Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 23. 4. 2013

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 4310 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko Jaroslavu a Martě Kopřivovým, bytem Blansko, za cenu 26.130 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené. Nájem pozemku skončí dnem odprodeje.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 296/1 ostatní plocha o výměře 962 m2 a parc. č. 293/21 orná půda o výměře 39 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska panu Reichovi, bytem Blansko za cenu 15.000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemků spojené (pozemky na rozhraní k. ú. Horní Lhota u Blanska a k. ú. Ráječko, po pravé straně komunikace ve směru z Horní Lhoty do Ráječka).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 4563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko panu Hodaňovi, bytem Blansko za cenu 1.452 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek zastavěný řadovou garáží v lokalitě Zborovce, ulice Okružní v Blansku).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. st. 1649/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a parc. č. st. 1649/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Pokornému, bytem Blansko za cenu 1.452 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (pozemky zastavěné řadovými garážemi před tratí ČD, v blízkosti železniční zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 1300, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/3, 1268, 1275, 1285, 2834, 2392, 1317/2, 1319/3, 1321/4, 1324/1, 1326/2, 1330/2, 1331/1, 1331/3, 1332, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v příslušných bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích v Blansku a s odprodejem pozemků parc. č. 1337/2, 1338/1, 1338/3, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníku bytového domu nacházejícího se na těchto pozemcích v k. ú. Blansko, všem za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím nájemného za období od 01.01.2013 do 30.04.2013 ve výši 17.561 Kč společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967, se sídlem Blansko, Hybešova 2224/35 dle nájemní smlouvy číslo 2010-INV-PRÁV-S236/NS-Ma,Mi ze dne 29.06.2011 ve znění dodatků z důvodu nemožnosti užívání předmětu nájmu s tím, že tato částka je podporou „de minimis“, poskytnutou Městem Blansko společnosti HOPA Group s. r. o.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření směnné smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2011-INV-Poz-S043/BSS-Ma z 29.06.2011, prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S237/Ma-BKS z 29.06.2011 a prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S059/BVKS/Ma z 29.06.2011, a to do 31.05.2015. Jedná se o smlouvy, které jsou uzavřeny mezi Městem Blansko a společností HOPA Group s. r. o., Blansko.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím poměrné části nájemného ve výši 38.714 Kč společnosti TENZA, a. s., IČ: 2557072, se sídlem Brno, Svatopetrská 7 dle ukončené nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S155/NS-Ne,Něm ze dne 21.02.2008 ve znění dodatků z důvodu, že předmět nájmu dle této smlouvy již nebyl užíván a s tím, že tato částka je podporou „de minimis“, poskytnutou Městem Blansko společnosti TENZA a. s.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 3 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva dne 07.06.2011.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem částí pozemku parc. č. 376/1 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 12 m2 od vlastníků tohoto pozemku Městem Blansko za cenu 7.200 Kč (lokalita Na Familiích).

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 948 a parc. č. 949/1, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků Městem Blansko za cenu 100.000 Kč (pozemky po pravé straně komunikace Blansko-Horní Lhota, v blízkosti překladiště TKO a areálem společnosti TATSUNO BENČ EUROPE a. s.)

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí se zřízením na 20 let zástavního práva k nemovitosti – budově č. p. 2243 v k. ú. Blansko a obci Blansko ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj z důvodu zajištění závazku vyplývajícího z dotačního podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem na akci DPS Blansko, Pod Javory 32, Výstavba podporovaných bytů – stavební úpravy ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 343/4 ostatní plocha a p. č. 343/21 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska od manželů Šamonilových za celkovou cenu 5.600 Kč.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku p. č. 342/10 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníka tohoto pozemku za celkovou cenu 45.400 Kč.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením příspěvku za vybudování vodovodního řadu v lokalitě Blansko-Zborovec na základě Smlouvy o bezúplatném převodu stavby do majetku Svazku VaK Boskovice, která byla investorem předložena Městu Blansko, a to ve výši 300.000 Kč investorovi, panu Vykonalovi, Blansko, za podmínky, že bude prokazatelně ověřena hloubka uložení vodovodu v hloubce 1,5 m.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezplatný převod části pozemku parc. č. 905/1 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 40 m2, tj. části která bude dotčena stavbou dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu RD Zborovec od vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na výstavbě Dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu „RD Zborovce“ se společností AO REAL, a. s., Blansko, Pražská 7, č. p. 1602, PSČ 678 01, IČ: 28263278.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 18, Blansko.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 19, Blansko.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením úhrady kupní ceny panu Dražilovi, Blansko do 15.05.2013.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením úhrady kupní ceny paní Lakotové, Blansko do 15.05.2013.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2865/116330 panu Dvořáčkovi, Těchov za kupní cenu 659.900 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/21 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/68210 panu Dvořáčkovi, Těchov za kupní cenu 729.900 Kč.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 35 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/35 o výměře 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/102325 panu Kalábovi, Blansko za kupní cenu 555.000 Kč.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 5 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/5 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/90470 v následujícím pořadí:

  1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 536.000 Kč,
  2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 524.500 Kč,
  3. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 504.000 Kč.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/9 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68550 v následujícím pořadí:

  1. paní Bäuchlová, Brno za kupní cenu 550.000 Kč,
  2. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 536.000 Kč,
  3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 524.500 Kč,
  4. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 504.000 Kč.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Šenkýřovou, Blansko s měsíční splátkou 500 Kč.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem v rámci projektu Victor 2013 a postupem dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí se spolufinancováním výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem v rámci projektu Victor 2013 ve výši 40 % celkových nákladů.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko v roce 2013 následujícím organizacím:

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

45473790

TJ Olympia Blansko

40.000

7.000

123.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

Dotace na provoz

43420681

TJ ČKD Blansko

80.000

7.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

26606623

FK Blansko

40.000

7.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

49463829

AMK Blansko – klub cyklotrialu

18.885

7.000

4.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

Dotace na provoz

43420567

ASK Blansko

60.000

7.000

10.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

Dotace na provoz

68729251

OREL jednota Blansko

30.000

132.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na provoz

62073052

TJ Sokol Horní Lhota

5.000

Dotace na provoz

65277333

Služby Blansko s. r. o.

105.000

Provoz převzatých sportovišť

65336984

MS VZS ČČK Blansko

10.000

Dotace na činnost

62077589

Sdružení Ulita, o. s. Blansko

25.000

27.000

Dotace na kulturní aktivity

Dotace na zájmové aktivity

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí následujících finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků města v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“:

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

Odbor

Celkem dotace pro subjekt

26606623

FK Blansko

25.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko)

OKT

93.000 Kč

26606623

FK Blansko

21.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce

OKT

93.000 Kč

49463276

ZŠ TGM Blansko

20.000 Kč

Projekt „Setkání pro život“ – Setkání žáků a učitelů základních škol Komárna (SK), Budapešti (HU) a Blanska

OKT

2.815.000 Kč

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova

20.000 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Mürzzuschlag (AT)

OKT

3.309.000 Kč

43420567

ASK Blansko

25.000 Kč

Účast sportovců z Boulocu (FR) na Mezin. Turnaji v košíkové a na dopravu na Turnaj veteránů do Boulocu (FR)

OKT

102.000 Kč

43420681

TJ ČKD Blansko

9.000 Kč

Účast sportovců z Mürzzuschlagu (AT) na Turnaji v kuželkách a na dopravu do Mürzzuschlagu (AT) na Turnaj v kuželkách

OKT

96.000 Kč

22821350

Sportuj s námi o. s.

5.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Půlmaratonu Moravským krasem

OKT

155.000 Kč

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo opravuje usnesení č. 32 z 11. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 26. února 2013 tak, že u Diecézní charity Brno, Oblastí charity Blansko, sociální služba krizová pomoc se částka 15.000 Kč opravuje na částku 20.000 Kč s tím, že ostatní ustanovení tohoto usnesení zůstávají v platnosti.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2012.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 7-10/2013.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč společnosti DECARO RMG s. r. o., se sídlem Husovo náměstí 1702, Hostivice, IČ: 61943762 na 4. Ročník projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč do veřejné sbírky Na kole dětem pořádané nadačním fondem Josefa Zimovčáka se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ: 29235715 na 4. Ročník veřejné charitativní cyklo tour Na Kole dětem.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 24 tis. Kč občanskému sdružení Dynamiters Blansko HK o. s., Poříčí 2471/23, Blansko, IČ: 22872779.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 15 tis. Kč občanskému sdružení Atletický klub Blansko Dvorská, Podlesí 11, Blansko, IČ: 22859357.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 1/2013.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h