Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 14 ze dne 9. 6. 2009

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 345 m2 v k. ú. Dolní Lhota, JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, IČ: 00032221, za cenu dle znaleckého posudku č. 5974-17/09, která bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví JEDNOTY, s. d. v Boskovicích).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, případně spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2778, parc. č. st. 2779, parc. č. st. 2780, parc. č. st. 1301, parc. č. st. 1302 a parc. č. st. 1303, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích, za cenu 30 Kč/m2 zvýšenou o daň z převodu nemovitostí (pozemky pod bytovými domy) s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s darováním části pozemku parc. č. 1380/2 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko (dle nezapsaného geometrického plánu č. 3065-19/2007 z 01.03.2007 označenou jako parc. č. 1380/18) „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, Boskovice, IČ: 49468952 (pozemek v areálu čistírny odpadních vod v Blansku u lomu) s tím, že náklady s převodem spojené hradí obdarovaný.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o převzetí závazků mezi TENZOU, a. s., se sídlem Brno, Svatopetrská č. p. 35, or. č. 7, PSČ 617 00, IČ: 25570722, TENZOU Real, s. r. o., se sídlem Brno, Svatopetrská č. p. 35, or. č. 7, PSČ 617 00, IČ: 25576321 a Městem Blansko, s tím, že v případě nemožnosti splnění závazků ze strany společnosti Tenza Real, s. r. o. vůči městu, za tyto závazky ručí společnost Tenza, a. s., v souladu s předloženým návrhem smlouvy s tím, že do smlouvy budou zakomponovány ujednání dle vyjádření právního oddělení a ujednání vyplývající z usnesení č. 25 z 51. schůze rady města.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se směnou (vzájemným převodem s doplatkem) části pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 450-650 m2, přičemž rozsah bude prověřen v územním řízení, za id. 1 části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko o výměře 300 m2 ve vlastnictví Miloše Libry, Blansko s tím, že převáděnou část pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko přesahující výměru 150 m2 uhradí Miloš Libra, Blansko Městu Blansko za cenu 1.500 Kč/m2 (pozemek při ul. Josefa Lady) s podmínkou, že pan Miloš Libra dá souhlas se stavbou cyklostezky a potvrdí souhlas s úpravou řeky Svitavy, což bude smluvně ošetřeno. K majetkoprávnímu vypořádání tohoto pozemku dojde až poté, kdy bude v územním řízení prokázána možnost využití pozemku pro výstavbu RD.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 7 přijatého na 9. zasedání zastupitelstva města dne 18.03.2008 tak, že:
doplňuje schválení prodeje částí pozemků parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 813/2 orná půda a parc. č. st. 2765 zastavěná plocha o výměře 202 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 označených jako parc. č. 812/27) v k. ú. Blansko, a to za stejných podmínek, za jakých byl schválen prodej dalších pozemků dle usnesení č. 7 z 9. zasedání zastupitelstva města
u pozemku parc. č. 812/35 (označení dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007) dojde ke snížení výměry pozemku, která bude přesně stanovena geometrickým plánem tak, že jižní hranice pozemku se bude nacházet 1,5m severně od vodovodu DN 250, přičemž dojde i k novému označení tohoto pozemku
kupní cena (další část) bude uhrazena do 60 dnů od podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
termín kolaudace technické infrastruktury včetně komunikace a chodníku na ul. Pod Sanatorkou je do 31.07.2009,
přičemž změny budou řešeny uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 223/2 orná půda, parc. č. 223/3 orná půda, parc. č. 279/1 trvalý travní porost, parc. č. 279/2 trvalý travní porost, parc. č. 487/5, parc. č. 487/6, parc. č. 487/7, parc.č. 487/8 a parc. č. 487/9, vše ostatní plochy v k. ú. Lažánky u Blanska a pozemků parc. č. 346/4 lesní pozemek a parc. č. 346/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 102.080 Kč (pozemky na „Starém Blansku“ v blízkosti bývalé cihelny a podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje darování věci movité – vlečkového mostu přes řeku Svitavu na pozemcích parc. č. 1395/1, 242/4, 1381/1, 452/1 vše v k. ú. Blansko občanskému sdružení Kolejová, o. s. – Občanské sdružení příznivců kolejové historie i současnosti se sídlem Divišova 1364/45, 678 01 Blansko, IČ: 26572991.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem níže uvedených pozemků v průmyslové zóně Blansko společnostem :
KOPLAST, spol. s r. o., IČ: 60737689, o výměře cca 7000 m2, za cenu 420 Kč/m2,
KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČ: 25596781 o výměře cca 3500 m2, za cenu 420 Kč/m2,
WILMAR s. r. o., IČ: 27677575, o výměře cca 2500 m2, za cenu 420 Kč/m2,
PREZENT.CZ s. r. o., IČ: 25321111, o výměře cca 4000 m2, za cenu 420 Kč/m2,
NOVATISK, akciová společnost, IČ: 27755291 + BMA Trading International s. r. o., IČ: 26973821, o výměře cca 3500 m2, za cenu 420 Kč/m2,
situovaných dle snímků uvedených v materiálu (přičemž přesná výměra bude určena geometrickým plánem), a to pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska parc. č. 516/1, parc. č. 516/2 a parc. č. 523/15, vše orná půda a pozemků v k. ú. Blansko parc. č. 961/7, parc. č. 961/8, parc. č. 967/5, parc. č. 967/9, parc. č. 967/11, parc. č. 967/17, vše orná půda, parc. č. 967/10, parc. č. 967/18, parc. č. 984/37, vše ostatní plocha a pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr parc. č. 960, parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 962, parc. č. 963, parc. č. 964, parc. č. 965/2, parc. č. 966, parc. č. 967/1, parc. č. 998/1 za účelem investiční výstavby s tím, že :
a) společnost uhradí městu zálohu ve výši 100 % předpokládané kupní ceny pozemku po podpisu příslušných smluv
b) společnost uhradí zálohy na výstavbu komunikace v průmyslové zóně
c) příslušné smlouvy budou s jednotlivými společnostmi uzavřeny do 30.09.2009, v opačném případě společnost, která smlouvy neuzavře, pozbývá nároku na uzavření příslušných smluv na základě tohoto usnesení.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Pořizovatele ÚPD na vyřízení uplatněné námitky s tím, že námitce vlastníka pozemku parc. č. 333/17 v k. ú. Hořice u Blanska se vyhovuje. V čistopisu Změny Ho1 je v severní části řešeného území zobrazena pouze část navrženého dopravního zaokruhování v ploše pozemku parc. č. 333/59 v k. ú. Hořice u Blanska, s naznačením pokračování ve východních okrajích pozemků parc. č. 333/3, 333/24, 333/4, 333/26, vše v k. ú. Hořice u Blanska, a v navazujících pozemcích.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky projednání Návrhů Změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, Olešná u Blanska a Hořice u Blanska, označených jako B36, B38, O4 a Ho1 a vydává tyto Změny, včetně jejich odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nemovitostí – id. 1/3 budovy čp. 12 na nám. Svobody 10 na pozemku parc. č. st. 44/1-zast. plocha a id. 1/3 pozemku parc. č. 47 – zahrada o výměře 766 m2 vše v k. ú. Blansko spoluvlastníkům těchto nemovitostí takto:
panu Sochorovi, Blansko a paní Šmídové, Blansko, každému id. 1/6 předmětných nemovitostí každému za cenu 415.500 Kč (tj. celý spoluvlastnický podíl města za 831.000 Kč).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitostí ve vlastnictví města Blanska, a to pozemku parc. č. st. 817 o výměře 124 m2 s budovou bez čísla popisného, způsob využití jiná stavba, v k. ú. Blansko společnosti Progress Blansko, spol. s r. o., Bezručova 54, Blansko, IČ: 60704250 za cenu 111.000 Kč.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Černého ve výši 32.771 Kč za nájemné z bytu 9. května 26, Blansko.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Skřipské ve výši 130.507 Kč za nájemné z bytů a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Staňka ve výši 53.523 Kč za nájemné z bytu.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2009/10.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 6/2004 o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu Částka v Kč Účel
163848 Kulturní středisko města Blanska 9.000 Příspěvek na činnost Komorního orchestru města Blanska
45473790 TJ Olympia Blansko 45.000
5.000
35.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní soutěže
Příspěvek na sportovní činnost
43420681 TJ ČKD Blansko 148.000
20.500
97.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní soutěže
Příspěvek na sportovní činnost
43420567 ASK Blansko 155.000
18.000
45.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní soutěže
Příspěvek na sportovní činnost
68685190 TJ Sokol Lažánky 20.000
3.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní činnost
49463748 TJ Sokol Blansko 15.000
2.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní činnost
26606623 FK APOS Blansko 65.000
16.000
50.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní soutěže
Příspěvek na sportovní činnost
68729251 OREL – jednota Blansko 95.000
2.500
8.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní soutěže
Příspěvek na sportovní činnost
49463829 AMK Blansko – klub cyklotrialu 8.000
10.500
40.000
Příspěvek na provoz
Příspěvek na sportovní soutěže
Příspěvek na sportovní činnost

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

název subjektu účel částka v Kč Celkem dotace pro subjekt
26606623 FK Apos Blansko Účast sportovců z partner. měst na Memoriálu D.Němce a turnaj v halové kopané v Mürzzuschlagu 20.000 2.159.000 Kč
26606623 FK Apos Blansko Účast sportovců z partner. měst na Memoriálu M.Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy 24.000 2.159.000 Kč
43420681 TJ ČKD Blansko Organizace přátelského turnaje v kuželkách za účasti ESV Mürzzuschlag 14.000 164.000 Kč
49463276 ZŠ T. G. M. Blansko Setkání žáků a učitelů ZŠ z Komárna a Blanska 23.000 2.596.000 Kč
49464191 ZŠ Erbenova 13 Výměnné pobyty se školou v Mürzzuschlagu 23.000 3.674.000 Kč
43420567 ASK Blansko Ubytování + strava pro sportovce z partner. měst na Blanenském Plecháči 10.000 145.000 Kč
43420567 ASK Blansko Ubytování + strava pro sportovce z partner. měst na Půlmaratonu Mor. krasem 10.000 145.000 Kč
43420567 ASK Blansko Ubytování + strava pro sportovce z partner. měst na Blanenském Golemu 10.000 145.000 Kč
43420567 ASK Blansko Doprava do Mürzzuschlagu v rámci Viertelmarathonu 5.000 145.000 Kč

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o Městské polici Blansko.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2008.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 a krytí ztrát z hospodaření za rok 2008 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 29.05.2009.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2008 dle materiálu finančního odboru ze dne 29.05.2009.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Blansko za rok 2008 bez výhrad, včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a ověření účetní závěrky k 31.12.2008 Města Blansko vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r. o.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky TJ ČKD Blansko ve výši 200.000 Kč, se splatností do 30.09.2010, s čtvrtletními splátkami, s úrokovou sazbou 3 % p.a.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/1 až č. RO 2009/10.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 následujícím organizacím:

Příjemce Účel
Služby Blansko, s. r. o. doplnění 1 ks zatepleného kotce v útulku pro psy 28.000
ČAD, a. s. provoz MHD za dobrovolné dárce krve 20.000
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 přehlídka „Zlaté Slunce Blansko 2009“ 20.000
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 uspořádání oslav nového roku na náměstí 50.000
Muzeum Blansko digitalizace kronik 50.000
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Erbenova 23.000
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM ul. Rodkovského 23.000
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Dvorská 23.000
ZŠ a MŠ Salmova 17 náklady související s výměnným pobytem žáků 5. tříd ze ZŠ Praha 7, Umělecká v Blansku 87.838
FK APOS Blansko rekonstrukce rozhlasu 30.000

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města k 31.12.2008.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 665.700 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům:
– BŘÍZA Blansko, bytové družstvo, Chelčického 14, 678 01 Blansko na opravu střešní krytiny včetně klempířských prvků a opravu svislé izolace ve výši 585.700 Kč,
– Jitce Strakové, bytem Klepačov 197, 678 01 Blansko na rekonstrukci koupelny ve výši 80.000 Kč.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku Vak.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením členství města v NSZM ČR.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 19 a 20 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h