESV Mürzzuschlag 33/48 449.000,-
43420567 ASK Blansko 16.000,- Ubytování + strava pro sportovce z partnerských měst na Blanenském Golemu 33/48 383.000,-

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o partnerství mezi Městem Blansko na straně jedné a Městem Bouloc a obcemi Vacquiers a Villeneuve-les-Bouloc na straně druhé.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje převod movitého majetku a technického zhodnocení nemovitého majetku vzniklého rekonstrukcí interní jednotky intenzivní péče a obnovou osobních a nákladních výtahů z majetku Města Blanska do správy Nemocnici Blansko k 01.10.2008. Nemocnice Blansko zavede tento majetek do účetnictví a bude ho odpisovat od 01.10.2008. Jedná se o navýšení hodnoty majetku svěřeného Nemocnici Blansko do správy k účelům vymezených platnou zřizovací listinou.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 15 a 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Ing. Pavla Kubíka ze členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h