Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 16. 12. 2008

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 330 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vytvoření a užívání jako zázemí budovy čp. 20 v Olešné u Blansko a užívání jako předzahrádka před touto budovou panu Jiřímu Meluzínovi, bytem Olešná, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (část pozemku, jejíž severovýchodní hranice od boku budovy čp. 20 bude vzdálena max. 1,5 m).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem budovy č. p. 2438 v Blansku na obecním pozemku parc. č. st. 3973 o výměře 513 m2, vše v k. ú. Blansko, od vlastníka budovy do vlastnictví Města Blansko za 1 Kč, a to po uplynutí dočasnosti stavby a souhlasí se zřízením bezplatného předkupního práva věcného k budově čp. 2438 v Blansku ve prospěch Města Blansko (bývalá budova DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 742/2 zahrada a parc. č. st. 4006 zastavěná plocha v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám 3/5, Brno s tím, že obdarovaný se zaváže po dobu 10 let využívat předmětné nemovitosti pro účely školství (pozemky na ul. Žižkova).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – převodem pozemků parc. č. 774/2 ostatní plocha, parc. č. 786/8 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 786/9 ostatní plocha o výměře 114 m2, části pozemku parc. č. 786/9 ostatní plocha o výměře 72 m2, části pozemku parc. č. 1015/22 ostatní plocha o výměře 46 m2, části pozemku parc. č. 1015/26 ostatní plocha o výměře 65 m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc. č. 1015/5 o výměře 354 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc. č. 1015/5 o výměře 892 m2, vše v k. ú. Blansko Městem Blansko od vlastníka těchto pozemků (jedná se o pozemky, které tvoří komunikaci a chodníky na ul. Boženy Němcové, chodníky na ul. Seifertova a Sadová a komunikaci-chodník pro pěší podél SOU na ul. Bezručova a potoka Sloupečník)

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 13 z 9. zasedání zastupitelstva města dne 18.03.2008, a to tak, že část pozemků parc. č. 970 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, parc. č. 980/7 ostatní plocha, parc. č. 967/17 ostatní plocha a parc. č. 967/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 1080 m2 bude odprodána za cenu 250 Kč/m 2 (část, na které se nachází jednotná kanalizace). Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 398/8 trvalý travní porost v k. ú. Klepačov, od vlastníka pozemku, za cenu 50 Kč/m2 .

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1363/16, parc. č. 1363/20, parc. č. 1724/1, vše ostatní plocha o celkové výměře 249 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 380 Kč/m 2 (pozemky při ul. Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 263/1 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 278.844 Kč a se zřízením předkupního práva dle podmínek stanovených vlastníkem pozemku, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci (pozemek – hřiště v Olešné).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o převod části pozemku parc. č. 591/26 orná půda v k. ú. Dolní Lhota (částí, na které se nachází komunikace) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v blízkosti hřiště v Dolní Lhotě, který tvoří část cesty).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem částí pozemků parc. č. 205/12 ostatní plocha a parc. č. 267 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 150 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 500 Kč/m2 (pozemek při ul. Svitavská v Blansku).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních pozemků parc. č. 148 zahrada a parc. č. 130/1 zahrada, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o celkové výměře 1.189 m2, za účelem výstavby dvou, příp. tří samostatně stojících rodinných domů s tím, že přístup, umístění inž. sítí a komunikační napojení bude realizováno po obecních pozemcích parc. č. 147/3 a 147/1 v k. ú. Horní Lhota za pozemky parc. č. 507/23 trvalý travní porost o výměře 1657 m2 v k.ú. Horní Lhota, část pozemku parc.č. 507/59 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Horní Lhota a za parc. č. 143 (dle PK) o výměře 926 m2 v k. ú. Blansko, vše ve vlastnictví Ing. Pavla Pokorného, bytem Blansko s tím, že hodnota směňovaných pozemků je shodná. Náklady se směnou nese každá strana svoje a směna bude realizována, jak je uvedeno v materiálu k této věci pod bodem A .

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 6 m2, která bude zastavěna schodištěm k budovanému objektu na pozemku parc. č. st. 2381 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, za části pozemku parc. č. st. 2381 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 15 m 2 ve vlastnictví společnosti VRBA, s. r. o, Blansko, a to bez finančního dorovnání (pozemek v blízkosti bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem inženýrských sítí ze strany Města Blansko na „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČ: 49468952, uvedených v tabulce č. 1 materiálu.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje na základě přijatého usnesení č. 103 z 33. RM dne 24.06.2008 poskytnutí příspěvku v roce 2009 ve výši 204.278 Kč za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 424/3, 415/1, 415/19, 426/1, 398/8, 414, 398/10, vše v k. ú. Klepačov, v rámci přispívání na podporu rozvoje lokalit pro bydlení ve městě Blansku investorům uvedených sítí, a to Heleně a Vladimíru Komárkovým, bytem Blansko, paní Marií Adamové, bytem Blansko a panu Liboru Maňákovi, bytem Blansko-Klepačov.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení lhůty úhrady „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí závěrečné splátky 651.294,70 Kč nejpozději do 30.06.2009 Městu Blansku, vyplývající ze smlouvy o půjčce č.5/2002-Bsko, ve znění platných dodatků a to formou uzavření dodatku č. 3 k uvedené smlouvě.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo zamítá návrh na pořízení změny ÚPn SÚ Blansko v plochách navazujících na předměty dříve schválených Změn K6 a K7 s tím, že zastavitelnost území může být prověřena v novém územním plánu nebo při samostatně projednávané redukci stávajícího návrhového potenciálu.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením platnosti smlouvy 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč ze dne 12.11.2003, ve znění platných dodatků dohodou se společností BLATA, s. r. o.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo vydává Změnu ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označenou jako B39, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo vzalo na vědomí důvody a výsledky vyhodnocení návrhových ploch bydlení ÚPn SÚ Blansko a schvaluje pořízení změny ÚPn SÚ Blansko, prověřující možnosti skutečného využití a případného zrušení či redukce původních návrhových ploch bydlení (vymezeny při schválení ÚPn SÚ Blansko 02.03.1998) NB19, NB20, NB7b, a ploch pořízených změnami závazné části územního plánu ZB64 (Změna B29 schválená 05.06.2006) a ZB79 (Změna B35 schválená 17.06.2008) na k. ú. Blansko, NB7a, ZB69 (Změna H3 schválená 05.06.2006), ZB76 (Změna H4 schválená 18.09.2007) a ZB78 (Změna H5 schválená 18.03.2008) na k. ú. Horní Lhota u Blanska, ZB53 (Změna D4 schválená 15.03.2004), ZB54 (Změna D5 schválená 13.12.2004) a ZB77 (Změna D8 schválená 18.09.2007) na k. ú. Dolní Lhota, NB30 a ZB4 (Změna č. 3 schválená 29.03.2000) na k. ú. Olešná Blanska, NB31, ZB25 (Změna K2 schválená 12.03.2002) a ZB27 (Změna K3 schválená 18.06.2002) na k. ú. Klepačov, NB44, NB46 a ZB45 (Změna L1 schválená 23.06.2003) na k. ú. Lažánky u Blanska a NB33 (ve stavu po schválení Změny T7), NB38 a ZB1 (Změna č. 1 schválená 29.06.1999) na k. ú. Těchov.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/4 v bytovém domě na ulici Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 563/7394 žadatelům v následujícím pořadí:
1. manželé Beiglovi, Blansko za cenu 1.300.000 Kč včetně poplatků s prodejem spojených
2. pan Mgr. Abrahámek, Blansko za cenu 1.151.000 Kč + poplatky s prodejem spojené
3. pan Mejzlík, Blansko za cenu 1.118.000 Kč + poplatky s prodejem spojené
4. pan Dražil, Blansko za cenu 1.111.000 Kč + poplatky s prodejem spojené.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje předložená Pravidla prodeje bytových domů, bytů a nebytových prostor.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2008/13 až č. RO 2008/20.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje dotaci do investičního fondu PO Nemocnice Blansko ve výši 6.500.000 Kč

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje dotaci PO Kulturní středisko města Blanska ve výši 50.000 Kč na činnost Komorního orchestru města Blanska.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu Nemocnice Blansko, Sadová 33 ve výši 111.196 Kč.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2009.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje výnosy a náklady bytového hospodářství účtované v hospodářské činnosti města v roce 2009 v maximální výši 25% ročního rozpočtu roku 2008.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2009 následujícím organizacím:

Název organizace Účel
Služby Blansko, s. r. o. provoz psího útulku 90.000,00
ČAD, a. s. provoz městské hromadné dopravy 1.200.000,00
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14 rozvoj lokalit pro bydlení 260.000,00
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provoz 840.000,00
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 650.000,00
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 140.000,00
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provoz 810.000,00
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 provoz 1.250.000,00
MŠ Blansko, ul. Údolní 8 provoz 350.000,00
MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a provoz 350.000,00
MŠ Blansko, ul. Divišova 2a provoz 250.000,00
MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 provoz 480.000,00
MŠ Blansko, Těchov provoz 120.000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 provoz 2.000.000,00
Muzeum Blansko, Zámek 1 provoz 1.400.000,00
Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 provoz 1.930.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz městských lázní 1.500.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz zimního stadiónu 800.000,00
TJ Olympia Blansko provoz 50.000,00
TJ ČKD Blansko provoz 150.000,00
ASK Blansko provoz 110.000,00
FK APOS Blansko provoz 85.000,00
TJ Sokol Blansko provoz 55.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz veřejného WC 70.000,00
Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 provoz noclehárny 115.000,00

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.10.2008.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu Částka Účel
45473790 TJ Olympia Blansko 2 000 Kč Uspořádání vánočního halového turnaje žáků
43420681 TJ ČKD Blansko 40.000 Kč Zakoupení nových sad koulí a kuželek

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následující organizaci:

Název subjektu Částka v Kč Účel RM č. usn.č. celkem
26606623 FK Apos Blansko 20.000,- Doprava do Legnice na Mikulášský turnaj žáků, a ubytování+strava pro sportovce z partnerských měst na Memoriál D. Němce 38. 15 310.000,--

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.01.2009 následovně:
člen rady 2.430 Kč
předseda výboru 1.420 Kč
předseda komise 1.190 Kč
člen zastupitelstva 780 Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 660 Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Mgr. Ivo Poláka z funkce místostarosty ke dni 16.12.2008 s tím, že zůstává členem Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo volí za prvního místostarostu p. Ing. Lubomíra Toufara s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo jmenuje p. Ing. Dušana Klimeše za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 5, 6 a 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 209.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2009.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h