Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 7. 3. 2017

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za tržní (obvyklou) cenu pozemku, stanovenou znaleckým posudkem v době odprodeje + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S015/BKS (část pozemku před budovou č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1854 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za cenu sjednanou ve výši 45.820 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S021/KS (pozemek při ul. Mlýnská).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 554 orná půda a parc. č. 559/16 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, společnosti Bustec production s. r. o., IČO: 63485354, se sídlem č. p. 373, 798 47 Horní Štěpánov za cenu 251 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem jejich částečné zástavby v souladu s územním plánem, tj. výroba a skladování – průmysl, přičemž možnost a rozsah zástavby musí společnost Bustec production s. r. o. prověřit v územním řízení s tím, že k odprodeji dojde až po vydání územního rozhodnutí a s tím, že Město Blansko si vyhrazuje právo zpětné koupě, pro případ, že kupující do 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k pozemkům nezahájí výstavbu ani na části předmětu prodeje a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS (pozemky v areálu bývalého Agrostavu) .

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2017-INV-Poz-S008/BSS (pozemek při hlavní silnici v Dolní Lhotě).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje částečné prominutí dlužného nájemného dle nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2016 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 za poměrnou část roku 2016 (tj. za období od 01.08.2016 do 13.12.2016) ve výši odpovídající výši nájemného hrazeného za toto období společností ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, tj. 113.542 Kč, společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, pokud budou splněny podmínky pro poskytnutí veřejné podpory v režimu „de minimis“. Prominutí nájemného v uvedené výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ společnosti M.S. Blanenská, s.r.o., IČO: 27719120.

PRO 17, PROTI 1, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 307/5 o výměře cca 27,5 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 903/1 a část pozemku parc. č. 901/58 oba ostatní plocha v k. ú. Blansko (rybník, lokalita Zborovce, Blansko).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje pro pozemky v průmyslové zóně Blansko možnost zřízení věcného práva stavby (dle § 1240 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) se zájemcem o výstavbu průmyslového areálu (dále jen „zájemce“) do doby odprodeje pozemků, nejdéle však na dobu 5 let ode dne vydání územního rozhodnutí na stavbu průmyslového areálu a u komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny do 5 let ode dne vydání územního rozhodnutí na komunikaci s tím, že dojde-li k zániku práva stavby uplynutím sjednané doby a město se nedohodne na prodloužení práva stavby a zájemce nebude mít zájem dokončit realizaci investičního záměru, či pokračovat ve výrobě, je Město Blansko povinno dát zájemci za stavbu náhradu, a to ve výši 50 % tržní (obvyklé) ceny stavby či staveb, určené ke dni zániku práva stavby uplynutím sjednané doby na základě průměru dvou znaleckých posudků vypracovaných soudními znalci, jeden ze strany Města Blansko a druhý ze strany zájemce.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků či jejich částí parc. č. 961/30 ostatní plocha, 961/8 ostatní plocha, parc. č. 961/7 ostatní plocha, 967/5 orná půda, 967/17 orná půda, 967/9 orná půda, 984/2 ostatní plocha, 967/18 ostatní plocha, 964 ostatní plocha, 965/2 ostatní plocha, 961/27 ostatní plocha, 961/1 ostatní plocha, 961/28 ostatní plocha, 965/4 ostatní plocha, 965/3 ostatní plocha, 961/29 orná půda, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 9500 m2, v průmyslové zóně, za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH, společnosti GMW-měřicí technika, s. r. o., se sídlem Hybešova 584/53, 678 01 Blansko, IČO: 26266008, za účelem zastavění průmyslovým areálem spočívající ve vybudování výrobní haly, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí a to při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace a dále za účelem vybudování části komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny, nebo umístění nového vjezdu do průmyslové zóny.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje změnu odkanalizování obce Olomučany, přičemž tato změna spočívá v napojení splaškové kanalizace obce Olomučany na čistírnu odpadních vod Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 27.000.000 Kč od Komerční banky a. s. a přiloženou Smlouvu o úvěru č. 99016951998 mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, IČO: 45317054 a Městem Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo bere na vědomí úpravu v třídění schváleného rozpočtu na rok 2017 z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 3/2017 – RO 9/2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 240 tis. Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 164 tis. Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 83 tis. Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 75 tis. Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2a ve výši 8 tis. Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2016 a výhled na rok 2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo promíjí dluh ve výši 495 tis. Kč včetně příslušenství zaniklé organizace TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 43420681.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Svazku VaK za 2. pololetí 2016.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2017 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

24.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

874.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

208.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9236152

91.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum pro sociální integraci – odlehčovací služby

Oblastní charita Vyškov

65841875

9072668

100.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

51.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

326.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

58.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2198259

32.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

300.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

130.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2977071

232.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

205.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

2474603

383.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

220.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

161.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum „PRO“ Blansko – SAS pro rodiny s dětmi

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4135113

255.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

217.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy – Víceúčelová drogová služba Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

5927954

136.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí se zadáním vypracování studie proveditelnosti v rámci 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Specifické informační a komunikační systémy a souhlasí s podáním žádosti o dotaci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny Územního plánu Blansko B2017-ZUR, týkající se zajištění souladu Územního plánu Blansko se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje vydanými v listopadu 2016.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 09.03.2017 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19,

678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

143.700 Kč

Varianta 1

68729251

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

202.000 Kč

Varianta 1

22904573

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

44.300 Kč

Varianta 1

2020955

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62,

678 01 Blansko

Rozvoj basketbalu děvčat

21.200 Kč

Varianta 1

26558637

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10,

678 01 Blansko

Podpora basketbalové činnosti dětí v BBK Blansko v roce 2017

29.300 Kč

Varianta 1

22872779

Dynamiters Blansko

HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

Provoz a činnost hokejového klubu DYNAMITERS BLANSKO HK

110.600 Kč

Varianta 1

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

5.800 Kč

Varianta 1

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2017

146.600 Kč

Varianta 1

2103362

Florbalový klub Atlas Blansko

č. p. 225,

679 13 Sloup

Provoz a činnost Florbalového klubu Atlas Blansko

53.200 Kč

Varianta 1

69705798

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

Podpora činnosti klubu HC Blansko

274.900 Kč

Varianta 1

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11,

678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v lize žen ČR

55.200 Kč

Varianta 1

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80,

678 01 Blansko

Základní a zdokonalovací plavání dětí od 4 let a gymnastika pro zdraví

31.000 Kč

Varianta 1

62073729

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Chlumská 402, 679 21 Bořitov

Sportovní činnost Klubu biatlonu Blansko

73.600 Kč

Varianta 1

1983121

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19,

678 01 Blansko

Činnost Klubu stolního tenisu Blansko

23.400 Kč

Varianta 1

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu v roce 2017

8.500 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (děti od 4, měs. do 6 let)

41.300 Kč

Varianta 1

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost MS VZS ČČK Blansko

20.500 Kč

Varianta 1

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4,

678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

0 Kč

Varianta 1

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22,

678 01 Blansko

Olympia Blansko, z. s. – provoz areálu a sportovní činnost

751.100 Kč

Varianta 1

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217/ 678 01 Blansko

Provoz a údržba fotbalového hřiště a zabezpečení sportovní činnosti

85.800 Kč

Varianta 1

1414950

TK Blansko, o. s.

č. p. 191,

679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

62.800 Kč

Varianta 1

49463829

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

Činnost Biketrialu Blansko

69.600 Kč

Varianta 1

22843108

Sportovní klub IPSC Kobra Blansko z. s.

Zborovecká 1599/60,

678 01 Blansko

Sportovní dynamická střelba

2.600 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu a schvaluje znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

02137186

team agency s. r. o.

Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Blanenská desítka 2017

95.000 Kč

Varianta 1

22821350

Sportuj s námi, z. s.

Boskovice, Sv. Čecha 17

Půlmaraton Moravským krasem

180.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

44990260

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko

Tř. kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Podpora rozvoje děti v Klubu Ratolest

49.300 Kč

Varianta 1

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3,

678 01 Blansko

Skautská činnost

80.000 Kč

Varianta 1

2105292

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů) ve městě Blansku a okolí

95.000 Kč

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5,

678 01 Blansko

Středisko „Světla“ Blansko – zájmová činnost 2017

96.600 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Ulita 2017

28.600 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2017

49.900 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRKULUS, divadla Kolárka a jejich projektů

39.700 Kč

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

„Zlaté české ručičky“ a „Vykoukněme z města ven"

109.800 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Mateřské centrum – celoroční provoz

164.100 Kč

Varianta 1

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

56.700 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

3722163

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

YOU DREAM WE RUN

34.900 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku

27.900 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Kocour Mikeš

37.300 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Jarní koncert filmových melodií

32.600 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Tradiční české Vánoce v pojetí

ZUŠ Blansko

27.900 Kč

Varianta 1

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1569/33,

678 01 Blansko

Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory – Den seniorů

20.900 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schvaluje znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5,

678 01 Blansko

BambiFEST 2017

55.000 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Vánoční koncert Rastislav 2017

79.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Důvod

915432

Šaroun Vít

Jasanová 2074/26,

678 01 Blansko

podání žádosti po termínu

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje znění a přijetí Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje znění a přijetí Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 13 ve II. PP byt. domu na ul. Okružní 1b s panem Němcem, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na akce dle návrhu odboru v celkové výši 3.133.000 Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje Program odpadového hospodářství města Blansko 2017–2026.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje po úpravě kupní smlouvu na úplatný převod teplárenského zařízení – soustavy centrálního zásobování teplem nacházející se ve Městě Blansko od společnosti innogy Energo, s. r. o., se sídlem: Limuzská 3135/12,100 98 Praha 10 – Strašnice, IČO: 25115171.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí zánik předsednictví Mgr. Pavla Přikryla a jeho odstoupení z členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo volí Ing. Františka Havíře do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo volí Ing. Miloše Poláka za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 17 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h