Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 14 ze dne 17. 9. 2013

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1344/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to o výměře cca 150 m2 (část, jak je zakreslena v kat. mapě k této věci), a to paní Matuškové, bytem Blansko, za kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek v lokalitě Staré Blansko, za areálem SÚS).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. st. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1889 m2, pozemku parc. č. 1022/22 ostatní plocha o výměře 2736 m2, parc. č. 1022/29 orná půda o výměře 8 m2 a parc. č. 1022/12 ostatní plocha o výměře 5 m2, všechny v k. ú. Blansko, a to vlastníku budovy č. p. 2469 v Blansku, vše za kupní cenu 500 Kč/m2 s tím, že rozdíl mezi touto cenou a cenou dle znaleckého posudku (obvyklou-tržní) je veřejnou podporou „de minimis“, poskytovanou prodávajícím kupujícímu. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (pozemky v areálu budovy č. p. 2469 v Blansku, ul. Poříčí).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 423 ostatní plocha a parc. č. 56 ostatní plocha, o výměře částí obou částí dohromady cca 250 m2 v k. ú. Klepačov (části, jak jsou zobrazeny na snímku z kat. mapy k této věci), manželům Stejskalovým, Klepačov, za cenu 117 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a znalečné (pozemky v blízkosti staré klepačovské cesty).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 400 m2 (část, jak je vyznačena v kat. mapě k této věci), panu Bernátovi, bytem Blansko, za cenu 680 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a znalečné (lokalita za ŘRD, Sloupečník).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 240 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko (dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 4235-77/2013 označenou jako pozemek parc. č. 240/7 ostatní plocha) za část pozemku parc. č. 230/11 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Blansko (dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 4235-77/2013 označenou jako pozemek parc. č. 230/25 ostatní plocha), která je zastavěna chodníkem s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany spoluvlastníků pozemku parc. č. 230/11 v k. ú. Blansko doplacen Městu Blansko ve výši 500 Kč/m2 a s tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny rovným dílem (pozemky u křižovatky ulic Tovární a Masarykova).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 213 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 176 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012) obsahující i část pozemku parc. č. 213 o výměře 11 m2 zastavěnou částí RD (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 291-13/2011 ze dne 07.06.2011 označenou jako pozemek parc. č. 212/2 zastavěná plocha) za část pozemku parc. č. st. 212 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012 označenou jako pozemek parc. č. 343/71 ostatní plocha) a za část pozemku parc. č. 481 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 17 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 292-37/2011 ze dne 09.03.2012 označenou jako pozemek parc. č. 343/73 zahrada) s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude ze strany vlastníka pozemků parc. č. st. 212 zastavěná plocha a parc. č. 481 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska dorovnán Městu Blansko v částce 50.000 Kč s tím, že daň z převodu nemovitostí a správní poplatek za vklad budou hrazeny oběma stranami rovným dílem (před RD č. p. 204 v Lažánkách u Blanska).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 486/20 trvalý travní porost, parc. č. 486/43 orná půda, parc. č. 504/10 ostatní plocha, parc. č. 507/57 orná půda, parc. č. 523/42 orná půda, parc. č. 548 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a id. 2/3 pozemku parc. č. 149 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr (PK) v k. ú. Blansko za cenu 520.000 Kčod vlastníka těchto pozemků, do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. 3/6 pozemků parc. č. 713/6 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. st. 4056/5 zastavěná plocha, oba v k. ú. Blansko od paní Kretzové, Blansko za cenu 9.613 Kč a id. 2/6 těchto pozemků od paní Hatalové, Blansko za cenu 6.410 Kč do vlastnictví Města Blansko s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky při ul. Údolní).

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 1 ze zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 23.04.2013 z důvodu nezájmu kupujících, uzavřít kupní smlouvu (prodej pozemku pod garáží).

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím smluvních pokut za nedodržení termínu výstavby II. etapy dle nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S117/Ma-NS z 28.01.2007 ve znění platných dodatků ve výši 125.000 Kč Ing. Musilovi, Blansko, IČ: 10528628 s tím, že tato částka je veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“, poskytnutou Městem Blansko Ing. Musilovi, Blansko,
IČ: 10528628.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí v návaznosti na usnesení č. 4 přijaté zastupitelstvem města dne 04.09.2006 s odprodejem částí pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha a parc. č. 523/1 orná půda o výměře 1486 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 445-10404/2012 jako pozemek parc. č. 519/6 ostatní plocha, parc. č. 523/115 ostatní plocha a parc. č. 523/116 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, Ing. Musilovi, Blansko, IČ: 10528628, za cenu 420 Kč/m2 s tím, že cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí a kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a s tím, že využití nemovitostí (průmyslového areálu) musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nejnižší nabídka kupní ceny za část pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, obě v k. ú. Blansko o výměře cca 9.000 m2 pro výstavbu bytových domů ve zveřejňovaném záměru činila částku 2.000 Kč/m2.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278 (AOREAL) za zajištění převodu vodovodu pana Vykonala na „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (Svazek), ve výši která vzejde z veřejné zakázky na dodavatele stavby DaTI I. etapy Zborovce, přičemž se vyjde z vysoutěžené ceny za nový vodovod D 160 upravený v položce materiálu na D 90 dle ceníku RTS, maximálně však za cenu 200.000 Kč. Podmínkou uvolnění tohoto příspěvku společnosti AOREAL bude doložená smlouva o nabytí vodovodu Svazkem a zároveň bude ukončena realizace I. etapy dopravní a technické infrastruktury městem, přičemž souhrnné náklady města dle Smlouvy o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti 2013/000105/INV/DS ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.05.2013 nepřesáhnou částku 15 mil. Kč.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 920/4 ostatní plocha o výměře 101 m2 a pozemku parc. č. 929/4 lesní pozemek o výměře 399m2, oba v k. ú. Blansko za celkovou cenu 141.503 Kč, od společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, č. p. 1602, 678 01 Blansko, IČ: 28263278.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpracovanost projektu „II/374 Blansko, průtah“.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje Zadání změny Územního plánu Blansko B2013-Z1.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje Zadání územní studie pro zastavitelné plochy Územního plánu Blansko Z5 – rozvoj Písečné.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci za rok 2013.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 26, Blansko.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky paní Vladíkové, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb z bytu na ul. Jungmannova 10, Blansko v celkové výši 108.904 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Potomského, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb z bytu na 9. května 20, Blansko a Pod Javory 32, Blansko v celkové výši 104.468 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky paní Kudriové, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb z bytu na Údolní 19, Blansko v celkové výši 111.618 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje nové znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.06.2013.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2014-2016.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje po úpravě obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místních poplatcích.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 21/2013 až RO 25/2013.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 o 50.294 Kč.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 o 124.520 Kč.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Rodkovského 2a o 38.208 Kč.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Divišova 2a o 56.583 Kč.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Těchov 124 o 25.911 Kč.

Usnesení č.35

Zastupitelstvo schvaluje dotaci na provedení nutných regeneračních prací na zrekonstruovaných travnatých plochách na hřištích FK Mlýnská a FK Údolní ve výši 104,1 tis. Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“ se sídlem 17. listopadu 14, Boskovice na opravu komunikace ulice Masarykova o 1.000 tis. Kč.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje dotaci na účast na Evropském poháru v kuželkách Kuželkářskému klubu Blansko, se sídlem Chelčického 1185/56, Blansko, IČ: 01829220 ve výši 15 tis. Kč.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 5.585 tis. Kč.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje dotaci na investice příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na nákup přístrojového a věcného vybavení pro obhájení Statutu Iktového centra II. typu ve výši 1.800 tis. Kč.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 26/2013.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 7 tis. Kč Sdružení HORIZONT, o. s., Brno, Oblá 69, IČ: 70843040 na 15. ročník akce RAJBAS 2013.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 8 tis. Kč sdružení „Dětská akademie pohybu, o. s.“, Blansko, Rodkovského 1352/2b, IČ: 22757481 na 4. ročník soutěže Dívka České republiky 2013.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 19 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo rozšiřuje program kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na období do konce roku 2013 o vyřizování interpelací členů Zastupitelstva města Blansko a o kontrolu investičních akcí dle výběru kontrolního výboru.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h