Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 6. 12. 2011

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 323/13 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k. ú. Hořice u Blanska manželům Kuncovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 160 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 304/48 trvalý travní porost v k. ú. Blansko manželům Janků, bytem Blansko, za dohodnutou cenu 92.500 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (lokalita za RD Pod Strání).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 486/2 (dle EN) o výměře 275 m2 v k. ú. Blansko (část označená v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 3882-10188/2011 ze dne 22.07.2011 jako pozemek parc. č. 486/7 orná půda v k. ú. Blansko) manželům Ťoupkovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku č. 4270-90/11 ze dne 23.10.2011 ve výši 4.290 Kč s tím, že kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí a kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (správní poplatek za vklad smlouvy do KN + znalečné).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1022/22 ostatní plocha, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/6 ostatní plocha a parc. č. 1022/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2 (části, jak jsou vyznačeny ve snímku z kat. mapy), manželům Borkovým, Blansko za cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 812/38 ostatní plocha o výměře 12 m2 a části pozemku parc. č. 812/4 ostatní plocha o výměře 6 m2 , oba v k. ú. Blansko manželům Kleinbauerovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (u RD Lesní 18 v Blansku).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 220 m2 manželům Černochovým, bytem Lažánky a o výměře cca 190 m2 panu Černochovi, bytem Lažánky za cenu ve výši 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (nad nemovitostmi a dvory za RD č. p. 56 a nad pozemky parc. č. st. 6, 7, 8, 9, 10, vše zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. 1/8 pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko za cenu 9.780 Kč od Zdeňky Štrýglové, bytem Blansko (lokalita Zborovce).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 61/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc. č. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 , oba v k. ú. Těchov od spoluvlastníků těchto částí pozemků manželů Moravčíkových, bytem Jedovnice, za cenu, jak je uvedena ve stanovisku odboru INV k této věci s tím, že náklady s převodem spojené, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí Město Blansko (před rodinným domem č. p. 5 v Těchově, při komunikaci).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko – Sever, II. etapa, s předložením projektu na MMR a zavazuje se k vyčlenění finančních prostředků na jeho realizaci.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo ověřuje soulad návrhu Územního plánu Blansko s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů, souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu Blansko a výsledky jeho projednání, včetně způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, rozhoduje o uplatněných námitkách a vydává Územní plán Blansko formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje vymezení částí města Blansko na k. ú. Těchov, pojmenovaných jako Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice a Skalní mlýn.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/21 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích ve výši 2875/68510 v pořadí:
1. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 532.300 Kč
2. pan Lacina, Blansko, za kupní cenu 522.000 Kč
3. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 512.512 Kč
4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 506.300 Kč.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/8 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/90470 v pořadí:
1. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 572.572 Kč
2. pan Hradecký, Blansko, za kupní cenu 557.200 Kč
3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 543.500 Kč

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2925/68545 v pořadí:
1. pan M. Andrle, Blansko, za kupní cenu 543.000 Kč
2. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 532.300 Kč
3. pan Lacina, Blansko, za kupní cenu 522.000 Kč.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3870/244365 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 751.000 Kč.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem nebytových jednotek č. 2184/105, 1271/103 a 1271/104 v bytovém domě na ul. L. Janáčka čp. 1269, 1270, 1271, 1678, 1679, 1680, 1681, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. st. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 5529/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. st. 1262/4, 1263/1, 1263/2 a 1263/3 ve výši 5529/36346 a dále bezúplatného převodu pozemků parc. č. 746/44, 746/1 a 746/43 vše v k. ú. Blansko Hnutí humanitární pomoci, L. Janáčka 15, Blansko, IČ: 00545678 za podmínek, že bude zachován současný účel užívání po dobu min. 15 let a Hnutí humanitární pomoci uhradí náklady s převodem spojené. Bezúplatný převod je podmíněn udělením výjimky od Evropské komise v případě, že bude překročeno poskytnutí podpory v rámci podpory de minimis.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnující nadstandard IDS JMK pro rok 2012.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky Společenství vlastníků domu Údolní 1162/17 v Blansku ve výši 257.384 Kč na finanční vyrovnání regenerace domu s pravidelnými ročními splátkami 15.600 Kč po dobu 20 let.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – komunikace a veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 1106/178 ostatní plocha v k. ú. Těchov (pozemek na Češkovicích) vyznačené na geometrickém plánu č. 796-10156/2009 Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sportu v roce 2011 následující organizaci:

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

43420681

TJ ČKD Blansko

9.762

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí družstva kuželkářek na poháru MBC v Makedonii

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb Města Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo bere na vědomí, že finanční prostředky v celkové výši 31.794.130,39 poskytnuté Městem Blansko v předchozích letech formou investičních dotací do investičního fondu Nemocnice Blansko, budou použity jako uhrazené zálohy na nemocnicí fakturované technické zhodnocení pronajatého majetku.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.10.2011.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 104/01 MUNI AAPM ze dne 18.07.2001.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2012 včetně pozměňovacího návrhu.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje výnosy a náklady účtované v hospodářské činnosti města na I. čtvrtletí roku 2012 v maximální výši 25 % ročního rozpočtu roku 2011.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2012 následujícím organizacím:

Název organizace

Účel

Služby Blansko, s. r. o.

provoz psího útulku

90.000

ČAD, a. s.

provoz městské hromadné dopravy

1.200.000

ČAD, a. s.

provoz MHD za dobrovolné dárce krve

20.000

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

provoz

805.000

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

566.000

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

117.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

provoz

753.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

provoz

1.100.000

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

provoz

288.000

MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a

provoz

309.000

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

provoz

210.000

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

provoz

441.000

MŠ Blansko, Těchov

provoz

110.000

KSMB Blansko, ul. Hybešova 1

provoz

1.900.000

Muzeum Blansko, Zámek 1

provoz

1.400.000

Městská knihovna Blansko,

ul. Rožmitálova 4

provoz

1.200.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz městských lázní

1.600.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz zimního stadiónu

610.000

TJ Olympia Blansko

provoz

43.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz zimního stadiónu, lázní, převzatých sportovišť

1.137.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz veřejného WC

70.000

Technické služby Blansko, s. r. o.

provozní ztráta 2011

200.000

Oblastní charita Blansko,

ul. Komenského 19

provoz noclehárny

134.000

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 31.415.000 Kč na nákup hotelu Dukla včetně příslušenství, s pohyblivou úrokovou sazbou 3M Pribor + 0,39 % p. a., se splatností 8 let, od Volksbank CZ, a. s., Heršpická 5, 658 26 Brno, IČ: 25083325 a pověřuje starostu Města Blansko podpisem úvěrové smlouvy.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 6 a 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 7 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2012.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2012.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h