Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 22. 9. 2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 9 m2 (část, jak je zakreslena v katastrální mapě) za cenu 5.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej:

 • pozemku parc. č. st. 4227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2,

 • pozemku parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,

 • pozemku parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2,

 • části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 141 m2,jak je vyznačena v materiálu odboru INV v této věci,

 • části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 72 m2, jak je vyznačena v materiálu odboru INV v této věci, vše v k. ú. Blansko,

panu Procházkovi, bytem Petrovice, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej:

 • pozemku parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví fyz osoby),

 • části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 81 m2, jak je vyznačena v materiálu odboru INV v této věci,

 • části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha, o výměře cca 33 m2, jak je vyznačena v materiálu odboru INV v této věci, vše v k. ú. Blansko,

Mgr. Procházkové, bytem Petrovice,za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Klepačov a neschvaluje odprodej tohoto pozemku (pozemek v k. ú. Klepačov, při RD č. p. 196).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha o výměře 25,3 m2 v k. ú. Blansko a neschvaluje odprodej části pozemku (lokalita Písečná, pod OA v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků parc. č. 1754/48 ostatní plocha, silnice o výměře 142 m2 a parc. č. 1429/31 ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, oba v k. ú. Blansko, oba zastavěny ve své celé výměře silničním tělesem II/374 Jihomoravskému kraji, IČ: 70888337 a schvaluje znění darovací smlouvu č. 2015-INV-Poz-S209/DS.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru od Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, a to převod pozemku parc. č. 177/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2 v k. ú. Těchov, zastavěného chodníkem do vlastnictví Města Blansko a schvaluje znění darovací smlouvy č. 2015-INV-Poz-S210/VDS.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje směnu rekreačního areálu s turistickou ubytovnou v k. ú. Kaproun, a to: pozemku parc. č. st. 33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2, jehož součástí je budova č. p. 20 rodinná rekreace, pozemek parc. č. 102/1 trvalý travní porost o výměře 7.283 m2, pozemek parc. č. 102/3 trvalý travní porost o výměře 5.327 m2, pozemek parc. č. 102/4 trvalý travní porost o výměře 517 m2, pozemek parc. č. 102/5 zahrada o výměře 1.540 m2, pozemek parc. č. 123/13 trvalý travní porost o výměře 102 m2,včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kaproun a část pozemku parc. č. 141/16 ostatní plocha o výměře 109 m2 v k. ú. Blansko (část, která byla vyznačena v záměru směnit nemovité věci) za pozemky parc. č. 748/3 orná půda o výměře 1549 m2, parc. č. 986 orná půda o výměře 636 m2 a za část pozemku parc. č. st. 131 zastavěná plocha o výměře 25 m2 (část zastavěná chodníkem), vše v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v ceně ve výši 48.997 Kč bude uhrazen ze strany vlastníka pozemků parc. č. 748/3, parc. č. 986 a parc. č. st. 131 v k. ú. Blansko, tj. Římskokatolickou farností Blansko, IČ: 62075829, Městu Blansko a s tím, že náklady se směnou spojené ponese každá strana svoje a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá strana svoji.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 305 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska, o výměře 20 m2, označené dle geometrického plánu č. 335-98/2015, vyhotoveného Ing. Janem Zemánkem, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 305/2 v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 4.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S180/VKS.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemků parc. č. 1754/61, 1754/65, st.1304/2, 1653, 1006/63 (část), 1006/66 (část), 1006/71 (část) a 1006/45 (část) o celkové výměře 3189 m2 a pozemků parc. č. 1006/19, 1006/20, 1006/21, 1006/22, 1006/24, 1754/51, 1754/52, 1754/72, 1006/31, 1006/111, 1006/112, 1014/5, 1014/11, 1006/18, 1006/28 (část), 1754/55 (část) o celkové výměře 3241 m2 od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za požadovanou cenu, jak je uvedena v materiálu k této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 486/100 orná půda v k. ú. Blansko, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené uhradí kupující a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude prodávající a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S185/VKS.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 920/5 ostatní plocha o výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 929/1 lesní pozemek o výměře 256 m2, tj. částí pozemků potřebných pro realizaci úpravy svahu nad komunikací v ulici Zborovec a označených geometrickým plánem č. 4546-10206/2015 vyhotoveným společností GB – Geodézie spol. s. r. o., dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 929/10 ostatní plocha o výměře 263 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za dohodnutou kupní cenu 150.000 Kč a schvaluje předloženou Kupní smlouvu a souhlas s úpravou svahu.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje přístupy do lokality „ŠIROKÉ“ Blansko, Klepačov, formou zajištění jednosměrných komunikací s tím, že navazující území lze v budoucnu upravit na jiné než zemědělské využití (např. individuální bydlení, rekreace).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem nemovitého vodohospodářského majetku „Průmyslová zóna „Vojánky“ – splašková kanalizace a vodovod“ do majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952 a souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 1159/16, Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Jeřábkové, Blansko, za nájemné a vyúčtování z bytu na ul. 9. května 3, Blansko v celkové výši 257.974 Kč.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko ze dne 12.12.2005.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Báčovou, Blansko s měsíční splátkou 500 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem č. 2015/000147/ŠKOL ve věci zrušení příspěvkové organizace Muzea Blansko a založení nové organizace Muzeum Blanenska, příspěvková organizace Jihomoravským krajem.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo:

 • ruší k 31. 12. 2015 příspěvkovou organizaci Muzeum Blansko, se sídlem Zámek 1/1, 678 26 Blansko, IČ: 00372919, z důvodu, že muzejní činnost bude v územním obvodu města Blansko od 01.01.2016 vykonávat Jihomoravským krajem nově zřízená příspěvková organizace muzejního typu,

 • určuje, že majetek, práva a závazky Muzea Blansko přechází dnem zrušení příspěvkové organizace na zřizovatele,

 • bere na vědomí nutnost schválit do konce roku 2015 Darovací smlouvu mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem na veškerý movitý majetek, který Muzeum Blansko využívá ke své činnosti a který je zapsaný v inventárních soupisech Muzea Blansko, a to v rozsahu daném výsledky inventarizace v Muzeu Blansko ke dni 31.10.2015,

 • bere na vědomí nutnost schválit do konce roku 2015 Darovací smlouvu mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem na kompletní Sbírku Muzea Blansko zapsanou v Centrální evidenci sbírek jako Sbírka Muzea Blansko ev. č. MBL/002-01-23/042002 v rozsahu daném výsledky inventarizace v Muzeu Blansko ke dni 31.10.2015.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu fondu údržby – Zámek Blansko (S009P00D9STB), a to s účinností od 01.01.2016.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje Koncepci podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 a určuje, že podle pravidel daných Koncepcí bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016, přičemž termíny stanovené 2. a 3. pilířem nebudou pro rok 2016 uplatněny.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje Koncepci podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016-2023 a určuje, že podle pravidel daných Koncepcí bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016, přičemž termíny stanovené 3. pilířem nebudou pro rok 2016 uplatněny.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2016 na základě platných Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v následující podobě:

 • služby sociální prevence: 20 % z nákladů služby,

 • služby odborného sociálního poradenství: 5 % z nákladů služby,

 • služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby,

 • pečovatelská služba: 20 % z nákladů služby.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za 1. pololetí 2015.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši dle vývoje hospodaření – v maximální výši 20 mil. Kč se splatností 1,5 roku.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo pověřuje radu stanovením výše úvěru pro vypsání výběrového řízení.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2016-2018.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 212/396-07 uzavřené Městem Blansko a SFRB, Praha, Dlouhá 714/13.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 25/2015 až č. RO 27/2015.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8 ve výši 214,8 tis. Kč.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na úhradu ztráty společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 700 tis. Kč.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje dofinancování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku“ ve výši do 10 mil. Kč na základě č. RO 26/2015 a úvěru.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje Metodiku pro poskytování dotací sportovním subjektům a určuje, že podle pravidel daných koncepcí a metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016, přičemž termíny stanovené 2. a 3. pilířem Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 nebudou pro rok 2016 uplatněny.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje Metodiku pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti a určuje, že podle pravidel daných koncepcí a metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016, přičemž termíny stanovené 3. pilířem Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016-2023 nebudou pro rok 2016 uplatněny.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje Metodiku pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb a určuje, že podle pravidel daných touto metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje Metodiku pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků a určuje, že podle pravidel daných touto metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje Metodiku pro poskytování individuálních dotací s účinností od 01.10.2015.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo pověřuje radu vyhlašováním dotačních programů/výzev na všechny dotace poskytované Městem Blansko všemi odbory Městského úřadu Blansko v souladu s přijatými metodikami Města Blansko pro poskytování dotací.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo souhlasí v případě získání dotačních prostředků ze SFŽP a realizace investiční akce „Zateplení Nemocnice Blansko“ se zařazením finančních prostředků do rozpočtu města Blansko v letech 2016-2018 na tuto investiční akci „ Zateplení Nemocnice Blansko“ ve výši 50 % nákladů hrazených investorem.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu a činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za 1. pololetí 2015.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 5 a 6 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h