Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 18. 3. 2008

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 813/2 orná půda, 813/3 orná půda, 812/4 ostatní plocha a 812/5 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko o výměře cca 170 m2 za účelem připojení k nemovitosti parc. č. 812/19 zahrada v k. ú. Blansko manželům Heleně a Ing. Ivanu Kleinbauerovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti. Prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (lokalita ul Lesní, vedle RD Lesní 18, Blansko).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 301/1 orná půda v k. ú. Hořice o výměře cca 850 m2 za účelem vybudování objektů pro parkování techniky pro úpravu tratí a pro technické zasněžování a dále za účelem užívání jako manipulační prostor techniky lyžařského areálu na Hořicích, a to TJ Sokolu Blansko, za kupní cenu 84 Kč/m2 s možností úhrady ceny ve 3 splátkách, a to 1. splátka – 25% z kupní ceny při podpisu kupní smlouvy, 2. splátka – 25% z kupní ceny do půl roku od podpisu smlouvy a 3. splátka – 50% z kupní ceny do 30.06.2009. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po zaplacení celé kupní ceny. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lyž. areál Hořice).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 27/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko, a to pouze části, jak je vyznačena v přiloženém snímku z kat. mapy, za účelem výstavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to nabídkovým řízením mezi žadateli panem Felklem, Moravcem a Puklem, tomu ze tří žadatelů, který nabídne v zalepené obálce ve stanoveném termínu nejvyšší kupní cenu, přičemž zastupitelstvo stanovuje jako nejnižší nabídku kupní ceny částku 1.500 Kč/m2. V případě, že první kupující odstoupí od svého záměru, stane se kupujícím druhý, třetí v pořadí. Kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené, uhradí veškeré náklady spojené s přípravou pozemku pro výstavbu, kupní smlouva bude uzavřena až po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. V případě, že na zamýšlenou stavbu nebude vydáno územní rozhodnutí, pozbývá toto usnesení platnosti (Dolní Palava, vedle RD čp. 253 v Blansku).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře cca 1.300 m2 v k. ú. Blansko, a to části pozemku, která bude zastavěna bytovým domem a jejíž výměra bude přesně stanovena geometrickým plánem, a to společnosti Tenza, a. s. Brno, IČ: 255 70 722, za cenu 1.500 Kč/m2, a to po zápisu rozestavěné stavby bytového domu do katastru nemovitostí s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené .

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem 3 bytů o velikosti 1+kk o celkové ploše všech tří bytů minim. 90 m2 v bytovém domě, vybudovaném na části parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko, do vlastnictví Města Blansko, a to po kolaudaci těchto bytů.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem staveb komunikací, chodníků a parkovacích stání, která budou vybudována v souvislosti s výstavbou „Bytové domy Blansko – Písečná“ na částech pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko, které zůstanou obecní, do majetku Města Blansko.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko, označených dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 jako pozemky parc. č. 812/35, 812/34, 812/33, 812/32, 812/31, 812/30, 812/29, 812/28, 812/26, 812/25, 812/24, 812/23, 812/22, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko
o výměře 3.082 m2 za účelem výstavby 13ti RD společnosti AO REAL, a. s., IČ: 28263 278, se sídlem v Blansku, za cenu 1.870 Kč/m2, přičemž odprodej bude realizován způsobem a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru ze dne 30.01.2008 a v tomto materiálu k tomuto bodu s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 654 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota (Spešov) Obci Spešov, Spešov 22, IČ: 70287066 za cenu 22.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (komunikace v sídelním území Spešov).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za cenu 3.100 Kč/m2 a pozemků, resp. jejich částí parc. č. 1447, 1352/25, 1449, 1448/2, 1451/2, 1380/16, 1451/1, 1380/3, 1453, 1426, 1352/33, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za cenu 2.300 Kč/m2, a to částí, které budou zastavěny objektem(y) v rámci rekonstrukce a dostavby stávající výškové budovy a navazujících objektů a jejichž výměra bude stanovena geometrickým plánem, společnosti LIŠKA Group s. r. o, Blansko, Na Řadech 2, IČ: 25334531, a to po ukončení výstavby, tj. vydání kolaudačního souhlasu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Toto usnesení pozbude platnosti, pokud společnost LIŠKA Group, s. r. o. odstoupí od záměru koupě id. 8/9 objektu výškové budovy čp. 1588 na pozemku parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem stavebních děl zhotovených na náklady společnosti LIŠKA Group, s. r. o. v rámci rekonstrukce a dostavby stávající výškové budovy a navazujících objektů, nacházejících se na pozemcích, které nebudou předmětem převodu do vlastnictví společnosti LIŠKA Group, s. r. o., Na Řadech 2/2379, Blansko, Městu Blansko.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 5 m2 společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, Brno, IČ: 46964541, za cenu 950 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (parkovací stání u byt. komplexu Vašstav na Zborovcích).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč v platném znění se společností BLATA, s. r. o. za účelem snížení výměry prodávaných pozemků o cca 11 000 m2.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy o výměře cca 11.000 m2 sestávající se z pozemků či jejich částí a to parc. č. 967/11, parc. č. 980/7, parc. č. 984/37, vše ostatní plocha, parc. č. 967/12 orná půda a parc. č. 967/1, parc. č. 970 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko za účelem investiční výstavby společnostem NOVATISK, akciová společnost, IČ: 277 55 291 a BMA TRADING INTERNATIONAL s. r. o., IČ: 269 73 821 za cenu 430 Kč/m2, přičemž investiční záměr žadatelů musí být v souladu s podmínkami ministerstva průmyslu a obchodu a žadatel se musí připojit k investičnímu záměru společnosti BLATA, s. r. o. za podmínek definovaných v materiálu předloženém na 26. schůzi rady města k této věci (pozemky v průmyslové zóně).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu na odprodej id. 8/9 výškové budovy Smetanova 3, Blansko, se společností LIŠKA Group, s. r. o.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo vydává Změnu ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska, označenou jako H5, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy, současně bere na vědomí, že může dojít ke zpětnému převodu funkčního využití plochy v případě nenaplnění záměru.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt MŠ Blansko, Údolní 8 – úprava zahrady.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo pověřuje finanční odbor vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města na rok 2008 k zajištění financování projektu MŠ Blansko, Údolní 8 – úprava zahrady v souladu s podmínkami a možnostmi dotace.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.03.2008 následovně:
člen rady 2.310 Kč
předseda výboru 1.350 Kč
předseda komise 1.130 Kč
člen zastupitelstva 740 Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 630 Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1.295.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům:
Společenství vlastníků, nám. Republiky 8, 678 01 Blansko na výměnu sklepních oken, opravu soklu, výměnu ventilů ve výši 180.000 Kč,
MUDr. Simona Malachová, bytem 678 01 Blansko na výměnu oken, střešní krytiny, schodiště RD ve výši 150.000 Kč,
Dana Vrtělová, bytem 678 01 Blansko na rekonstrukci bytového jádra ve výši 200.000 Kč,
Lenka Součková, bytem 678 01 Blansko na rekonstrukci bytového jádra, menší stavební úpravy bytu ve výši 100.000 Kč,
Emil Pernica, bytem 678 01 Blansko na opravu rozvodů vody, elektro a nutné zednické práce ve výši 65.000 Kč,
Ing. Eva Srncová, bytem 678 01 Blansko na opravu fasády, výměnu oken a montáž lodžií ve výši 300.000 Kč,
Ing. Dušan Martoch, bytem 678 01 Blansko na půdní vestavbu ve výši 300.000 Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2007) ve výši 23.517.881,13 Kč do rozpočtu města roku 2008.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje zapojit volné finanční prostředky, v maximální výši 23.000.000 Kč, ve správě Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s., Hilleho 6, Brno do rozpočtu města v roce 2008.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2008.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 následujícím organizacím:

ÚčelPříjemcetis. Kč
Provozní náklady útulku pro psy Služby Blansko, s. r. o. 374,5
Provozní náklady malé vodní elektrárny Služby Blansko, s. r. o. 218,4
Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS KORDIS JMK, spol s r.o., Brno 1.520,0
Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa ČAD Blansko, a. s. 115,0
Zajištění provozu MHD na území města ČAD Blansko, a. s. 4.850,0
Nákup nového parkovacího automatu Služby Blansko, s. r. o. 145,0
Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17. listopadu 14 410,0
Provoz a činnost MŠ Těchov 124 457,0
Provoz a činnost MŠ Rodkovského 2a 1.290,0
Provoz a činnost MŠ Divišova 2a 875,0
Provoz a činnost MŠ Údolní 8 1.191,0
Provoz a činnost MŠ Dvorská 96 1.826,0
Provoz a činnost ZŠ Erbenova 13 3.361,0
Provoz a činnost ZŠ TGM Rodkovského 2 2.364,0
Provoz a činnost ZŠ Dvorská 26 3.054,0
Provoz a činnost ZŠ a MŠ Salmova 17 4.597,0
Provoz a činnost ŠJ Rodkovského 2 491,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Erbenova ZŠ ul. Erbenova 13 22,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM ul. Rodkovského ZŠ TGM ul. Rodkovského 2 22,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Dvorská ZŠ ul. Dvorská 26 22,0
Provoz a činnost kina KSMB Blansko 1.578,0
Provoz a činnost MTV Městská knihovna Blansko 1.320,0
Provoz a činnost Městská knihovna Blansko 4.700,0
Roční přístup na monitoring médií Městská knihovna Blansko 12,0
Provoz a činnost Muzeum Blansko 5.427,0
Údržba dle dotačních podmínek Muzeum Blansko 100,0
Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti KSMB Blansko 6.081,0
Na uspořádání Historického jarmarku KSMB Blansko 120,0
Na uspořádání silvestra na náměstí KSMB Blansko 50,0
Na konferenci evropských turistických klubů KSMB Blansko 10,0
Příspěvek na restaurování ikon Náboženská obec Církve čsl. husitské Blansko 130,0
Provozní náklady lázní a koupaliště Služby Blansko, s. r. o. 5.193,0
Ostatní výdaje lázní a koupaliště – splátky za pronájem turniketového systému, výměna kondenzační nádrže (havárie), Oprava víka akumulační nádrže pod bazénem (havárie) Služby Blansko, s. r. o. 378,0
Provozní náklady zimního stadiónu Služby Blansko, s. r. o. 2.237,0
Ostatní výdaje zimního stadiónu – oprava zatékající střechy nad šatnami, oprava tlakového sběrače čpavkové strojovny Služby Blansko, s. r. o. 352,0
Provozní náklady rekreační oblasti Palava Služby Blansko, s. r. o. 274,0
Ostatní výdaje rekreační oblasti Palava – oprava drah minigolfu Služby Blansko, s. r. o. 58,0
Příspěvek na rekonstrukci závlahového systému travnatého hřiště FK Blansko 60,0
Příspěvek na obnovu povrchu dráhy včetně terénních úprav RC Blansko 300,0
Dotace na investice – vyúčtování rekonstrukce JIP a výtahů Nemocnice Blansko 1.183,2
Dotace na investice Nemocnice Blansko 7.863,0
Úklid a udržování hřbitova Pohřební ústav Boskovice 310,7
Provozní náklady veřejného WC Služby Blansko, s. r. o. 303,9
Příspěvek na činnost Nízkoprahového klubu pro děti a mládež PVC v Blansku Sdružení Podané ruce Brno 126,5
Provozní náklady noclehárny, Luční 10 DCHB, Oblastní charita Blansko 500,0

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o úpravě majetkových vztahů.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Ing. Leoše Dostála na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo jmenuje pana Pavla Nejezchleba za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1 a č. 2 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 10 a č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2008.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na r. 2008 o úkol:
Prověření postupu při vyřizování interpelací zastupitelů.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h