Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 13. 12. 2016

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1351/5 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, panu Šustáčkovi, bytem Blansko, za účelem výstavby – umístění PREFA garáže a jejího užívání pro parkování jednostopých vozidel s tím, že možnost využití pozemku pro případnou stavbu – umístění PREFA garáže bude nutné prověřit na náklady žadatele v územním, případně jiném řízení vedeném odborem stavební úřad a s tím, že k případnému odprodeji části pozemku dojde po dokončení stavby (kolaudaci), za cenu 1.452 Kč/m2 + platná sazba DPH. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (část pozemku mezi řadovými garážemi, u trati ČD Blansko-město).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2016-INV-Poz-S127/BKS (část pozemku mezi řadovými garážemi, u trati ČD Blansko-město).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha o výměře max. 19 m2 v k. ú. Dolní Lhota ve vlastnictví Města Blansko za části pozemku parc. č. 110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře max. 18 m2 v k. ú. Dolní Lhota s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách pozemků, stanovených znaleckým posudkem v době směny pozemků + platná sazba DPH, bude dorovnán vlastníkem pozemku s nižší cenou. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků a správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemek při hlavní silnici v Dolní Lhotě).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 610/3 o výměře 52 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za pozemek parc. č. 610/4 o výměře 93 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Záhorský & syn, spol. s r. o., se sídlem Merhautova 968/92, Brno, IČO: 29302820, s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách směňovaných pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci + platná sazba DPH, bude dorovnán společností Záhorský & syn, spol. s r. o. Městu Blansko. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S134/SS (pozemky při ulici Svitavská v Blansku, vedle ČS ÖMV).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 587/6 o výměře 7 m2 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemku, za dohodnutou kupní cenu 3.500 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S135/VKS (pozemek na ul. Nádražní).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 367/5 a parc. č. 397/2, oba lesní pozemky a části pozemku parc. č. 396/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Klepačov o výměře cca 235 m2, které budou trvale dotčeny úpravou svahu a opěrnou zdí v rámci stavby „II/374 43 Blansko-Klepačov stabilizace svahů“, od vlastníka těchto pozemků, za dohodnutou kupní cenu 250 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S121/BVKS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 1315/15 orná půda o výměře 26 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 8.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S117/VKS (pozemek na ul. Alešova v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 316/2 zahrada o výměře cca 23 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (části, která bude dotčena stavbou zpevněných ploch na návsi v Lažánkách) od vlastníků tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S118/BVKS (pozemek před RD č. p. 192 v Lažánkách).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 1380/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, obec Blansko, hodnota v účetní evidenci 3.600 Kč, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/4703/2016-BVYM (č. 12/16/Rp-B/VY/2013/13354) (č. smlouvy nabyvatele 2016-INV-Poz-S138/VDS) (pozemek u pošty).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 243/3 trvalý travní porost o výměře 95 m2 a parc. č. 245/2 trvalý travní porost o výměře 60 m2 oba v k. ú. Olešná u Blanska (pozemky poblíž domu č. p. 15 v Olešné).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č. 4 Harmonogram projektu uvedené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích a schvaluje znění Dodatku č. 2 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 256 ostatní plocha, parc. č. 257 trvalý travní porost, parc. č. 266/4 trvalý travní porost vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska (pozemky při hlavní komunikaci, směr Ráječko, vedle objektu B.O.I.S. Filtry v Horní Lhotě).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – 5 ks reklamních a informačních panelů umístěných na částech pozemků parc. č. 55/21 ostatní plocha, parc. č. 1427 ostatní plocha, parc. č. 1362/18 ostatní plocha, parc. č. 1723/2 ostatní plocha, parc. č. 881/56 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko od společnosti PB PROPAG, s. r. o., se sídlem Masarykova 2, Blansko, IČO: 60735422, do vlastnictví Města Blansko a schvaluje znění darovací smlouvy č. 2016-INV-Poz-S137/VDS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 247/15 a částí pozemku parc. č. 1406/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 72 m2 (označených dle geometrického plánu č. 4728-136/2016 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 1406/6, 1406/5 a díl „a“ a díl „d“, vše ostatní plocha) ve vlastnictví Města Blansko za pozemek parc. č. 563/7 a částí pozemků parc. č. 251/5, parc. č. 251/7, parc. č. 251/4, parc. č. 559/23 a parc. č. 559/24 o výměře 363 m2 (označených dle geometrického plánu č. 4728-136/2016 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 251/11, parc. č. 251/12, parc. č. 251/10, parc. č. 251/9 a díl „c“ a díl “b“, vše ostatní plocha) s vlastníkem těchto pozemků s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude finančně dorovnán ze strany Města Blansko v ceně 661 Kč/m2 a schvaluje směnnou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S056/SS s tím, že k podpisu směnné smlouvy dojde po výmazu zástavních práv (pozemky v lokalitě „Staré Blansko“, po pravé straně cesty z ul. Brněnská k hlavnímu nádraží ČD).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 14 přijatého na 17. zasedání zastupitelstva dne 10.06.2014 tak, že se výměra vykupovaných pozemků upřesňuje na 58 m2 a schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S115/VKS (pozemky v Lažánkách v blízkosti prodejny Jednota).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 3 přijatého na 9. zasedání zastupitelstva dne 18.03.2008 tak, že ruší podmínku uzavření kupní smlouvy až po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, přičemž ostatní části usnesení zůstávají platná a schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S128/KS (prodej pozemku v Dolní Palavě).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje, že Město Blansko nevyužije předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3618 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 3618 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. 2016/000208/INV/BF (směna pozemků u BUS nádraží v Blansku a vjezdu do areálu ČAD u OMV v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej pozemků parc. č. 554 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3036 m2, oba v k. ú. Blansko, zveřejňované k prodeji za účelem jejich částečné zástavby v souladu s územním plánem, tj. výroba a skladování – průmysl, ve výši 224 Kč/m2 (pozemky v areálu bývalého Agrostavu).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S126/VKS (výkup pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha v k. ú. Blansko v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha a parc. č. 1451/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1380/3, části pozemku parc. č. 1447, část pozemku parc. č. 1380/16, části pozemku parc. č. 1451/2, část pozemku parc. č. 1449, část pozemku parc. č. 1352/25, část pozemku parc. č. 1448/2 a část pozemku parc. č. 1453 o výměře 1110 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby polyfunkčního objektu (pozemky při ul. Smetanova a u Wanklova náměstí).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2016/000821/INV/DS na výkup rodinného domu Růžová č. p. 20, stavba na pozemku p. č. st. 55/1 a výkup pozemků p. č. st. 55/1 a parc. č. 54 vše v k. ú Blansko, za cenu 1,4 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha, parc. č. 523/1 orná půda, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 8000 m2, v průmyslové zóně za účelem zastavění průmyslovým areálem „ATONA II Blansko – výrobní hala, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí“ při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace a za účelem vybudování komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH společnosti ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s projektem Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa, souhlasí s předložením projektu vč. žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2016.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s projektem „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově v Blansku“, a souhlasí s podanou žádostí o dotaci v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017 – investiční prostředky, PROGRAM 133510, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje účast města v dotačním programu – Integrovaný regionální operační program – s projektem „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa – ZŠ Erbenova, ZŠ Salmova a ZŠ Dvorská Blansko“.

PRO 23, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje účast města v dotačním programu – Operační program životního prostředí – s projektem „Snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko“.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 36/2016 až č. RO 43/2016.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek ve výši 119 tis. Kč příspěvkové organizaci ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2 na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na investice ve výši 5.528 tis. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na rekonstrukci vodoléčby.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2017 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 376.082 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2017 ve výši 18.260 tis. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

428

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.311

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

896

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.185

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.613

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.328

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.986

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

2.898

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

3.930

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.165

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

5.242

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

7.759

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací“ schválenou usnesením č. 40 na 6. zasedání zastupitelstva dne 22.09.2015 poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, IČO: 65277333:

  • provoz veřejného sociálního zařízení ve výši 341 tis. Kč
  • provoz sportovišť (lázně koupaliště, zimní stadion) ve výši 8.460 tis. Kč
  • provoz útulku pro psy ve výši 550 tis. Kč
  • provoz rekreační oblasti Palava ve výši 263 tis. Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Blansko s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 38 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 26 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 12 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 4 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 2 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 10 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 4 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 6 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Optimalizace autobusového nádraží Blansko, SC 03 cyklostezka s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 6,5 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 4 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2,5 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 10 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 5 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce DPS Pod Javory 32 – výstavba podporovaných bytů, V. etapa s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 1,5 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 1,2 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,3 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Blansko, Údolní 23, sociální bydlení a snížení energetické náročnosti budovy s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 22 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 12 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 10 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova, MŠ Rodkovského 2a a 2b, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 7 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 2,3 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 4,7 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Územní studie veřejných prostranství ORP Blansko, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 5 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 4,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,5 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Územní studie krajiny ORP Blansko, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,2 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 2 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,2 mil. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 15 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 12 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 3 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo bere na vědomí přehled připravovaných akcí (k 13.12.2016), na které je plánováno v roce 2017 podání žádosti o dotaci:

  • Blansko, Sladkovského 2b, rozšíření azylového bydlení a snížení energetické náročnosti budovy,
  • Blansko, rekonstrukce sportovní haly na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka,
  • Blansko, dostavba sportovní haly Údolní, snížení energetické náročnosti včetně části kuželny,
  • Podpora infrastruktury základních škol – II. etapa, ZŠ TGM Rodkovského,
  • Snížení energetické náročnosti budov MŠ Dvorská 30 a 96, Těchov, Dolní Lhota, ZŠ Dolní Lhota,
  • Blansko, protipovodňová opatření na toku Sloupečník a při ulici Pražská.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování akce "Rekonstrukce sociálního zázemí pro mládežnické týmy TJ Olympia Blansko“ do výše 2,5 mil. Kč v případě poskytnutí dotace z MŠMT spolku Olympia Blansko, se sídlem Mlýnská 2457/22, Blansko z. s. IČO: 45473790.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje znění a vydání nových zřizovacích listin všem příspěvkovým organizacím z oblasti školství a Kulturnímu středisku města Blanska zřizovaným Městem Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 a schvaluje znění dotační smlouvy následujícímu subjektu:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Dotace sportovišť v majetku města

4.116.450 Kč

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotace pro Kuželkářský klub Blansko, IČO: 01829220, se sídlem Údolní 10, 678 01 Blansko na dokrytí nákladů na pronájem kuželny.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo schvaluje znění návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o vymezení kratší doby nočního klidu a její vydání.

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/16 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/101807 panu Vrbovi, Blansko za kupní cenu 927.300 Kč.

PRO 19, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 53

Zastupitelstvu schvaluje odprodej volného bytu č. 32 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/32 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/102325 panu Musilovi, Blansko za kupní cenu 924.500 Kč.

PRO 19, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/10 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2850/68660 panu Musilovi, Blansko za kupní cenu 924.500 Kč.

PRO19 , PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/13 o výměře 29,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2900/68550 panu Musilovi, Blansko za kupní cenu 924.500 Kč.

PRO 19, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 42 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/8 o výměře 31,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 312/7394 paní Kalábové, Blansko za kupní cenu 1.007.778 Kč.

PRO 19, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo promíjí dluh pana J. G., Blansko v celkové výši 49.277 Kč z důvodu nevymahatelnosti.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo promíjí dluh paní L. V., Blansko v celkové výši 90.545 Kč z důvodu nevymahatelnosti.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo promíjí dluh paní D. V., Blansko a pana D. B., Blansko v celkové výši 97.234 Kč z důvodu nevymahatelnosti.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo promíjí dluh pana P. G., Blansko v celkové výši 32.836 Kč z důvodu nevymahatelnosti a nedobytnosti.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo promíjí dluh pana P. W., Blansko v celkové výši 46.520 Kč z důvodu nevymahatelnosti a nedobytnosti.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo promíjí dluh pana Š. H., Blansko v celkové výši 22.541 Kč z důvodu nedobytnosti.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo promíjí dluh pana V. H., Blansko v celkové výši 20.462 Kč z důvodu nedobytnosti a nevymahatelnosti.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo promíjí dluh pana M. G., Blansko v celkové výši 16.225 Kč z důvodu nedobytnosti.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Chelčického 1178/32, Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na pořízení multifunkčního traktoru ve výši 615.440 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo schvaluje řešení CZT prostřednictvím úvěru a schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 27 mil. Kč se splatností 10 let.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo stanoví výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, následovně:

Odměna v Kč

člen rady

2.827

předseda výboru

1.650

předseda komise rady,

který je členem zastupitelstva

1.390

člen zastupitelstva

920

neuvolněný místostarosta

14.400

předseda komise rady,

který není členem zastupitelstva

770

V případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 15 a 16 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 14 a 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2017.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2017.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h