Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 13. 9. 2016

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha o výměře max. 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 984/74 ostatní plocha o výměře max. 1 m2 v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách směňovaných pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci + platná sazba DPH, bude dorovnán společností AT Graphic s. r. o., IČO: 25542257 Městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky při ul. Pražská).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha o výměře max. 55 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 984/22 ostatní plocha o výměře max. 6 m2 v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci + platná sazba DPH, bude dorovnán vlastníkem pozemku parc. č. 984/22 Městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky při ul. Pražská).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 690/17 a části pozemku parc. č. 690/20 o celkové výměře cca 9 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku prac. č. 690/15 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví pana Procházky, bytem Blansko, bez finančního vyrovnání. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu, daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky na ul. 9. května v Blansku, nad Autodílnou Procházka).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 6 přijatého na 18. zasedání zastupitelstva dne 09.09.2014 tak, že ruší výhradu zpětné koupě pozemku Městem Blansko. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S083/KS (prodej částí pozemků parc. č. 845/51 a parc. č. 845/56 v k. ú. Blansko).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S052/BKS (prodej pozemku při ul. Alešova v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (travnatý pozemek při RD č. p. 173 v Lažánkách, v blízkosti kaple).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře 2662 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 385 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo 2016/000800/INV/DS-Vit mezi Městem Blansko a Ing. Janem Brázdou, Doubravice nad Svitavou (výkup stavby veřejného osvětlení, lokalita Těchov I, pod mateřskou školou).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje výkup rodinného domu Růžová č. p. 20, stavba na pozemku parc. č. st. 55/1 a výkup pozemků parc. č. st. 55/1 a parc. č. 54 vše v k. ú Blansko, dle nabídky insolvenčního správce Mgr. Michala Grubera a pana Jana Kafky ze dne 17.05.2016 za cenu 1,4 mil. Kč, jako prostředku k novému využití nemovitosti v rámci koncepce zadních traktů a propojení ul. Dvorská a předprostoru Zámku Blansko, naznačenou v Regulačním plánu Blansko – Střed města, jakožto atraktivní příležitost pro přirozenou turistickou trasu mezi kulturními a klidovými atraktivitami v zámku a v podzámčí a pohybovými atraktivitami na Sportovním ostrově.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2017.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Metodiky pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb – verze č. 2.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 2 Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023 a verzi č. 2 Metodiky pro poskytování dotací sportovním subjektům.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 2 Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016–2023 a verzi č. 2 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje Koncepci rodinné politiky ve městě Blansko na léta 2017–2023.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schvaluje znění dotační smlouvy následujícímu subjektu:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

nákup gymnastické sady vhodné pro mateřské školy

80.000 Kč

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný vzor kupní smlouvy na prodej volných bytů.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/30 o výměře 27,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2780/112720 v následujícím pořadí:

 1. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 864.600 Kč,

 3. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. pan Iškiev, Rájec-Jestřebí za kupní cenu 718.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/7 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2845/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 904.600 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. pan Iškiev, Rájec-Jestřebí za kupní cenu 718.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/23 o výměře 28,30 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 904.600 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. pan Iškiev, Rájec-Jestřebí za kupní cenu 718.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/9 o výměře 27,85 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2785/90470 v následujícím pořadí:

 1. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 864.600 Kč,

 3. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Rašovský, Blansko za kupní cenu 811.000 Kč,

 5. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/18 o výměře 28,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2805/90470 v následujícím pořadí:

 1. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 836.600 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. paní Nečasová, Blansko za kupní cenu 721.600 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/11 o výměře 28,30 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 836.600 Kč,

 4. pan Rašovský, Blansko za kupní cenu 811.000 Kč,

 5. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na:

 • analýzu parkování na území města ve výši 110 tis. Kč,

 • pořízení dětského hradu ve výši 90 tis. Kč,

 • provoz lázní a koupaliště ve výši 750 tis. Kč,

 • provoz sportovišť ve výši 680 tis. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje zrušení věcného břemene pro nemovitost č. p. 73 Lažánky spočívajícího v povinnosti strpět užívání místností pro potřeby Města Blansko, zejména pro činnost Občanského aktivu Lažánky, dále strpět umístění zařízení pro vysílání kabelové televize, umístění zařízení pro vysílání městského rozhlasu a strpět umístění pobočky Městské knihovny Blansko za cenu 43.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene ponese společnost Milenium CZ, s. r. o.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi městem Blansko a TJ ASK Blansko, z. s.; IČO: 43420567.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blansko“.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansko“.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelového úvěru ze SFRB panu Miloši Nezvalovi, bytem Blansko ve výši 80.000 Kč a přiloženou smlouvu o úvěru.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně správce z J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. na J&T BANKA a. s. a informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2016.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2017–2019.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření RO 26/2016 až RO 30/2016.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8 ve výši 234.396 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 3 mil. Kč. na nákup nového CT.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2015.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu a činnosti Svazku VaK za 1. pololetí 2016.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 13 a 14 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h