Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 5. 6. 2012

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 67 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Olešná u Blanska, panu Petru Kuncovi, bytem Olešná, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani
z převodu nemovitosti.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře každé části cca 20 m2, tj. celkem 40 m2, za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové (jeden zast. pozemek) a panu Mynaříkovi (druhý zast. pozemek), oba bytem Blansko s tím, že odprodej pozemků bude realizován až po kolaudaci staveb, kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje obvyklá, na cenu již zastavěných pozemků
a kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené. V případě, že na stavby nebude vydáno územní rozhodnutí, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a prodej pozemků nebude realizován. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude časově omezena, 5 let ode dne podpisu.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 345/5, parc. č. 343/70 a parc. č. 343/69, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků za cenu 240 Kč/ m2 s tím, že náklady
s převodem spojené nese město a kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani
z převodu nemovitostí (pozemek pod chodníkem v Lažánkách).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem vybudované komunikace na části pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, v rozsahu, jak je zakreslen na přiložené situaci dopravního řešení,
a to po kolaudaci stavby, od vlastníka stavby do vlastnictví Města Blansko, za cenu 1.000 Kč (areál řadových garáží za hotelem Macocha).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí se zřízením na 20 let zástavního práva k nemovitosti – budově č. p. 2243 v k. ú. Blansko a obci Blansko ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj
z důvodu zajištění závazku vyplývajícího z dotačního podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva
k nemovitostem na akci DPS Blansko, Pod Javory 32, Výstavba podporovaných bytů – stavební úpravy ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na vybudování 3 nových bezbarierových nájezdů k bytovému domu Jasanová 1, 3, 5, Blansko (dále jen nájezd), přičemž za nový nájezd se považuje nájezd vybudovaný od 01.01.2012, ve výši 50% prokazatelně vynaložených vlastních realizačních nákladů vlastníka bytového domu, tj. Společenství pro dům Jasanová 1, 3, 5, Jasanová 2031/5, 678 01 Blansko, IČ: 29292603, max. však 10.000 Kč bez DPH na jeden nový bezbarierový nájezd.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje úpravu vymezení severního okraje části města Blansko v souladu
s rozsahem PZ Vojánky.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje vymezení prostoru ul. Na Lukách od místa stávající stykové křižovatky silnice III/37937 s místní komunikací v ul. Komenského na straně severní po místo budoucí stykové křižovatky ul. Luční a Na Brankách na straně jižní.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3870/244365 v následujícím pořadí:

1. paní Krajíčková, Olomučany za cenu 769.000 Kč

2. paní Kašpárková, Obůrka za cenu 761.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko za cenu 750.000 Kč.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
a pozemku ve výši 2840/68210 v následujícím pořadí:

1. paní Mikulášková, Adamov a pan Sedlák, Kotvrdovice za cenu 555.000 Kč

2. pan Pelikán, Blansko za cenu 530.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za cenu 519.000 Kč.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě
9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2860/68110 v následujícím pořadí:

1. paní Blažková, Blansko za cenu 575.000 Kč

2. pan Mikulášek, Sloup za cenu 552.000 Kč

3. pan Pelikán, Blansko za cenu 540.000 Kč

4. paní Matušková, Blansko za cenu 536.000 Kč

5. pan Matuška, Blansko za cenu 516.000 Kč.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě
9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/10 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68550 v následujícím pořadí:

1. pan Pelikán, Blansko za cenu 540.000 Kč

2. paní Matušková, Blansko za cenu 522.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za cenu 508.000 Kč

4. pan Matuška, Blansko za cenu 502.000 Kč.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/23 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/101870 v následujícím pořadí:

1. paní Němcová, Blansko za cenu 590.000 Kč

2. paní Mikulášková, Adamov a pan Sedlák, Kotvrdovice za cenu 555.000 Kč

3. pan Mikulášek, Sloup za cenu 552.000 Kč

4. paní Blažková, Blansko za cenu 550.000 Kč

5. paní Matušková, Blansko za cenu 536.000 Kč

6. pan Matuška, Blansko za cenu 518.000 Kč.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 31 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/116330 v následujícím pořadí:

1. pan Pelikán, Blansko za cenu 560.000 Kč

2. paní Mikulášková, Adamov a pan Sedlák, Kotvrdovice za cenu 555.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za cenu 519.000 Kč.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 51 o velikosti 2+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/10 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 563/7394 v následujícím pořadí:

1. pan Šaroun, Blansko za cenu 1.102.900 Kč

2. paní Plhoňová, Rájec-Jestřebí za cenu 918.100 Kč

3. pan Plhoň, Doubravice nad Svitavou za cenu 908.040 Kč

4. pan Matuška, Blansko za cenu 900.000 Kč.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 71 o velikosti 2+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 563/7394 v následujícím pořadí:

1. paní Plhoňová, Rájec-Jestřebí za cenu 921.100 Kč

2. pan Plhoň, Doubravice nad Svitavou za cenu 911.040 Kč

3. pan Matuška, Blansko za cenu 900.000 Kč.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/9 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
a pozemku ve výši 2865/68555 paní Matuškové, Blansko za cenu 526.500 Kč.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě
9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/15 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/68545 paní Matuškové, Blansko za cenu 526.500 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Jedly, Blansko, a to smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč z důvodu zastavení exekuce.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky paní Černé, Chelčického 48, Blansko, za nájemné z bytu č. 28 na ul. Chelčického 48, Blansko, ve výši 24.788 Kč, z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením objektu v Lažánkách čp. 33 z majetku města.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s panem Štoudkem, Blansko s výší měsíční splátky 2.000 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % vyčísleného poplatku z prodlení manželům Danielovým, Blansko.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s výší měsíční splátky 1.000 Kč
s manželi Danielovými, Blansko.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % vyčísleného poplatku z prodlení panu Baráthovi, Blansko.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy
a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2012/13.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko v roce 2012 následujícím organizacím:

Název subjektu

Částka

Účel

45473790

TJ Olympia Blansko

60.000 Kč

30.000 Kč

Dotace na provoz

Dotace na sportovní činnost

43420681

TJ ČKD Blansko

65.000 Kč

Dotace na sportovní činnost

43420567

ASK Blansko

65.000 Kč

10.000 Kč

Dotace na sportovní činnost

Dotace na provoz

68729251

OREL jednota Blansko

103.000 Kč

5.000 Kč

Dotace na provoz

Dotace na sportovní činnost

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v oblasti zahraničních styků pro rok 2012 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací
z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu

Částka

Účel

Celkem dotace z města

26606623

FK APOS Blansko

13.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce

76.000 Kč

26606623

FK APOS Blansko

23.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko)

76.000 Kč

49463276

ZŠ TGM Blansko Rodkovského

18.000 Kč

Doprava na družební pobyt žáků a učitelů do Komárna (Slovensko)

2.363.000 Kč

49464191

ZŠ Blansko Erbenova

18.000 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Murzzuschlag (Rakousko)

3.307.000 Kč

43420567

ASK Blansko

32.000 Kč

Účast sportovců z Bouloc (FR) na Mezinárodním turnaji v košíkové a na Turnaji veteránů v Bouloc (FR)

121.000 Kč

43420567

ASK Blansko

7.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Blanenském Plecháči-triatlon

121.000 Kč

43420567

ASK Blansko

7.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Blanenském Golemu

121.000 Kč

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2012 v souladu se Směrnicí č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 následující organizaci:

Název

Částka v Kč

Sociální služba

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

25.000 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15.000 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

5.000 Kč

sociální rehabilitace

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

25.000 Kč

odlehčovací služba

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II“ mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 1 – 13/2012.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje převod částky 100 tis. Kč z akce Příspěvky TJ na provoz na akci Příspěvky TJ na činnost.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje změnu z účelové dotace na investice na neúčelovou dotaci na investice příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje svěření pravomoci k provádění rozpočtových opatření Radě města Blansko v rozsahu zapojení přijatých dotací a grantů do rozpočtu města.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města
k 31.11.2011.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Blansko, včetně hospodaření příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města za rok 2011 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně při tvorbě rozpočtu města Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ze SFRB v celkové výši 500.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to SVJ Smetanova 7, Blansko ve výši 300.000 Kč
a paní Ivoně Nesrstové, bytem Blansko ve výši 200.000 Kč.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky z FRB panu Květoslavu Horákovi, bytem Blansko ve výši 60.000 Kč.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 10 a 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h